skip to Main Content

Poslovni Put B.l.consulting 1200×480

 

Vlada Federacije BiH je izmijenila Uredbu o naknadama troškova za službena putovanja i iz njenog teksta brisala član 18. koji je propisivao uvećanje dnevnice za dužnosnike FBiH od deset do 25 posto.

Dakle, dnevnica za službeno putovanje na području Bosne Hercegovine sada je ista za sve i utvrđena u visini od 25 KM, dok su dnevnice za inostranstvo utvrđene posebnim prilogom koji je sastavni dio Uredbe.

Još jednom je istaknuto da je jedini razlog za donošenje nove Uredbe na sjednici Vlade FBiH od 3. juna 2016. godine, bio njeno tehničko usaglašavanje sa Općim kolektivnim ugovorom i usklađivanje sa opredjeljenjem Vlade za proširenjem porezne osnovice.

Naime, u ranijim uredbama dnevnica je bila definirana kao naknada za ishranu na službenom putu. Obzirom na intencije Vlade da oporezuje topli obrok, i tako proširi poreznu osnovicu. Novom Uredbom je je definirano da je dnevnica naknada troškova službenog putovanja i tako otklonjena mogućnost da i dnevnice budu oporezovane.

Međutim, kod preuzimanja članova iz do tada važećeg teksta ovog propisa nepažnjom je preuzet i član 18. koji se nalazio u tekstu Uredbe iz 2007. i 2010. godine.

Ocjenjujući član 18. diskriminatorskim i brišući ga iz teksta Uredbe, Federalna vlada želi, uz brojne druge već poduzete mjere štednje, i na ovaj način doprinijeti uštedama u javnoj potrošnji.

Vlada, također, ovim povodom, ukazuje na angažman javnosti, posebno medija, koji su s pravom ukazali na ovaj propust i time doprinijeli da, nakon više godina, bude brisan član 18. Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja.

O namjerama Vlade da ostvari uštede govori i to što je Uredbom smanjena naknada za korištenje putničkih automobila u privatnom vlasništvu s 20 posto na 15 posto cijene litre goriva po pređenom kilometru i uz obračun najkraće udaljenosti koju službenik mora prijeći, uz uvođenje i drugih restrikcija.

 

Back To Top