skip to Main Content

U 2015. godini, Raiffeisen Bank International AG (RBI) ostvarila je pozitivnu dobit prije oporezivanja u iznosu od 711 miliona eura, i to nakon što je finansijsku 2014. godinu po prvi puta završila sa negativnim konsolidovanim rezultatima usljed niza jednokratnih efekata. U 2015. godini, dobit nakon oporezivanja iznosila je 435 miliona eura, a konsolidovana dobit 379 miliona eura.

Imajući u vidu da je na 31. 12. 2015. godine broj dionica iznosio 292,98 miliona (prethodne godine: 292,98 miliona), zarada po dionici iznosila je 1,30 eura.

Neto prihod od kamata pao je za 12,2 procenta na 3.327 miliona eura na godišnjem nivou

„Vrlo aktivna, protekla godina za RBI je završila prilično dobro. Ponovo poslujemo na pozitivnoj teritoriji, a zabilježili smo napredak i u našem programu transformacije. Uspjeli smo da značajno ojačamo naše koeficijente kapitala i poboljšamo rizični profil banke”, izjavio je Karl Sevelda, generalni direktor RBI-a.

Osvrt na finansijske rezultate iz prethodne godine

U 2015. godini, RBI je prošla kroz rutinsku kontrolu od strane austrijske Agencije za kontrolu finansijskog izvještavanja (FREP). Kontrola je obuhvatila konsolidovane finansijske izvještaje RBI-a za 2014. godinu, te polugodišnje izvještaje za 2015. godinu. Preraspodjela troškova u iznosu od 124 miliona eura dovela je do revizije konsolidovanog gubitka iz 2014. godine u iznosu od 617 miliona eura, stoga ovi troškovi nisu zabilježeni u konsolidovanim finansijskim izvještajima za 2015. godinu. Ukupan iznos od 124 miliona eura sastoji se iz dva dijela: 93 miliona eura smanjenog „goodwill-a“ Raiffeisen Polbank te 34 miliona eura troškova za neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke, što je dovelo do odgođenog prihoda od poreza u iznosu od 3 miliona eura. Efekti ovog korigovanja na regulatorne koeficijente kapitala su zanemarivi.

Neto prihod od kamata smanjen za 12 procenata

Prihod iz redovnog poslovanja umanjen je za 8 procenata na godišnjem nivou, odnosno za 421 milion eura i iznosi 4.929 miliona eura. Razlog ovome su oštre devalvacije valute.

U 2015. godini, neto prihod od kamata smanjen je za 12 procenata, odnosno za 462 miliona eura, i iznosi 3.327 miliona eura. Pored efekata valutnih kretanja, pad kamatnih stopa na tržištu Srednje i Jugoistočne Evrope, te kašnjenja u otplati kredita zabilježena prethodne godine u Aziji, također su negativno uticali na neto kamatnu maržu (izračunata na osnovu kamatonosne aktive), koja je smanjena za 23 bazična poena na 3,00 procenta.

Opći administrativni troškovi smanjeni za 4 procenta

U pomenutom izvještajnom periodu, opći administrativni troškovi Grupacije smanjeni su za 4 procenta odnosno 110 miliona eura i iznose 2.914 miliona eura, što se većinom pripisuje valutnim kretanjima ruske rublje i ukrajinske hrivne. Ovaj pad se desio i zbog oslobađanja rezervisanja za bonuse u iznosu od 76 miliona eura, a nakon što je donesena odluka da se ne isplate bonusi u 2014. godini. Koeficijent trošak/prihod se pogoršao za 2,6 procentna poena, na 59,1 procenat zbog manjeg prihoda iz redovnog poslovanja.

Neto rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke smanjena su za 28 procenata na godišnjem nivou, odnosno za 486 miliona eura i iznose 1.264 miliona eura.

(Izvor: Raiffeisen BANK dd BiH)

Back To Top