skip to Main Content

Esv

 

Ekonomsko socijalno vijeće (ESV) za teritoriju FBiH juče je na sjednici dalo podršku Prednacrtu zakona o preuzimanju finansiranja neizmirenih doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranike zaposlene u privrednim društvima s većinskim državnim kapitalom, javnim preduzećima i ustanovama u Federaciji BiH u periodu od 1. aprila 1992. do 31. decembra 2014., s izuzetkom člana 14., i predložilo Vladi FBiH da ga u formi nacrta uputi u parlamentarnu proceduru i javnu raspravu.

Zamjerku na član 14. imao je direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević jer smatra da bi svi poslodavci morali vratiti sredstva koja dobiju za te namjene ukoliko su u mogućnosti, a ne samo privatni poslodavci, kako je tim članom propisano.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je da u uvodnom obraćanju da bi za oko 76.000 osiguranika u FBiH koji bi do 2016. bili obuhvaćeni zakonom trebalo osigurati oko 900 miliona KM, ako bi bila uzeta u obzir najniža osnovica za obračun doprinosa, dok bi ukupan iznos bio više milijardi KM što je nerealno i neizvodljivo.

Dodao je da je potrebni iznos moguće smanjiti ukoliko bi bio sužen obuhvat osiguranika na koje se odnosi zakon, ako se socijalni partneri uspiju dogovoriti o obuhvatu predmetnog zakona.

U raspravi koja je prethodila usvajanju zaključka predsjednik Samostalnog sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Salih Kruščica rekao je da bi bilo nepravedno neke kategorije isključivati iz obuhvata zakona, te da bi bilo bolje mijenjati predviđeni broj godina za realizaciju zakona a obuhvatiti sve osiguranike.

Predsjednica Samostalnog sindikata radnika hemije i nemetala Kata Iveljić naglasila je da novac za ove namjene mora biti osiguran jer se zakon odnosi na najugroženiju kategoriju stanovništva koja je “na ulici”.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović rekao je da obavezu da riješi ovo pitanje ima i Parlament FBiH ali i čitavo društvo, zbog čega je vrijeme da predloženi tekst zakona bude upućen u javnu raspravu.

Pandurević je izjavio da ne treba očekivati da će zakon biti pravedan, ali ako pomogne samo jednoj kategoriji ljudi svi mogu biti zadovoljni.

Federalna ministrica finansija Jelka Miličević navela je da predloženi zakon nije i ne može biti pravedan, već da će biti socijalni zakon i milosrdan prema određenim kategorijama, te da njegova provedba mora biti praćena finansijskim sredstvima za koja u ovom trenutku nema jasnih izvora.

Dodala je da je uz ovaj zakon potrebno primjenjivati zakon o stečaju i program restruktuiranja kako se problem neuvezanog staža ne bi ponovo pojavljivao kod istih pravnih subjekata.

Na ESV-u je usvojen i zaključak da predstavnici sva tri socijalna partnera održe sastanak na kojem bi pokušali usaglasiti nesuglasice o metodologiji pregovora o granskim kolektivnim ugovorima (GKU), a koji će organizirati resorni ministar u narednih 10 dana.

Savjetnik premijera FBiH Zlatko Hurtić rekao je da je pregovarački tim Vlade FBiH tome pristupio ozbiljno, te da vjeruje da bi do sredine augusta pregovori mogli biti završeni i potpisani GKU koji će biti pravno utemeljeni.

Pandurević je potcrtao da Udruženje poslodavaca neće moći učestvovati u pregovorima dok opšti kolektivni ugovor ne stupi na snagu, i dok ne bude primijenjeno rješenje o njihovoj reprezentativnosti, zbog kojeg su pokrenuli sudski postupak.

Bajramović je pojasnio da je opštim kolektivnim ugovorom propisano da će mnoga radnička prava biti definisana granskim kolektivnim ugovorima, te da će u firmama u kojim je Vlada FBiH većinski vlasnik i ona učestvovati u pregovorima i potpisivanju GKU.

 

 

Izvor:FENA

 

Back To Top