skip to Main Content

1438379014655

 

Najveća promjena koja karakteriše novu Listu lijekova Kantona Sarajevo je povećanje broja zaštićenih imena domaćih proizvođača, kazali su Feni u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, povodom nove esencijalne liste lijekova koja je aktuelna na području KS-a od 15. jula.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a su naglasili kako “Kanton Sarajevo ima ubjedljivo najširu listu lijekova u cijeloj Federaciji BiH, poštuje Listu lijekova Federacije BiH, te izdvaja i najveća sredstva za svoje osiguranike kada su u pitanju lijekovi s Liste lijekova”.

Naime, Vlada Kantona Sarajevo je na 35. vanrednoj sjednici 1. jula donijela novu Odluku o pozitivnoj, bolničkoj i magistralnoj listi lijekova Kantona Sarajevo. Ta odluka je, nakon objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, stupila na snagu 15. jula.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a napominju da “prema važećim zakonskim propisima, ministar zdravstva Kantona Sarajevo imenuje stručnu nezavisnu Komisiju za lijekove koja inovira i sačinjava prijedlog listi lijekova, a koja se onda putem Ministarstva zdravstva KS-a dostavlja Vladi Kantona Sarajevo na usvajanje”.

Kada je u pitanju broj lijekova koji su skinuti s liste on iznosi 521 lijek i to uglavnom u grupama lijekova u kojima i dalje postoji neki drugi zaštićeni naziv lijeka (tj. lijek drugog proizvođača). Za 71 lijek koji je bio i na ranijoj listi (a nalazi se i na sadašnjoj) promijenjeno je učešće Zavoda ili cijena koju priznaje Zavod, kažu u Zavodu.

Istovremeno, naglašavaju, na listu je dodato i 157 novih lijekova, od kojih su 32 lijeka dodata u 18 novih grupa lijekova koji ranije nisu bili na listi, dok je ostatak lijekova dodat u neku od ranije postojećih grupa lijekova.

Kada su u pitanju ograničenja za korištenje pojedinih lijekova, Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS-a podsjećaju da su sastavni dio liste lijekova i obavezujuće smjernice za korištenje lijekova koji se izdaju na teret Zavoda, a koje prema doktrinarnim stavovima zdravstvenih profesionalaca utvrđuju način racionalne upotrebe pojednih grupa lijekova.

U ranijim periodima evidentiran je veliki broj slučajeva neracionalnog korištenja pojedinih grupa lijekova (lijekovi su propisivani za bolesti za koje nisu inicijalno namijenjeni, lijekovi su korišteni dosta duže nego što je to bilo preporučeno i sl.) što je za posljedicu imalo i nerealno visoke godišnje troškove pojedinih lijekova koji se izdaju na teret Zavoda, kažu u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS-a.

Ističu kako je “inoviranjem i implementacijom obavezujućih smjernica za korištenje lijekova, utvrđeno pravo osiguranika Zavoda za koju bolest, koliko dugo, u kojem vremenskom intervalu i pod kojih okolnostima mogu koristiti pojedine lijekove na teret sredstava Zavoda”.

Zavod zdravstvenog osiguranja KS-a naglašava da su obavezujuće smjernice sastavni dio svih listi lijekova u BiH i u okruženju.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top