skip to Main Content

Mikrokredit

 

U Federaciji BiH sa 31.03.2016. godine, dozvolu za rad Agencije imalo je 12 MKO, od toga 11 MKF i 1 MKD.

Bilansna suma MKO sa 31.03.2016. godine iznosila je 423,4 miliona KM, od čega se na MKF odnosilo 402,8 miliona KM ili 95,1%, a na MKD 20,6 miliona KM ili 4,9%. Bilansna suma na kraju prvog kvartala 2016. godine bila je veća za 0,1 milion KM u odnosu na stanje sa 31.12.2015. godine.

Ukupni bruto krediti MKO, kao najznačajnija stavka aktive, sa 31.03.2016. godine, iznosili su 363,4 miliona KM i čine 86% ukupne aktive MKO, te su veći za 2% u odnosu na kraj prethodne godine, dok su neto krediti iznosili 359,7 miliona KM i veći su za 2% u odnosu na stanje sa 31.12.2015. godine. Prosječne ponderisane efektivne kamatne stope na ukupne kredite u mikrokreditnom sektoru su iznosile 24,47%, te su u odnosu na četvrti kvartal 2015. godine smanjene za 0,23 procentna poena. Fokus kontrola Agencije, i u narednom periodu, uz stalni nadzor kvaliteta aktive će biti i na kontroli troškova MKO, njihovoj opravdanosti i svrsishodnosti, s ciljem smanjenja kamatnih stopa na mikrokredite koje plasiraju MKO iz Federacije BiH.

Osnovni izvor sredstava MKO su obaveze po uzetim kreditima koje su na dan 31.03.2016. godine iznosile 205,5 miliona KM ili 49% ukupne pasive i manje su za 1% u odnosu na stanje sa 31.12.2015. godine. Ukupni kapital MKO na dan 31.03.2016. godine iznosio je 196,6 miliona KM ili 46% ukupne pasive MKO koji je veći za 3,3 miliona KM ili 2% u odnosu na kraj prethodne godine. Osnovni kapital i ostale rezerve MKF iznosile su 5,9 miliona KM, odnosno 3% ukupnog kapitala MKF.

Na nivou mikrokreditnog sektora u Federaciji BiH, ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 3.273.000 KM, što je za 14.649.000 KM više u odnosu na isti period prethodne godine.

Back To Top