skip to Main Content

 

Povoljno stanje sigurnosti u TK u prvih šest mjeseci ove godine

 

Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj je redovnoj sjednici prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar – juni 2016. godine.

U prvom poligodištu 2016. godine, prema pokazateljima, došlo je do neznatnog smanjenja evidentiranih krivičnih djela na području Tuzlanskog kantona u odnosu na isti period prošle godine za 0,19%. Ostvaren je procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom učiniocu u iznosu od 41% i procenat ukupne rasvijetljenosti krivičnih djela od 64 %. U porastu je izvršenje krivičnih djela protiv života i tijela za 35 krivičnih djela i krivičnih djela protiv zdravlja ljudi za oko 7%. Tokom perioda januar – juni 2016. godine evidentirano je povećanje broja saobraćajnih nezgoda u odnosu na isti period predhodne godine za 6,6%.

 

Obezbijediti korektan i profesionalan postupak prijema uposlenika

 

Vlada TK podržala je inicijativu Ministarstva za boračka pitanja za upućivanje Preporuke za postupanje svim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, u vezi sa provođenjem konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u ustanovama obrazovanja. Ovim dokumentom Vlada Tuzlanskog kantona preporučuje direktorima javnih ustanova osnovnih i srednjih škola, komisijama za prijem uposlenika i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, da obezbijede zakonito i profesionalno provođenje postupka prijema uposlenika po javnom konkursu, bez neosnovanog favoriziranja pojedinih kandidata putem intervjua, kako bi se svim kandidatima omogućilo da na zakonit i korektan način ostvare pravo na rad. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je zaduženo da pismo Preporuke dostavi svim ustanovama osnosnvnog i srednjeg obrazovanja sa TK. U toku provođenja Konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika
resorno Ministarstvo je od kandidata iz reda branilačke populacije primilo veliki broj pritužbi vezanih za primjenu Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih porodica i Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona Ministarstvo za boračka pitanja. Primjedbe se najvećim dijelom odnose na postupak bodovanja usmenog dijela ispita (intervjua) gdje se bez objektivnih mjerila, pojedini kandidati favoriziraju maksimalnim brojem bodova i na taj način dovode u pitanje bodovi po osnovu učešća u Oružanim snagama i zaštita prava pripadnika branilačke populacije.

 

Aktivnosti za smanjenje akumuliranog deficita

 

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o koncesijama. Vlada TK u sklopu provođenja aktivnosti na uravnoteženju prihoda Budžeta Tuzlanskog kantona predlaže oprihodovanje za dio prihoda ostvarenih od naknada za koncesije koje pripadaju Budžetu Tuzlanskog kantona a koje su ostvarene i neutrošene do 31.12.2016. godine. Prijedlog Zakona ni jednim dijelom ne utiče na prihode od naknada za koncesije koje pripadaju općinama. Donošenjem ovog Zakona smanjio bi se deficit Budžeta TK za dio prihoda od naknada za koncesije koji pripada Kantonu i za koje nisu stvorene obaveze. S obzirom na to da se ne radi o obimnom Zakonu, te da se radi o prihodima Kantona što ne zahtijeva provođenje javne rasprave prijedlog Zakona upućen je u skraćenu skupštinsku proceduru.

 

Stvaranje uslova za izgradnju novog objekta Općinskog suda u Tuzli

 

Vlada TK utvrdila je prijedlog Odluke davanju ovlaštenja za preduzimanje formalno-pravnih radnji u cilju uklanjanja postojećeg i izgradnje novog objekta. Dokument će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na razmatranje. Odlukom se dozvoljava se uklanjanje postojećeg objekta na parceli označenoj kao kč.br. 1427/7 „Dom JNA”, kuća i dvorište, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9141, katastarska općina SP -Tuzla, u korist Tuzlanskog kantona sa pravom vlasništva 1/1 i izgradnje novog objekta na istoj lokaciji za potrebe Općinskog suda u Tuzli.

 

Ostale odluke i zaključci

 

Vlada Tuzlanskog kantona na donijela je Odluku o dopuni Programa o rasporedu sredstava u svrhu zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica. Dopunom je omogućeno učešće i vlasnicima obrta, ukoliko su u međuvremenu izvršili registraciju. Rezultat je bolje evidentiranje i knjigovodstveno praćenje realizacije doznake sredstava fizičkim licima koja su to pravo ostvarila u svrhu samozapošljavanja, a koja su u međuvremenu izvršila registraciju obrta ili srodne djelatnosti.

Vlada TK donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva za boračka pitanja o odobravanju finansijskih sredstava Savezu ratnih vojnih invalida za učešće na manifestaciji “Odbrana BiH – Igman 2016″ u iznosu od 1.500,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije Manifestacije u iznosu od 5.000,00 KM d.o.o. ”Gradačački sajam” Gradačac, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive” u Gradačcu.

Vlada je dala saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava za finansiranje izvođenja radova na vodosnadbijevanju naselja Hukići, Galešići i Momanovo u mjesnoj zajednici Slavinovići, Grad Tuzla u iznosu od 193.950,66 KM. Sredstva su planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini.
Također je odobren iznos od 53.479,22 KM po istom Programu za vodosnabdijevanje Hukića, Galešića i Momanova u mjesnoj zajednici Slavinovići.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 948,68 KM Kantonalnoj upravi za šumarstvo za servisiranje motornog vozila.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o odobravanju sredstava za finansiranje izvođenja radova na izgradnji fekalne kanalizacije dijela naselja Tutnjevac-Špionica, općina Srebrenik, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini u ukupnom iznosu od 85.050,69 KM.
Vlada je dala saglasnost na Odluku resornog Ministarstva kojom se dobravaju sredstva za Izgradnju vodovoda „Zlača” III faza (glavni rezervoar 200 m3 Bašino brdo) Općina Kladanj, planirana Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2016. godini, odnosno Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u 2015. godini u ukupnom iznosu 62.394,66 KM.

Vlada je dala prethodnu saglasnost na Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli te utvrđivanju visine školarine i participacije u troškovima studija u akademskoj 2016/17. godini. Riječ je o 54 kandidata koji su položili prijemni ispit.

Vlada je donijela Odluku o subvencioniranju troškova prijevoza djece, učenika i studenata na području Tuzlanskog kantona za školsku 2016/2017. godinu. Troškovi prijevoza subvencioniraju se u iznosu od 100% za djecu, učenike i studente iz porodica korisnika stalne novčane pomoći; djecu,učenike i studente bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i djecu, učenike i studente korisnike uvećanog dječijeg dodatka i njihove pratioce (ukoliko je pratilac neophodan).

Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o odobravanju sredstava Općini Lukavac, dodijeljenih Odlukom o odobravanju sredstava od 4.8.2014. godine, za realiziranje projekata iz oblasti zaštite okolice. Riječ je o projektu proširenja vrelovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca u ulicama Kulina bana, Kralja Tvrtka i 25. novembra u visini od 276.254,96 KM, proširenju vrelovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca u ulici Sarajevska od 238.488,56 KM, proširenju, izgradnji i rekonstrukciji dijela postojeće vrelovodne mreže DN 125., DN 150., DN 200 u ulici Redžepa efendije Muminhodžića i sanaciji nadzemnog dijela Vrelovoda na relaciji Petrak – Elektrodistribucija, te sanaciji i zamjeni dotrajalih toplinskih podstanica od 698.814,23 KM te proširenju vrelovodne mreže u zapadnom dijelu grada Lukavca u ulici Vase Pelagića od 298.190,74 KM.

Vlada je donijela Odluku kojom odobrava prijem 35 diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika – volontera za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, bez zasnivanja radnog odnosa, na period do 2 godine u cilju stručnog osposobljavanja za samostalni rad na poslovima iz svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva. U Kantonalni sud u Tuzli bit će primljeno 5, Općinski sud u Tuzli 6, Općinski sud u Gradačcu 7, Općinski sud u Gračanici 2, Općinski sud u Kalesiji 4, Općinski sud u Živinicama 3, Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona 6 i u Kantonalno pravobranilaštvo 2 pravnika.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem 2 zaposlenika u radni odnos, stručnog savjetnika – pomoćnika tužioca i višeg referenta – upisničara.

Daje se saglasnost na Odluku Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta TK o prijemu 3 radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to savjetnika za saobraćaj i zaštitu cesta, savjetnika direktora i spremačice.

Vlada je u okviru kadrovskih pitanja utvrdila prijedlog kandidata za Nadzorni odbor “Rudnik nemetala Kladanj” d.o.o. u sastavu Armin Kadrić, profesor tehn.odg. i informatike i Azra Habibović, bachelor prava.

Također je utvrđen prijedlog kandidata za Nadzorni odbor Rudnik soli „Tuzla” d.d. Tuzla u sastavu Alen Alić, magistar ekonomije i Hidajet Mahmutbegović, dipl.ing geologije.

Vlada je imenovala privremeni Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, do okončanja postupka na osnovu kojeg će se izvršiti imenovanje Upravnog odbora u skladu sa zakonom, a najduže 90 dana sa Salihom Omerovićem kao predsjednikom i članovima Antom Iljkićem, Osmanom Hasanovićem, Amelom Tupković i Ademirom Hasanovićem.

Vlada TK također je imenovala Školski odbor JU Osnovna škola „Gračanica” Gračanica, Živinice na period najduže do 90 dana u sastavu Nedžad Jusić, predsjednik i članovi Ibro Ćasurović, Aljo Salihović, Zarfa Nišić i Sanela Muhić.
Imenovan je i Školski odbor JU Osnovna škola „Sladna” Sladna, Srebrenik na period od četiri godine u sastavu Elvis Husić, predsjednik i članovi Osman Jusufović, Sakib Suljić, Refija Halilović i Azra Hadžić.

 

Back To Top