skip to Main Content

Afbih

 

 

U Federaciji BiH sa 31.12.2015. godine, dozvolu za rad Agencije imalo je 12 MKO, od toga 11 MKF i 1 MKD. Bilansna suma MKO sa 31.12.2015. godine iznosila je 423,3 miliona KM, od čega se na MKF odnosilo 402,9 miliona KM ili 95,2%, a na MKD 20,4 miliona KM ili 4,8% i na kraju 2015. godine bila je manja za 29 miliona KM ili 6% u odnosu na stanje sa 31.12.2014. godine. Najznačajniji utjecaj na pad aktive na nivou mikrokreditnog sektora FBiH ima činjenica da je nad imovinom jedne MKF otvoren stečajni postupak, te zbog toga njeni finansijski pokazatelji nisu uključeni u analizu mikrokreditnog sistema u FBiH.

Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, sa 31.12.2015. godine, iznosili su 355,4 miliona KM i čine 84% ukupne aktive MKO, te su manji za 7% u odnosu na kraj prethodne godine, dok su neto krediti iznosili 352 miliona KM i manji su za 1% u odnosu na stanje sa 31.12.2014. godine. Mikrokreditiranje je najvećim dijelom usmjereno na kreditiranje poljoprivrede (34%) i uslužnih djelatnosti (22%), te se većim dijelom odnosi na dugoročne kredite fizičkim licima. Prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sektoru su iznosile 24,70%, i bilježe značajno smanjenje u odnosu na prethodne godine.

Osnovni izvor sredstava MKO su obaveze po uzetim kreditima koje su na dan 31.12.2015. godine iznosile 208,4 miliona KM ili 49% ukupne pasive i manje su za 21% u odnosu na stanje sa 31.12.2014. godine. Ukupni kapital MKO na dan 31.12.2015. godine iznosio je 193,3 miliona KM ili 46% ukupne pasive MKO koji je veći za 32,2 miliona KM ili 20% u odnosu na kraj 2014. godine. Na povećanje kapitala mikrokreditnog sistema u FBiH najveći utjecaj ima činjenica da finansijski pokazatelji jedne MKF nad kojom je otvoren stečajni postupak, a čiji je kapital u prethodim izvještajnim periodima bio negativan, nisu uključeni u finansijske pokazatelje mikrokreditnog sistema u FBiH.

Osnovni kapital i ostale rezerve MKF iznosile su 5,9 miliona KM, odnosno 3% ukupnog kapitala MKF. Osnovni kapital jednog MKD iznosi 600 hiljada KM, a dobit 331 hiljadu KM.

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 16.309 hiljada KM, što je za 46.648 hiljada KM više u odnosu na isti period prethodne godine.

 

Back To Top