skip to Main Content
Sudska Praksa 84 3dWEB

I dio

Sadržaj sudske prakse broj 84

I dio

AUTORSKI RADOVI

Izvorni naučni rad
SUDSKI RASKID UGOVORA ZBOG PROMIJENJENIH OKOLNOSTI
Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla 

Izvorni naučni rad
PRAVNI POLOŽAJ IZVRŠENIKA U POGLEDU PRAVA NA IMOVINU U
POSTUPKU IZVRŠENJA NA NEKRETNINAMA
Dr. sc. Smajo ŠABIĆ, sudija Općinskog suda u Zenici

Stručni rad
NEKA RAZMATRANJA O ZAKONU O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM  POSTUPCIMA ZA VRIJEME STANJA NESREĆE NA TERITORIJI FEDERACIJE  BOSNE I HERCEGOVINE U GRAĐANSKIM SUDSKIM POSTUPCIMA
Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Pregledni naučni rad
KOMPLEKSNOST OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I DOKAZIVANJA KRIVIČNIH  DJELA IZ OBLASTI ZLOUPOTREBE OPOJNIH DROGA
Doc. dr Sadmir KAROVIĆ, Pravni fakultet Univerzitet u Travniku,
Državna agencija za istrage i zaštitu
Prof. dr Marina M. SIMOVIĆ, sekretar u Ombudsmanu za djecu
Republike Srpske i vanredni profesor na Fakultetu pravnih nauka
Panevropskog univerziteta „Apeiron“ u Banjoj Luci

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Pravna kvalifikacija djela

PREUZETI KRIVIČNI ZAKON SFRJ
Kršenje pravila Međunarodnog humanitarnog prava

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Korištenje termina „van razumne sumnje“

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Prijedlog za prenošenje mjesne nadležnosti iz važnih razloga
Iskaz dat branitelju
U činjeničnom opisu krivičnog djela nedostaju navodi o nekim njegovim bitnim elementima
Vjerodostojnost navoda vještaka
Činjenični opis djela mora sadržavati činjenice i okolnosti iz kojih
proizlazi u čemu se sastoji kršenje svakog blanketnog propisa
Sastav suda – bitna povreda kaznenog postupka
Nedostavljanje skica i bilješki uz nalaz i mišljenje vještaka – bitna povreda kaznenog postupka
Izuzimanje CD snimka video nadzora tijekom vršenja očevida
Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – presuda nema razloga o odlučnim činjenicama
Bitna povreda odredaba krivičnog postupka – nema razloga
o odlučnim činjenicama u obrazloženju presude
Nalaz i mišljenje vještaka
Imovinskopravni zahtjev i bitna povreda kaznenog postupka

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Izvođenje novih dokaza kada je presuda ukinuta po žalbi odbrane
Korištenje usluga psihologa od strane psihijatra kod vještačenja
Obrazložen prijedlog tužioca za produženje pritvora
Mogućnost usaglašavanja odbrana
Obrazloženje presude kada sud odbije izvođenje dokaza
Sadržaj dispozitiva optužnice

GRAĐANSKO PRAVO

STVARNA PRAVA
Prenos vlasništva na zajedničkoj nekretnini bez saglasnosti bračnog partnera
Stjecanje prava vlasništva temeljem pravnog posla
Nemogućnost stjecanja vlasništva ulaganjem u tuđu nekretninu
Uređenje međe
Faktičko deposjediranje nekretnina i pravo na naknadu
Sticanje prava vlasništva na pokretnoj stvari

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Zahtjev za ispunjenje obaveze putem suda
Dužnost ispunjenja ugovorne obaveze
Valjanost punomoći za zaključenje ugovora
Ništavost ugovora i povjerenje u zemljišne knjige
Prividan pravni posao
Ništavost ugovora o kreditu
Ugovor o kreditu sa valutnom klauzulom
Konverzija ugovora
Stjecanje bez osnova
Ispunjenje obaveze i posljedice neispunjenja

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Naknada štete profesionalnom vojnom licu
Dokazivanje stepena krivnje kod naknade štete
Propuštanje nadzora i odgovornost za štetu
Odgovornost pravnog lica za štetu koju prouzrokuje njegov organ
Naknada u obliku novčane rente
Utvrđivanje visine štete na vozilu inostranih tablica
Prigovor podijeljene odgovornosti
Dokazivanje nematerijalne štete
Izvanugovorna odgovornost za štetu sa inostranim elementom
Pravo Zavoda PIO na naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Prava komitenta u slučaju stečaja komisionara
Opoziv poklona zbog neblagodarnosti

PORODIČNO PRAVO
Razvod braka i poništenje braka
Odnosi roditelja i djece
Izdržavanje bračnog partnera
Bitna obilježja bračne stečevine

NASLJEDNO PRAVO
Predaja zaostavštine

RADNO PRAVO
Naknada štete iz osnova radnog odnosa – izgubljene dobiti
Parametri za obračun plaće
Otkaz ugovora o radu radniku za vrijeme bolovanja
Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze
Naknada plaće zbog porodiljskog odsustva
Poštivanje obaveza iz Kolektivnog ugovora
Jubilarna nagrada
Plaća policijskog službenika

STAMBENI ODNOSI
Stanarsko pravo, pravo na dom i pravo na imovinu
Stanarsko pravo i zahtjev za kupovinu stana
Pravo trajnog i nesmetanog korištenja stana

ZAŠTITA OD KLEVETE
Kleveta i uvreda
Teret dokazivanja u parnici zbog klevete
Pasivna legitimacija po tužbi zbog klevete

PARNIČNI POSTUPAK
Mjesna (ne)nadležnost suda
Prestanak prava obavljanja advokatske djelatnosti i ovlaštenje advokata za podnošenje žalbe
Propust suda da upozori tuženika
Pravila o teretu dokazivanja
Teret dokazivanja u parnici zbog klevete
Dokazivanje ispravama
Povrede odredaba parničnog postupka o saslušanju stranaka
Obrazloženje presude zbog propuštanja
Predlaganje novih dokaza u žalbi
Rasprava pred drugostepenim sudom
Kontrola primjene materijalnog prava
(Ne)dozvoljenost revizije
Ponavljanje postupka
Uslovi za mjeru osiguranja
Suparničarstvo bračnih drugova
Prekid postupka zbog otvaranja stečaja
Prekid postupka zbog prestanka pravnog lica
Postavljanje zahtjeva za naknadu troškova postupka
Obustava postupka za rješavanje spornog pravnog pitanja do donošenja Odluke Ustavnog suda FBiH

PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE
Prilaganje potvrde o pravilnom zastupanju

IZVRŠNI POSTUPAK
Mjesna (ne)nadležnost u izvršnom postupku
Namirenje tražioca izvršenja kao kupca predmeta zaloge

PRIVREDNA DRUŠTVA
Pravni lijekovi u likvidacionom postupku
Preispitivanje odluke o razrješenju nadzornog odbora javnog preduzeća

IZBORNO PRAVO
Prijevremeni prestanak mandata izabranom članu organa vlasti

UPRAVNO PRAVO

EKSPROPRIJACIJA
Naknada za izuzeto zemljište
Naknada za eksproprisane nekretnine i zatezna kamata

GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE
Utvrđivanje prava vlasništva u korist graditelja u upravnom postupku

AKCIZE
Povrat plaćene akcize

POREZI I DOPRINOSI
Solidarna odgovornost osnivača privrednog društva za porezne obaveze
Solidarna odgovornost direktora privrednog društva za porezne obaveze
Krivična odgovornost fizičkih lica u pravnom licu za porezne obaveze.
Zastara za solidarne porezne obaveze direktora pravnog lica
Postojanje obaveze plaćanja u slučaju kada plate nisu isplaćene
Obavezni doprinosi u slučaju kada radnik radi nepuno radno vrijeme

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Korisnik penzije i pravo na porodičnu penziju

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Potraživanja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

JAVNE NABAVKE
Organi pravne zaštite u postupku javnih nabavki

NADLEŽNOST
Sukob nadležnosti

UPRAVNI POSTUPAK
Urednost podneska u upravnom postupku
Izuzeće u upravnom postupku

UPRAVNI SPOR
Legitimacija stranke za podnošenje tužbe u upravnom sporu
Upravni akt
„Šutnja administracije“
Zahtjev za donošenje upravnog akta od strane suda

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST
Pritvor

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA DJELOTVORAN PRAVNI LIJEK

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Doprinos za izdržavanje maloljetne djece
Pravo na naknadu plata i uplatu doprinosa
Naknada nematerijalne štete zbog smrti bliskih srodnika apelanata
Utvrđivanje ništavosti ugovora o kupoprodaji
Jednakost optužbe i odbrane
Obrazloženje presude
Donošenje odluke u razumnom roku

PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU
Uknjižba promjene imena i prava vlasništva na nekretninama
Otkaz ugovora o radu

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA POŠTOVANJE PRIVATNOG I PORODIČNOG ŽIVOTA

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

PRAVO NA IMOVINU
Regulacioni plan
Postupak likvidacije

PRAVO DA SE NE BUDE SUĐEN ILI KAŽNJEN DVA PUTA PO ISTOM PREDMETU

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REBUBLIKA HRVATSKA

STVARNA PRAVA
Građenje ne tuđem zemljištu

OBVEZNO PRAVO
Pravo na naknadu štete

PORODIČNO PRAVO
Sticanje bračne stečevine na stanu u vezi sa stanarskim pravom

MIROVINSKO OSIGURANJE
Zatezna kamata na dospjele iznose mirovine

PARNIČNI POSTUPAK
Račun kao dokaz

REPUBLIKA SRBIJA

PORODIČNO PRAVO
Izdržavanja djeteta
Najbolji interes djeteta

NASLJEDNO PRAVO
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja

RADNO PRAVO
Otkaz ugovora o radu zbog prisustva alkohola kod radnika

REPUBLIKA CRNA GORA

OBLIGACIONO PRAVO
Naknada štete u slučaju odsustva namjere za zaključenje ugovora
Naknada nematerijalne štete

PARNIČNI POSTUPAK
Povrat u prijašnje stanje

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Pravo na mirno uživanje vlasništva (Povreda člana 1. Protokola broj 1. uz EKLJP)
Pravo na pravično suđenje i pravo na porodični život (Povreda člana 8. EKLJP)
Pravo na imovinu (Povreda člana 1. Protokola broj 1)
Kleveta (Povreda člana 10. EKLJP)
Dužina postupka i pravično suđenje (Povreda člana 6.1. EKLJP)
Zabrana ropstva i prisilnog rada (Povreda člana 4. EKLJP)
Zabrana protjerivanja stranaca i pravo na djelotvoran pravni lijek (član 4. Protokola br. 4 i član 13. EKLJP)
Sloboda izražavanja (član 10. EKLJP)
Pravo na pravično suđenje (član 6. EKLJP)

Back To Top