skip to Main Content
Održana 229. Sjednica Vlade Federacije BiH
ZA SUBVENCIONIRANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNA OSIGURANJA U APRILU 32.808.698,70 KM
Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, dala saglasnost za izdvajanje sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 32.808.698,70 KM, za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja poslovnim subjektima za april 2020. godine.

Ova sredstva bit će isplaćena na teret sredstava planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija na poziciji Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Fond za stabilizaciju privrede.

U razlozima za donošenje ove odluke je navedeno da je odredbama Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica omogućeno subvencioniranje iz Budžeta Federacije BiH poslovnim subjektima na ime doprinosa za obavezna osiguranja.

Porezna uprava FBiH, kao nadležni organ za odlučivanje po zahtjevu poslovnih subjekata o sticanju prava na subvencioniranje na ime doprinosa za obavezna osiguranja, dostavila je Federalnom ministarstvu finansija informaciju o poslovnim subjektima i iznosima koji su stekli pravo na subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, a po kojoj će biti isplaćena iz Budžeta Federacije BiH.

Prema toj informaciji, za april 2020. godine, po 20.889 zahtjeva poslovnih subjekata, za 141.019 zaposlenika, odobreno je ukupno 32.808.698,70 KM, od toga za doprinose za PIO 18.308.313,08 KM, za zdravstveno osiguranje 12.927.836,59 KM i za osiguranje od nezaposlenosti 1.572.549,03 KM.

ODLUKA O PRENAMJENI I PRIJENOSU SREDSTAVA
S POSEBNIH NAMJENSKIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNA
Federalna vlada odobrila je prenamjenu i prijenos sredstava u visini od 6.620.489,62 KM s posebnih namjenskih transakcijskih računa, i to s računa “Povrat uplate po osnovu plaćanja PDV-a na revolving osnovi” u iznosu od 4.785.389,94 KM i računa ESCROW u iznosu od 1.835.099,68 KM. Odobrena sredstva bit će prenesena na transakcijski račun Federalnog ministarstva financija otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo, a nakon prijenosa sredstava će ovi transakcijski računi biti zatvoreni. Ova sredstva će biti korištena za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja iz propisa o doprinosima u skladu s članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Federalno ministarstvo finansija će u roku od 90 dana od dana prijenosa ovih sredstava Vladi Federacije BiH podnijeti  izvještaj o njihovom namjenskom utrošku.

Kako je navedeno u obrazloženju, ova odluka je donesena jer je članom 12. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica propisano da u periodu dok traje stanje prirodne nesreće i 60 dana po njenom prestanku, propisi doneseni na nivou Federacije BiH kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava neće biti primjenjivani.

Stoga ova sredstva mogu biti korištena isključivo za saniranje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja nesreće. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća, izmijenjena je prethodna odredba prema kojoj se novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća prebacuju na posebni (ESCROW) račun Budžeta Federacije BiH, te Zakonom više nije propisano njegovo postojanje.

PROGRAM DUGOROČNOG FINANSIRANJA PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2020. GODINU
Vlada Federacije BiH je usvojila Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po Programu su iz tri izvora.

Prvi su sredstva zatečena na računu u Union banci na dan 13.5.2020. godine u iznosu od 4.471.159,05 KM, koja mogu biti umanjena za oko 1.800.000 KM, s obzirom na započete, a nerealizovane aktivnosti po Programu TRF za 2019. godinu.

Drugi izvor su sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Banci od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Razvojne banke FBiH. Očekivani iznos sredstava, prema procjeni Razvojne banke bi, na godišnjem nivou trebao iznositi oko 300.000 KM, a očekivani iznos može biti umanjen s obzirom da ova banka primjenjuje odluke bankarskih agencija o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem COVID-19 koja se odnosi na potraživanja od pravnih osoba. S tim u skladu, Razvojna banka će odobriti mjere koje će klijentima pomoći da lakše premoste krizni period, te da u narednom periodu uredno izmiruju kreditne obaveze i uspostave održivi model poslovanja.

Među izvorima su i sredstva od povrata dodijeljenih kredita koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u Razvojnoj banci. Iako iznos može biti umanjen iz istih razloga, prema procjeni Banke čekivani godišnji iznos bi trebao biti 1.500.000 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu i samim Programom.

PRIVREDNIM DRUŠTVIMA OMOGUĆITI PREVAZILAŽENJE PROBLEMA
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Privredne komore FBiH o provođenju Akcionog plana 2019.-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina, u 2019. godini.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da, u saradnji s Privrednom komorom, u roku od 45 dana Vladi dostavi Prijedlog izmjena i dopuna Akcionog plana, kojim će privrednim društvima iz ove industrijske grane biti omogućeno da prevaziđu stanje nastalo za vrijeme i poslije proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), te da predloži i druge izmjene koje će pomoći realizaciji Strategije.

Zaduženi su i da dalje prate, analiziraju i, jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana.

O STANJU U TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOM SEKTORU
Vlada FBiH danas se upoznala sa stanjem u turističko-ugostiteljskom sektoru uzrokovanom pojavom koronavirusa (COVID-19) i prihvatila informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma. za preraspodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu.

U informaciji je, pored ostalog, navedeno da se turističko-ugostiteljski sektor suočava s velikim gubitkom usljed nedostatka kretanja i putovanja ljudi, te su procjene da su gubici u turizmu u Federaciji BiH veći od 2.000.000 KM dnevno. Iako posluju s već iskazanim gubicima, računi za izmirenje režijskih mjesečnih troškova redovno pristižu i povećavaju troškove poslovanja. Poslovni subjekti iz ovog sektora trebaju obezbijediti i sredstva za isplatu plaća, uplatu doprinosa, kao za otplatu kredita.

Kako je danas zaključeno, resorno federalno ministarstvo treba u roku od 15 dana pripremiti prijedlog uredbe koja bi ponudila pomoć u rješenju problema navedenih u informaciji. Također, Vijeću ministara BiH bit će upućen zahtjev za fleksibilknije odredbe o ulasku u Bosnu i Hercegovinu, posebno kada je riječ o građanima porijeklom iz BiH.

ZA UTOPLJAVANJE JAVNIH ZGRADA U SARAJEVU KREDIT OD 8.000.000 EURA
Federalna vlada je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta energetske efikasnosti u javnim zgradama u Sarajevu, u iznosu do 8.000.000 eura.

Sredstva će biti korištena za uvođenje mjera energetske efikasnosti u približno 40 javnih zgrada različitih namjena u Sarajevu (škole, bolnice, vrtići i javne zgrade od općeg interesa).

Rok otplate ovog zajma je 13 godina, uz trogodišnji grace period uključen u rok otplate.

Sredstva će biti prenesena na Kanton Sarajevo, koji je krajnji korisnik i dužnik po ovom zaduženju.

Danas su date saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i FBiH i Podugovora o zajmu između FBiH i Kantona Sarajevo, a za njihovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica finansija.

Konačnu odluku o prihvatanju ovog zaduženja dat će Parlement FBiH.

 SREDSTVA ZA DJEČIJU NEDJELJU 2020. GODINE
Federalna vlada je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra 2020. godine na teritoriji Federacije BiH za Dječiju nedjelju.

Riječ je o jedan posto na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, zatim na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju (izuzev na pošiljke novina i časopisa), na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, te na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).

U skladu sa Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, kantonalna ministarstva finansija će, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi način naplate novčanih iznosa i način njihovog raspoređivanja.

Kantonalna ministarstva nadležna za socijalnu politiku dužna su da Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike najdalje do 31. decembra 2020. godine dostave izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima.

JAVNI INTERES ZA IZGRADNJU DALEKOVODA RAMA/PROZOR ­ USKOPLJE/GORNJI VAKUF
Vlada FBiH danas je utvrdila javni interes za izgradnju dalekovoda OV 110 kV, na relaciji Rama/Prozor – Uskoplje/Gornji Vakuf, te je, za potrebe Elektroprijenosa BiH a.d. Banja Luka, Operativno područje Mostar, moguće pristupiti nepotpunoj eksproprijaciji (ustanovljenju prava služnosti) nekretnina koje se nalaze u koridoru od 20 metara dalekovoda na području Srednjobosanskog i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Podaci o nekretninama i procijenjenoj vrijednosti nekretnina – poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta sadržani su u elaboratima urađenim 2018., 2019. i 2020. godine. Investicioni projekat izgradnje ovog dalekovoda nalazi se u odobrenom dugoročnom planu razvoja prijenosne mreže, te je uvršten u aktuelne nacrte jednogodišnjeg i trogodišnjeg plana investicija Elektroprijenosa BiH s predviđenim vlastitim sredstvima za izgradnju objekta i isplatu naknada s ciljem rješavanja imovinsko-pravnih pitanja u skladu s planskim dokumentima.

MANJE SUBVENCIJE JAVNIM PREDUZEĆIMA
Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža” za 2020. godinu u iznosu od 1.000.000 KM. Kako je obrazloženo, Budžetom Federacije BiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije je na ovoj poziciji predviđeno 7.000.000 KM. U skladu s ovim je urađen Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstva utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu koji je bio proslijeđen relevantnim institucijama za dostavljanje mišljenja.

Obzirom na to da je u toku pribavljanja ovih mišljenja nastupila epidemija COVID-19, Vlada je, s ciljem uspostavljanja mjera za ublažavanje njenih negativnih efekata, donijela Odluku o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta BiH za 2020. godinu, tako što su predviđena sredstva smanjena sa 7.000.000 KM na 1.000.000 KM.

KONTROLA IZVRŠENJA PRIVATIZACIJSKIH KUPOPRODAJNIH UGOVORA
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o kontroli izvršenja obveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, koji je sačinila Agencija za privatizaciju u FBiH. Do posljednjeg dana 2019. godine su u postupku privatizacije državnog kapitala poduzeća u Federaciji BiH zaključena 623 kupoprodajna ugovora, a u postupku kupoprodaje imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora 650.

U kupoprodaji državnog kapitala 623 poduzeća obveze kupaca bile su kupoprodajna cijena u iznosu od 816.705.551,79 KM, investicije od 1.458.544.782 KM, prijem 43.072 zatečena i zapošljavanje 14.280 novih radnika, a obveze kupaca iz 650 kupoprodajnih ugovora za imovinu, dijelove ili udjele poduzeća i općinskih poslovnih prostora bile su kupoprodajna cijena od 144.067.754 KM, investicije od 169.418.393 KM, prijem 3.287 zatečenih i zapošljavanje 3.425 novih radnika.

Na temelju prikupljenih izvještaja kantonalnih agencija za privatizaciju i Agencije za privatizaciju u FBiH, u postupku kontrole izvršenja ugovornih obveza privatiziranih poduzeća, kao i ugovora o kupoprodaji imovine, dijelova ili udjela poduzeća i općinskih poslovnih prostora, utvrđen je status svih ugovora. Od ukupno 1.273 kupoprodajna ugovora, 1.088 ili 85,46 posto je izvršeno, a 65 ili 5,12 posto su još predmet kontrole.

Zbog neizvršenja ugovorenih obveza raskinuto je 95 (7,46 posto) kupoprodajnih ugovora, a za njih 25 ili 1,96 posto u toku su sudski postupci za raskid ugovora

Usporedimo li stepen izvršenja ugovorenih obveza za poduzeća i imovinu poduzeća, može se ustanoviti da se u većem obimu realiziraju obaveze iz kupoprodajnih ugovora vezanih za imovinu poduzeća, manji je broj raskinutih ugovora, te manji broj pokrenutih postupaka za raskid ugovora.

USVOJITI PLANOVE PRIPRAVNOSTI
Vlada Federacije BiH zadužila je danas federalne organe uprave, federalne upravne organizacije, stručne i druge službe Vlade FBiH, kao i javne ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač Federacija BiH da se, s ciljem sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19), u potpunosti pridržavaju odgovarajućih odluka i zaključaka Federalne vlade i naredbi i preporuka nadležnih kriznih štabova. Federalni organi, javne ustanove i javna preduzeća dužni su da donesu i usvoje krizne planove pripravnosti, koji sadrže set svih higijensko­epidemioloških mjera za sprječavanje širenja pandemije.

Kazneno-popravni zavodi i ustanove socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija BiH, dužni su da u vezi s posjetama i izlascima štićenika, kao i prijemom novih, u potpunosti postupaju u skladu s naredbama i preporukama kriznih štabova.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu za davanje autentičnog tumačenja člana 55. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koju je podnio v.d. direktor JP „Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj Almir Huskić.

Inicijativu za davanje izvornog tumačenja članka 35. Zakona o nasljeđivanju u Federaciji BiH, koju je u parlamentarnu procedure uputila Nevenka Limov, Vlada FBiH je, u skladu s Poslovnikom o radu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, preputila nadležnom tijelu ovog parlamentarnog doma.

Na današnjoj sjednici je Udruženju „1. Slavna – 111. Viteška brigada“ Sarajevo data saglasnost na korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, površine 54,5 m2 na period od pet godina bez naknade.

Data je saglasnost Gradu Bihaću da može ustupiti na korištenje dio bivšeg vojnog aerodroma Željava za potrebe Udruženja građana Aeroklub Željava u svrhu registracije sportskog letjelišta i odvijanja letačkih aktivnosti, na period ne duži od važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje bivšeg vojnog aerodroma Željava Gradu Bihaću.

Federalna vlada usvojila je izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2019. godinu, te Program rada i finansijski plan Fondacije za 2020. godinu.

Također, usvojen je izvještaj o radu Interresorne radne grupe Vlade FBiH za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u FBiH, a u vezi s provedbom Strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma, za period od 20.2. do 30.6.2020. godine.

Vlada FBiH je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da pokrene novu konkursnu proceduru za imenovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala.

Back To Top