skip to Main Content
Zips 1448 3dWEB

DIREKTNI POREZI
Prijavljivanje ostvarenog dohotka za 2021. godinu
Porezom na dohodak oporezuju se dohoci koje porezni obveznik ostvari od: nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, ulaganja kapitala, učešća u nagradnim igrama i igrama a sreću. Postupak utvrđivanja i naplate poreza na dohodak je različit za navedene djelatnosti, za pojedine podvrste iste djelatnosti, za rezidente i nerezidente, a također zavisi i od činjenice gdje je ostvaren dohodak (unutar ili izvan Federacije BiH)
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Utvrđivanje poreza na dobit za 2021. godinu u Brčko Distriktu BiH
Sistem oporezivanja dobiti u Brčko Distriktu BiH (BD) u značajnoj mjeri nije usaglašen sa entitetskim propisima o porezu na dobit. Zbog tih razlika, u tekstu koji slijedi daje se komparativni prikaz sličnosti i razlika u Poreznom bilansu za BD u odnosu na FBiH. Obveznici poreza na dobit u BD obavezni su podnijeti Godišnju prijavu poreza na dobit za 2021. godinu najkasnije do 31. 3. 2022. godine, te u istom roku uplatiti obračunati godišnji porez na dobit. Prijavu mogu podnijeti u papirnom ili elektronskom obliku. Ukoliko se obveznik registruje za korištenje e-portala, poreznu prijavu podnosi Poreznoj upravi BD isključivo elektronskim putem. U prethodnoj godini nije bilo izmjene propisa o oporezivanju dobiti u BD. Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak BD (“Službeni glasnik BD”, broj 33/021), s ciljem da se detaljnije pojasne i preciziraju prethodne izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak BD objavljene u 2020. godini
Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

INDIREKTNI POREZI
Oporezivanje e-trgovine u EU – prodaja „na daljinu“ uvezenih dobara
Reforma oporezivanja e-trgovine, koja se implementira u EU od 1. 7. 2021., podrazumijeva pravila oporezivanja prodaje dobara “na daljinu” koja se uvoze u EU, shemu oporezivanja online trgovine uvezenim dobrima iz trećih zemalja, te posebni aranžman za obračun i plaćanje PDV-a pri uvozu dobara iz trećih zemalja u EU za krajnju potrošnju. U pravnom smislu reforma uključuje izmjenu PDV Direktive (Direktiva Vijeća 2006/112/EC), kao i izmjenu direktive kojom se vrši oslobađanje PDV-a uvezenih dobara niske vrijednosti (do EUR 150), kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje i eliminiralo dvostruko neoporezivanje e-trgovine između EU i trećih zemalja. Nova pravila su bitna i za obveznike i elektronske interfejse iz BiH koji na svojim web portalima nude online prodaju dobara kupcima iz EU, pogotovo dobara vrijednosti manjoj od EUR 150, što predstavlja prag za oslobađanje plaćanja carine u EU
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

RAČUNOVODSTVO I POREZI
Raspodjela dobiti i pokriće gubitka za 2021. godinu
Raspodjela dobiti i pokriće gubitka je bitan korak, nakon sastavljanja i predaje finansijskih izvještaja za 2021. godinu. Zakon o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/15) je definisao aktivnosti okosastavljanja i utvrđivanja (prihvatanja) finansijskih izvještaja, a slijedom toga i raspodjelu rezultata poslovanja. Rezultat poslovanja može biti pozitivan, sa iskazivanjem dobiti poslovanja ili negativan, sa iskazivanjem gubitka od poslovanja. Zakonom o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, br. 15/16 i 15/20) propisano je da osnov oporezivanja predstavlja oporeziva dobit obveznika koja se utvrđuje u poreznom bilansu. Oporeziva dobit se dobije usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilansu uspjeha, na način predviđen poreznim propisima. Svako pogrešno postupanje kod utvrđivanja rezultata poslovanja direktno utječe i na pogrešno utvrđivanje visine osnovice za porez na dobit, kao i na raspodjelu dobiti ili pokriće gubitka. Važno je naglasiti da pravno lice ne bi smjelo vršiti isplate iz dobiti ukoliko na dan isplate ima neizmirenih obaveza po osnovu direktnih poreza ili doprinosa ili obaveza prema radnicima po osnovu prihoda od nesamostalne djelatnosti (plaće i naknade)
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

REVIZIJA
Priprema plana interne revizije
U uvjetima sve složenijeg poslovanja poduzeća intenzivira se potreba za planiranjem interne revizije. Ono obuhvaća više aktivnosti koje treba korektno obaviti ako se želi osigurati učinkovitost cjelokupnog procesa interne revizije. Osim toga, zbog uobičajeno ograničenih resursa za obavljanje interne revizije (vremenskih, financijskih, ljudskih) pažnja internog revizora se mora selektivno usmjeravati na kritična područja poslovanja, što je potrebno definirati planom revizije
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

TRGOVINA NA ZAPADNOM BALKANU
CEFTA 2006 – ugaoni kamen Zajedničkog regionalnog tržišta
Stotine stručnjaka i državnih službenika iz zemalja Zapadnog Balkana su uložile vrijeme, energiju i svoja najbolja znanja tokom posljednjih 15 godina primjene Sporazuma CEFTA 2006 kako bi ovaj trgovinski projekt funkcionirao u najboljem interesu i za dobrobit svih. Ta činjenica, u svijetlu trenutnih okolnosti i brojnih izazova sa kojima su bili suočeni, ne može biti prenaglašena. Ostvareni su ogromni pozitivni rezultati i napravljeni veliki planovi za budućnost. Sve navedeno su lako dostupne i provjerljive činjenice. Da li je bilo nedostataka u tih 15 godina? Naravno! Problemi i postoje samo u bliskim trgovinskim odnosima. Ako sa nekom zemljom nemate bliske trgovinske odnose, očigledno nema razloga ni da imate probleme
Piše: Samira SULEJMANOVIĆ

JAVNE NABAVKE
Komparativni prikaz mješovite nabavke kroz Direktivu 2014/24/EU i zakone o javnim nabavkama
Mješovita nabavka sastoji se od najmanje dvije vrste predmeta nabavke (robe i/ili usluge i/ili radovi) što predstavlja osnovno razlikovanje mješovite nabavke u odnosu na tzv. običnu nabavku. Kao karakteristika mješovite nabavke uočava se i primjena pravnih pravila izvan zakona o javnim nabavkama. Naime, kod mješovite javne nabavke osim pravila zakona o javnim nabavkama mogu se primjenjivati i pravila drugih pravnih režima npr. odbrane, koncesija itd. Okvir mješovite javne nabavke utvrđen je Direktivom 2014/24/Eu, dok ista svoju razradu doživljava kroz praksu Suda Evropske unije. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine u ovom pogledu nije usklađen sa Direktivom 2014/24/EU jer isti ne reguliše pitanje mješovite nabavke
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

RADNI ODNOSI
Radnopravni status i obavljanje poslova direktora
U ovom radu analizirani su radnopravni propisi kojima je uređen radnopravni status direktora u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH. Obavljanje poslova direktora uređeno je na djelimično sličan način u entitskim zakonima o radu kao opštim zakonima u oblasti radnog prava. Važeći zakoni o radu odredili su radnopravni status direktora na način da direktor funkciju može obavljati u radnom odnosu ili bez radnog odnosa. Ako direktor obavlja poslovodnu funkciju bez zasnivanja radnog odnosa, prava, obaveze i odgovornosti direktora uređuju se posebnim ugovorom
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

OBLIGACIONI ODNOSI
Odgovornost za štetu koja potiče od opasne stvari i oslobođenje od odgovornosti
Utvrđivanje svih relevantnih činjenica koje su neophodne za primjenu prava, naročito je značajno u slučajevima utvrđivanja objektivne odgovornosti za štetu koja potiče od opasne stvari, s obzirom na to da se odstupa od principa objektivne odgovornosti, te se odgovara za štetu samim njenim prouzrokovanjem, bez obzira da li se krivica za nastalu štetu može pripisati imaocu opasne stvari. Ovo iz razloga što bi imaoci opasnih stvari morali biti svjesni „povećane opasnosti“ koja od nje potiče i mogućnosti prouzrokovanja štete drugima, te zarad svojih interesa i koristi koju imaju od opasne stvari pristaje na povećani rizik odnosno snošenje posljedica nastanka štete
Piše: mr. sci. Enida BRKIĆ OMERČAUŠEVIĆ

STVARNO PRAVO
Raspolaganje državnom imovinom
Obaveza regulisanja pitanja državne imovine, pored onih koje podrazumijeva Ustav, direktno je predviđena i Odlukom Visokog predstavnika za BiH, kojom je nametnut Zakon o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom. Navedeni zakon i intervencija Visokog predstavnika trebala je pružiti određeni vid zaštite i osiguranja za državnu imovinu, do donošenja odgovarajućih propisa u vezi sa istim od strane nadležnih institucija Bosne i Hercegovine. Pomenute državne institucije su i same preuzele i definisale obavezu regulisanja pitanja državne imovine, donoseći u te svrhe Odluku o osnivanju Кomisije za državnu imovinu, utvrđivanje i raspodjelu državne imovine, određivanje prava i obaveza Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u upravljanju državnom imovinom. Osnovni cilj navedene odluke svakako je zaštita i konačno formalno pravno uređenja državne imovine. Međutim, činjenica je da nakon skoro 20 godina od formiranja, navedena Komisija nije uspjela pripremiti nacrt propisa, što je bio njen osnovni zadatak. S obzirom na to da neophodni propisi na državnom nivou još uvIjek nisu doneseni, pružanju neophodne zaštite sve je više upitno, a pri tome državnom imovinom se i pored postojanja zakonom propisane zabrane, na različite načine ipak raspolaže, između ostalog, u velikom broju upravnih, sudskih i faktičkih postupaka, što rezultira negativnim posljedicama po ovu imovinu
Piše: Ismet VELIĆ, pravobranilac Bosne i Hercegovine

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

– Osnovica za obračun PDV-a sporednih (tzv. prefakturisanih) troškova

– PDV-e tretman finansijskih usluga u svrhu realizacije projekta

– Usluge zdravstvenih pregleda radnika

– Izdavanje računa na engleskom jeziku

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

– Kompenzacija između investitora i izvođača radova

– Subvencije koje opština doznačava javnom komunalnom preduzeću

– Odbitni PDV za nabavku poklon bonova

– Nabavka poslovnog objekta bez upotrebne dozvole

– Promet stambenih jedinica sa promijenjenom namjenom

Dejan RAKIĆ, advokat 

– Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća PDV

– PDV tretman usluga edukacije i advokatskih usluga

RAČUNOVODSTVO

– Naknadni izdaci u vezi sa nekretninama, postrojenjima i opremom

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

PLAĆE I NAKNADE

– Obračun najniže plate i olakšica po osnovu ličnog odbitka

– Preračun neto plaće u bruto plaću budžetskih korisnika  

DOPRINOSI

– Zastara neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa

POREZI I DOPRINOSI

– (Ne)oporezivanje angažmana bez naknade u poveznom pravnom licu  

POREZ NA DOHODAK

– Donacije koje fizička licaostvaruju za potrebe liječenja

– Porezna prijava po osnovu rada kod dva poslodavca istovremeno

– Povrat poreza po osnovu plaćene kamate na stambeni kredit

POREZ NA DOBIT

– Porezno (ne)priznata rezervisanja

– Prodaja udjela između povezanih nerezidentnih pravnih lica

Fuad BALTA, dipl. ecc.

JAVNE NABAVKE

– Status ponuđača koji ne dostavi ponudu u postupku nabavke

– Odbacivanje ponude usljed propusta ponuđača

– Uvid učesnika u postupku u sve ponude

Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

– Dostavljanje periodičnih izvještaja (o statusu predmeta) ovlaštenim licima (Broj: 05-34-2-51-1/22 od 20. 1. 2022. godine)

– Neplaćeno odsustvo sa „pravom vraćanja“ nakon isteka funkcije
(Broj: 01-34-2-982-1/21 od 20. 12. 2021. godine
Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

– Naknada razlike plaće do iznosa pune plaće za vrijeme porodiljskog odsustva

Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

– Evidencija odsustva sa rada i smanjenje plaće srazmjerno vremenu učešća u (zakonitom) štrajku

– Povećanje plate radnika za godine radnog staža

– Rad van radnog odnosa i ugovor o radu na određeno vrijeme (probni rad)

– Pravo na ishranu u toku rada (topli obrok) za vrijeme specijalizacije

Prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

– Popunjavanje radnog mjesta za vrijeme mirovanja radnog odnosa zbog obavljanja javne funkcije

– Izmjene uvjeta rada usljed smanjenja obima poslovanja (obaveze poslodavca)

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU

– Obavljanje poslova zaštite na radu za poslodavce kod kojih ne postoje poslovi sa povećanim rizikom

– Procjena rizika za obavljanje stručnih poslova na različitim mjestima rada (terenski rad)

– (Ne)mogućnost angažmana radnika za zaštitu na radu sa nepunim radnim vremenom

Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

– Periodični pregledi i ispitivanja radnih i pomoćnih prostorija

Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik 

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

– Sektor za penzijsko i invalidsko osiguranje –

– (Ne)postojanje povrede na radu

(Broj: 04-31/16-2910/21 M.T. od 2. 11. 2021. godine)

Pripremila: Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

– Uvjeti za izuzetnu prijevremenu starosnu penziju

Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

LOKALNA SAMOUPRAVA

Inicijativa za opoziv načelnika općina u Federaciji BiH

– Verifikacija provođenja izbora za organe mjesnih zajednica

– Imenovanje općinske izborne komisije

UPRAVNI POSTUPAK

– Izvršenje rješenja u upravnom sporu

– Prijenos ovlaštenja za rješavanje (potpisivanje) upravnih akata

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

EKSPROPRIJACIJA

 – Cijepanje parcele i promjena u katastarskom operatu

Ismet VELIĆ, pravobranilac BiH

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH
KRIVIČNO PRAVO
Dva suprotna nalaza i mišljenja vještaka
Član 278. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Presuda Vrhovnog suda Federacije broj: 65 0 K 512122 18 Kžž od 14. 11. 2018. godine, APELACIJA ODBAČENA KAO NEDOPUŠTENA ZBOG TOGA ŠTO JE OČIGLEDNO NEOSNOVANA broj: AP- 640/19 od 11. 6. 2019. godine)

STVARNO PRAVO
Ulaganje supružnika u nekretninu drugog supružnika
Član 61. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. 23 0 P 029980 20 Rev od 29. 11. 2021. godine)

OBLIGACIONO PRAVO
Postupanje protivno načelu savjesnosti i poštenja
Član 12. u vezi sa članom 103. stav 1. ZOO (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 68 0 P 041192 21 Rev od 11. 1. 2022. godine)
Naknadno izvedeni radovi
Član 17. stav 2. u vezi sa članom 148. stav 1. i 630. ZOO (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH broj 58 0 Ps 175090 20 Rev od 11. 1. 2022. godine)
Isplata izgubljene dobiti na osnovu ugovora o osiguranju
Čl. 919. i 925. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 67 0 Ps 000352 20 Rev od 14. 9. 2021. godine)
Odgovornost jemca nakon raskida ugovora o kreditu
Čl. 997. i 1004. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 71 0 P 210078 20 Rev od 2. 11. 2021. godine)

RADNO PRAVO
Ovlasti suda prema disciplinskom postupku
Član 128. stav 2. Zakona o radu (Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 77 0 Rs 066734 21 Rev od 2. 9. 2021. godine)
Povreda prava na odbranu kod otkaza ugovora o radu
Član 180. stav 1. Zakona o radu (Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 84 0 Rs 058426 21 Rev od 14. 10. 2021. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK
Dopuštenost izvršenja na zajedničkoj imovini supružnika
Član 270. stav 5. Porodičnog zakona, član 70. Zakona o izvršnom postupku (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 71 0 P 288962 20 Rev od 13. 10. 2021. godine)
Svojstvo trećeg lica
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 73 0 P 025633 21 Rev od 27. 10. 2021. godine) 

UPRAVNI SPOR
Odluka o pravima iz radnog odnosa
Član 8. Zakona o upravnim sporovima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 01 0 U 013604 18 Uvp od 19. 3. 2021. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top