skip to Main Content

PITANJE: U postupku javne nabavke kao najpovoljniji ponuđač odabran je ponuđač iz inostranstva. Umjesto dokaza da mu u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca, dostavio je potvrde da fizičko lice nije osuđivano (bez navođenja u kojem svojstvu i za koja krivična djela), s tim da je u ponudi dostavljena ovjerena izjava da ponuđač nije osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca. U toku postupka najpovoljniji ponuđač niti jednom nije uputio nikakvo obavještenje ugovornom organu da ne može dostaviti takav dokument. Da li je ponuđač dokazao svoju kvalifikovanost?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top