skip to Main Content

Ubbih – 002

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine dr. Senad Softić održao je, 5. februara, radni sastanak s predstavnicima Udruženja banaka Bosne i Hercegovine (UBBiH), koje je predvodio predsjednik UBBiH Milan Radović, na kojem je razgovarano o pitanjima od značaja za rad bankarskog i finansijskog sektora u cjelini.

U razgovoru je naglašena potreba jačanja koordinacije između svih aktera finansijskog i bankarskog sistema – Centralne banke Bosne i Hercegovine, entitetskih agencija za bankarstvo, Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i komercijalnih banaka na teritoriji BiH posredstvom UBBiH, u okviru svojih nadležnosti, a s ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta, te boljeg funkcionisanja sistemai donošenja kvalitenijih propisa i rješenja.

Sagovornici su saglasni u stavu da je, u interesu transparentnosti i jedinstvenog funkcionisanja bankarskog i finansijskog sistema, postojanje Jedinstvenog registra transakcijskih računa i Centralnog registra kredita od krucijalne važnosti. Istaknuto je kako je neophodno da ovi registri budu cjeloviti, s ažurnim podacima.

Razgovarano je i o pitanju obavezne rezerve, kako osnovice tako i stope za obračun obavezne rezerve, te o pitanju posebne rezerve za sredstva javnih prihoda koja su banke dužne izdvajati u skladu s entitetskim zakonima o bankama. U okviru toga, istaknuto je da je pitanje obavezne rezerve isključiva nadležnost CBBiH kao institucije na nivou BiH koja je nadležna za monetarnu politiku.

Tokom sastanka, ukazano je i na potrebu promovisanja bezgotovinskog plaćanja, s obzirom na viši nivo gotovinskog plaćanja u BiH u odnosu na svjetske trendove.

Sagovornici su se dotakli i drugih tema, pri čemu je dogovoreno da se i dalje, na nivou nadležnih institucija, razgovara o svim otvorenim pitanjima s ciljem unapređenja saradnje.

(Poslovne novine)

Back To Top