skip to Main Content

Man Signing Contract

 

Vlada FBiH je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH obavljenih 2.3.2016. godine, danas produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će primjenjivana od 15.3.2016. godine.

Ovo je urađeno jer je Vlada 16.12.2015. godine donijela Odluku kojom produžava primjenu kolektivnih ugovora neusklađenih sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja sa Zakonom o radu, a najduže za 90 dana. Kako kolektivni ugovori nisu usklađeni u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke, obavljene su konsultacije sa ESV, te je na sjednici 2.3.2016. godine, usvojen zaključak da ponovo bude produžena primjena važećih neusklađenih kolektivnih ugovora do njihovog usklađivanja sa Zakonom o radu, a najduže za 90 dana.

Vlada je danas, povodom priprema za otpočinjanje pregovora za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora na teritoriji FBiH, pozvala sve partnere da ove pregovore vode u dobroj vjeri.

Danas je, također, data saglasnost na Sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za potpisivanje ovog sporazuma ovlašćen je federalni ministar pravde Mato Jozić.

Back To Top