skip to Main Content

Riga Mediji

 

Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko i zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine  Saša Dalipagić, sa saradnicima, učestvovali su na prvom sastanku ministara prometa, održanom u Rigi (Letonija) u okviru inicijative 16+1, pod predsjedavanjem Uldisa Augulisa, ministra prometa Republike Letonije. Naime, u skladu sa dogovorom postignutom krajem 2015. godine, na  sastanku visokog nivoa Kine i zemalja centralne i istočne Evrope  održanom u Suzhou, Letoniji je povjerena zadaća zemlje koordinatora za logistiku u formatu 16+1, kao i domaćinstvo prvom  sastanku ministara prometa 16+1.

U okviru ministarskog sastanka,  uspostavljen je Sekretarijat zemalja centralne i istočne Evrope i Kine za logističku saradnju sa sjedištem u Letoniji. Jedna od zadaća uspostavljenog Sekretarijata je uska saradnja s fokalnim tačkama za razmjenu informacija s drugim zemljama s ciljem stvaranja zajedničkog plana aktivnosti.

Ministri prometa zemalja u okviru inicijative 16+1 su odlučili, u cilju promoviranja bliže saradnje i usklađivanja među javnim i privatnih akterima u Kini i zemljama centralne i istočne Evrope, podstјеcati razmjenu informacija o prometnim i logističkim uslugama u Kini i zemljama centralne i istočne Evrope.

Promoviranje nesmetanog i održivog prometa tereta i jačanje bilateralne i multilateralne saradnje Kine sa zemljama centralne i istočne Evrope u području prometa i logistike je jedan od načina kojima se dolazi do razvoja i poboljšanja integriranih prometnih koridora između Kine i Evrope, jedan je od zaključaka ministarskog sastanka.

Ministri su zauzeli stav da je potrebno djelovati na mapiranju prometnih koridora koristeći postojeće formate i međunarodnu saradnju kao što je inicijativa Jedan pojas – Jedan put, Transevropska prometna mreža (TEN-T) i širenje TEN-T prometne mreže na zemlje susjede Evropske unije. Širenje kontejnerskog željezničkog prometa između Kine i Evrope, razvijanjem trasa i prepoznavajući tržišne potencijale ekološki prihvatljivog željezničkog prometa je način na koji bi se ojačala konkurentnost kopnenih ruta Puta svile.

Još jednom, ministri su naglasili značaj razvoja lanaca snadbijevanja i jačanja prometnih veza među glavnim investicionim projektima Kine u trećim zemljama s logističkim centrima, pomorskim i kopnenim lukama i zračnim lukama u zemljama centralne i istočne Evrope.

Definirana je potreba promoviranja i koordinaacije provođenja investicionih projekata u području prometa i logistike kao i potreba identificirnja i promoviranja međusobno korisnih investicionih projekata, u cilju pretvaranja tradicionalnih kopnenih i pomorskih luka, zračnih luka i logističkih centara u velika regionalna intermodalna logistička čvorišta.

Ministri su zaključili da postoji potreba kontinuiranog održavanja dijaloga između ministara prometa Kine i zemalja centralne i istočne Evrope putem godišnjih sastanaka u formatu 16+1.

Ministar Jusko je u svom izlaganju naglasio kako je aktivan angažman Sekretarijata zemalja centralne i istočne Evrope i Kine za logističku saradnju neophodan kako bi se u potpunosti iskoristile mogućnosti saradnje svih zemalja u okviru Inicijative 16+1, te kako će Bosna i Hercegovina aktivno učestvovati u radu i dati doprinos razvoju ove Inicijative.

U okviru drugog dana, održana je poslovna konferencija službenih delegacija i predstavnika poslovnog sektora, te je u sklopu treće sesije koja se odnosila na infrastrukturu i finansije, delegacija Bosne i Hercegovine predstavila aktuelne kapitalne projekte Bosne i Hercegovine u okviru prometa i prometne infrastrukture, sa naglaskom na projekte za koje do sada nije zatvorena finansijska konstrukcija, odnosno za čiju punu implementaciju nisu osigurana finansijska sredstva.

Back To Top