skip to Main Content
Army Institute Of Law Rankings

Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sudija Kantonalnog suda u Sarajevu

Postupanje na način da žalbeni postupak prekida prvostupanjski sud, nakon što mu predmet bude vraćen sa drugostupanjskog suda jer je nastupio neki od razloga uslijed kojeg se postupak prekida po sili zakona je nepravilno i nema svog opravdanja u zakonskim odredbama ni u teorijskim objašnjenjima. Prije svega, pravo na žalbu treba biti djelotvorno i istinsko, a ne formalno i iluzorno pravo, pa bez obzira što se radi o deklaratornom rješenju i činjenici da je do prekida došlo po sili zakona, ukoliko se stranki omogućava pravo na žalbu, ono mora biti ozbiljno. Dostavljanje predmeta od strane drugostupanjskog suda prvostupanjskom sudu, sa neformalnim obrazloženjem i uputom (direktnom ili skrivenom) da prvostupanjski preispita činjenice i eventualno odluči o razlozima za prekid postupka, faktički znači uputu sudu prvog stupnja kakvu odluku treba donijeti…

…Opširnije čitajte u broju 1410-1411-1412

Back To Top