skip to Main Content

8309063703 31a356f3d2 Z

 

Članovi Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine razmatrali su na jučerašnjoj sjednici Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom predložen iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma s ciljem transparentnijeg uređenja ove oblasti.

Nakon što su poslodavci iznijeli prijedloge i primjedbe na predloženi zakona zaključeno je da se rezime tih primjedbi i sugestija dostavi Vladi Federacije BiH kako bi ona razmatrala takve prijedloge za poboljšanje ovog zakonskog akta i potom ga uputila u parlamentarnu proceduru.

Kako je pojasnila federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo, jedna trećina pravne stečevine Evropske unije odnosi se na ekologiju i okoliš, a posebno upravljanje otpadom, ocjenjujući da je dosadašnji sistem bio netransparentan i neefikasan zbog čega se pristupilo u izmjene zakona.

Dodala je da EU ne određuje BiH za koji će se sistem u tom smislu opredijeliti nego je potrebno da se zadovolje određene direktive, a neke od njih su smanjenje otpada na deponijama, zatim reciklaža 30 posto otpada za što je potrebna infrastruktura kao što su reciklažna odlagališta.

– Do sada je sistem funkcionirao tako da su operatori sistema menadžerisali sistem prikupljanja ambalažnog i drugog otpada, a privrednici su samo po kazni plaćali naknade u Fond za zaštitu okoliša FBiH. Sada je želi napraviti ravnomjerna “utakmica” između Fonda i operatora sistema – istaknula je.

Objasnila je da je to potrebno i zbog povlačenja sredstava iz IPA fondova koji će osigurati 70 posto sredstava za neke projekte, ali ostalo treba osigurati Federacija i ukoliko obveznici sistema budu plaćali Fondu naknadu onda bi Fond mogao osiguravati 20 posto sredstava, a deset posto planirala bi Federacija.

Kao jednu od manjkavosti dosadašnjeg zakona navela je činjenicu da je samo 48 posto proizvođača bilo u sistemu plaćanja, odnosno inspekcija se pokazala neefikasnom te se sada izuzev okolinske uvodi i tržišno-trgovinska inspekcija zbog čega bi nadzor nad implementacijom zakona trebao biti bolje riješen, dok ministrica kaže da će se uvesti i strožije kazne za one koji ne poštuju pravila.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Safudin Čengić mišljenja je da zbrinjavanje otpada jedno od važnih pitanja za BiH jer ukoliko je namjera da BiH bude članica Evropske unije to nije moguće postići bez kvalitetnije brige za okoliš.

Stava je da se zbrinjavanje otpada trebaju baviti firme koje će raditi na tome odgovorno, a potom da nadležne institucije kontroliraju rad takvih firmi, ističući da su članovi ESV-a danas došli do rješenja koje će popraviti stanje i omogućiti pitanje rješavanja otpada na kvalitetniji način.

Federalna vlada trebala bi na jednoj od narednih sjednica razmatrati ovaj zakon, a postavljen je i rok do 31. marta jer su pravilnici o ambalaži i ambalažnom otpadu te o elektronskom i elektroničkom otpadu stavljeni van snage i do kraja marta operateri sistema trebali bi položiti obaveze i prihode na Fond.

Sjednici je prisustvovao i premijer Federacije BiH Fadil Novalić koji je naglasio da je izrada zakona o šumama u završnoj fazi, a radi se o složenom zakonskom rješenju, te su članovi ESV-a saglasni da bi ovo vijeće trebalo još jednom razmotriti tekst tog zakona na narednoj sjednici.

Back To Top