skip to Main Content

 

Vlada FBiH usvojila je Financijsko i Izvješće o realizaciji Programa rada s planom privatizacije za 2015. godinu Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2015. godinu.

Lani je APF ostvarila ukupan prihod i kapitalne primitke od 772.944,13 KM, ili deset posto od planiranih, dok su ukupni rashodi i kapitalni izdaci iznosili 1.935.502,67 KM, što je 25 posto u odnosu na planirane.

Zbog nerealiziranja planiranog prihoda od prodaje poduzeća i prihoda po osnovu rasporeda naplaćenih sredstava iz pasivne podbilance, višak rashoda nad prihodima u 2015. godini iznosi 1.162.558,54 KM i pokriven je viškom prihoda nad rashodima iz ranijih godina (5.232.823,08 KM).

U 2015. godini knjigovodstvena vrijednost prodatog kapitala i imovine u Federaciji BiH iznosi 24.837.870,80 KM. Ukupno ostvarena kupoprodajna cijena iznosi 21.395.901 KM, a ostvarena je prodajom jednog poduzeća u postupku male privatizacije, devet prodaja imovine poduzeća, te prodajom udjela Energoinvesta d.d. Sarajevo u Petrolinvestu d.d. Sarajevo putem dionica na burzi. APF je u 2015. godini realizirala šest prodaja predmeta u maloj privatizaciji i ovaj prihod pripada poduzeću.

Sredstva ostvarena prodajom poduzeća iz nadležnosti APF-a i kantonalnih agencija, sa izuzetkom dijela sredstava namijenjenih za finansiranje APF-a i kantonalnih agencija, na koja su saglasnost dale nadležne vlade, idu u poseban fond Razvojne banke Federacije BiH. Sredstvima ostvarenim u procesu privatizacije iz nadležnosti kantonalnih agencija upravljaju kantonalne vlade. Razvojna banka FBiH će utvrditi namjenu ovih sredstava, s tim da se 20 posto koristi za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u Fondu MIO.

Do 15 posto ovih sredstava može biti korišteno za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su ostali bez radnog angažmana

Back To Top