skip to Main Content

Agencija za bankarstvo Federacije BiH je dala odobrenje za statusnu promjenu – pripajanje Moje banke d.d. Sarajevo Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica, sa 31. 07. 2016. godine.

Ove dvije banke ulaze u proces pripajanja u cilju dugoročnog osiguranja adekvatnog kapitala, ostvarenja veće sigurnosti u poslovanju, racionalizacije troškova kao i veće profitabilnosti poslovanja. Sva prava i obaveze Moje banke d.d. Sarajevo prenose se na Investiciono-komercijalnu banku d.d. Zenica.

Ovakvi integracijski procesi su u funkciji što jačeg tržišnog pozicioniranja, rezultiraju okrupnjavanjem banaka, vode boljoj konkurentnosti, a dovode i do jačanja ishodne banke i povećanja koncentracija u bankarskom sektoru u Federaciji BiH, kaže se u saopštenju Agencije za bankarstvo FBiH.

Back To Top