skip to Main Content
Zips 1437 WEB 3d

DIREKTNI POREZI
Izmijenjene računovodstvene i porezne prijave
U primjeni računovodstvenih i poreznih propisa dešavaju se i greške zbog kojih je potrebno izmijeniti već podnesene propisane mjesečne i godišnje prijave. U slučaju značajnih grešaka ranijih perioda potrebno je iste ispraviti u periodu u kojem su i nastale, te FIA-i sačiniti i predati izmijenjene finansijske izvještaje za period u kojem je otklonjena greška nastala, jer je ista bila iskazana u ranije predanim finansijskim izvještajima. Izmijenjenu poreznu prijavu porezni obveznik podnosi na istom obrascu na kojem je podnesena porezna prijava koja je predmetom izmjena. Izmijenjena porezna prijava sadrži podatke kojima se potpuno objašnjavaju razlozi zbog kojih se ranije podnesena porezna prijava mijenja
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI
Praksa Evropskog suda pravde u sferi povrata PDV-a
Bosna i Hercegovina se obvezala da će pravila oporezivanja PDV-om uskladiti sa pravnom stečevinom EU, koju u sferi PDV-a čine Direktiva Vijeća EU 2006/112/EC i presude Evropskog suda pravde. Sud se u više navrata bavio predmetima koje su pokrenuli obveznici protiv članica EU u vezi sa povratima PDV-a. Pokazalo se da članice često pribjegavaju opstrukcijama prilikom povrata PDV-a. Povrati PDV-a predstavljaju potraživanje PDV obveznika od države. Budući da je fokus poreznih administracija uglavnom na ubiranju javnih prihoda situacija u kojoj se država nalazi u ulozi dužnika predstavlja poticaj za detaljne provjere i kontrole ispravnosti zahtjeva za povrat PDV-a. Budući da se radi o isplati razlike između ulaznog i izlaznog PDV-a, koja je često unaprijed već plaćena u fazi uvoza dobara, povrati predstavljaju značajan faktor održavanja likvidnosti kompanija i financijskog menadžmenta. S druge strane, pravila povrata PDV-a ne samo da pokazuju spremnost fiskalnih vlasti da uredno servisiraju obveze prema privredi, već i predstavljaju važan test za ocjenu kvalitete sistema PDV i stupnja njegove neutralnosti u odnosu na obveznike
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

RAČUNOVODSTVO I POREZI
Pozajmice – porezni i računovodstveni aspekt
U poreznom i računovodstvenom tretmanu pozajmica postoje bitne razlike koje prvenstveno ovise od statusa zajmodavca i zajmoprimca (fizičko ili pravno lice, rezident ili nerezident, PDV obveznik ili neobveznik), stoga treba biti veoma pažljiv i obazriv na sve zakonske propise koji se tiču ove tematike. U najvećem broju slučajeva pravni i porezni aspekt se odnosi na tretman kamate. Oporeziva kamata se može posmatrati u tri slučaja: kao porezno nedopustiv rashod po osnovu kamata – transferne cijene (porez na dobit), kao isplaćeni dohodak od kapitala (porez na dohodak) i kao korist (porez na dohodak i doprinosi)
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
Računovodstveni, revizijski i porezni aspekt primjene metode trgovine na malo
Prema odredbama tačke 21. MRS 2, tehnike mjerenja troška zaliha, kao što su metoda standardnog troška ili metoda trgovine na malo, mogu se koristiti iz praktičnih razloga, ako se njihovom primjenom dobivaju rezultati koji su približni trošku nabave. Prema odredbama tačke 22. MRS 2, Metoda trgovine na malo se često koristi u djelatnosti maloprodaje za mjerenje zaliha velikog broja artikala koji se brzo mijenjaju i koji imaju slične marže, zbog čega nije praktično koristiti druge metode utvrđivanja troška. Trošak ovih zaliha određuje se tako da se prodajna vrijednost zaliha umanji za odgovarajući postotak bruto marže. Postotak koji se koristi uzima u obzir zalihe čija je cijena snižena ispod njihove izvorne prodajne cijene
Pišu: prof. dr. Jozo PILJIĆ , dipl. oec. i Fuad GLIBANOVIĆ, dipl. oec. o. r.

KONTROLA CIJENA
Mjere ograničenja cijena određenih proizvoda u Federaciji BiH
S obzirom na to da su se, uglavnom pod dejstvom vanjskih faktora, početkom ove godine javili poremećaji u funkcionisanju tržišta izraženi i u povećanju cijena vitalnih proizvoda i energenata sa tendencijom daljeg rasta i ozbiljnom prijetnjom ugrožavanja životnog standarda stanovništva, Vlada Federacije BiH je ponovo posegla za mjerom ograničenja cijena vitalnih proizvoda i naftnih derivata limitiranjem marži u trgovini donošenjem odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena za osnovne životne namirnice i još neke proizvode i odluke o kontroli cijena za naftne derivate
Piše: Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec. 

CARINE I CARISNKI PROPISI
Novi kompjuterizirani provozni postupak („carina bez papira“)
Danom početka primjene (1. srpnja 2021. godine) Odluke o provedbi Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, treba da počne i primjena elektroničkih carinskih postupaka, prvenstveno novog elektroničkog provoznog (tranzitnog) sustava (New Computerised Transit System-NCTS), kao i primjena elektroničkih carinskih deklaracija u izvoznim i uvoznim carinskim postupcima. NCTS omogućava kompletnu razmjenu podataka u elektroničkom smislu, te manje redovekamiona na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Uslovi pod kojima udruženja i fondacije dobijaju status ugovornih organa i obveznika primjene Zakona o javnim nabavkama
Zakon o javnim nabavkama definisao je subjekte i uslove koje isti moraju zadovoljiti kako bi imali status ugovornog odnosno sektorskog ugovornog organa. Ispunjenjem navedenih uslova, isti postaju obveznici primjene Zakona o javnim nabavkama, odnosno nabavku roba/radova/usluga ostvaruju obaveznim provođenjem nekog od zakonom definiranog postupaka javne nabavke. Sa druge strane zakoni o udruženjima i fondacijama na području Bosne i Hercegovine, uz ostalo, predviđaju da na iste budu prenesena vršenja javnih ovlaštenja u okviru njihove djelatnosti. Navedeno otvara mogućnost da udruženja i fondacije pod pretpostavkom ispunjenja svih općih i posebnih (alternativno postavljenih) uslova dobiju status ugovornog organa, a time i dužnost provođenja Zakona o javnim nabavkama. Na ovaj način dosadašnja percepcija udruženja i fondacija kroz Zakon o javnim nabavkama će biti potpuno promijenjena
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

INSPEKCIJSKI NADZOR
Uloga i značaj upravne inspekcije
Autori u radu razmatraju pojam, ulogu i način djelovanja upravne inspekcije, kao posebne inspekcijske službe, koja se, u odnosu na ostale inspekcijske službe, odlikuje određenim specifičnostima. Osnovna specifičnost upravne inspekcije ogleda se u činjenici da su i organ koji vrši nadzor i organ nad kojim se nadzor vrši po svojoj prirodi organi uprave. Postupak inspekcijskog nadzora upravna inspekcija vrši uvidom u zakonitost rada i postupanja organa uprave u određenoj oblasti pravnog regulisanja, na osnovu čega utvrđuje da li se organi uprave u svom radu i djelovanju pridržavaju zakona i drugih propisa. Autori ukazuju da je svrha ovog nadzora, prvenstveno, zaštita objektivne zakonitosti, ali da postoje i drugi, uzgredni efekti nadzora koji se nipošto ne smiju zanemariti
Pišu: Selma STOJANOVIĆ i Emir MEHMEDOVIĆ

STVARNA PRAVA
Pomoćnik u državini (posjedu)
Iako je državina faktička vlast na stvari, niti je svaka ovakva vlast državina, niti svako odsustvo te vlasti znači da nema državine. Institut pomoćnika u državini koji je predmet našeg interesovanja je, pored državine nasljednika, izuzetak od pravila da državinu ima lice koje na stvari vrši faktičku vlast, s tim što se ovdje državina ne priznaje i pored postojanja faktičke vlasti, dok se u slučaju nasljedničke državine ona priznaje nasljedniku bez obzira na to što on faktičku vlast na stvari nema
Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

RADNI ODNOSI
Odgovornost za štetu iz radnog odnosa u zakonodavstvu Federacije BiH
Radnim zakonodavstvom u FBiH regulisana je odgovornost za štetu radnika i poslodavca koja je prouzrokovana na radu ili u vezi sa radom. U pitanju je materijalna odgovornost za štetu kao jedan poseban sui generis oblik odgovornosti u režimu radnih odnosa. S obzirom na to da radnim zakonodavstvom nisu obuhvaćena sva pitanja koja se tiču naknade štete nastale na radu ili u vezi sa radom, supsidijarno se primjenjuju opći propisi obligacionog prava, odnosno odgovarajuće odredbe zakona o obligacionim odnosima
Piše: doc. dr. Emina HASANAGIĆ

Razlike između mobinga i diskriminacije kroz sudsku praksu
Prema istraživanju sudske prakse u BiH zaključuje se da se najveći broj antidiskriminacijskih postupaka pokretao u oblasti rada i zapošljavanja, s pozivom na postojanje mobinga kao posebnog oblika diskriminacije, s tim da je još uvijek nedovoljna razumljivost predmetne problematike. U Bosni i Hercegovini sudska zaštita od diskriminacije po bilo kom osnovu nije dostigla međunarodno pravne standarde. Razlog za to je nedovoljno poznavanje pojmova i sadržine pojedinih oblika diskriminacije. Pažljivim tumačenjem oblika diskriminacije koje naše pozitivno zakonodavstvo reguliše ne može se zaključiti da pružaju pravilnu i adekvatnu zaštitu od diskriminacije
Piše: mr. iur. Ivana BUKVIĆ

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Izvršenje rješenja usljed utvrđene II kategorije invalidnosti
Često se u praksi javlja situacija odnosno dilema kod poslodavca vezana za izvršenje rješenja Federalnog zavoda PIO/MIO – Kantonalna administrativna služba, kojom se radniku priznaje, odnosno utvrđuje postojanje II kategorije invalidnosti – promijenjena radna sposobnost zbog bolesti, te se priznaje pravo na raspoređivanje odnosno zapošljavanje na drugom radnom mjestu koje ne iziskuje dizanje i prenošenje tereta težeg od npr. od pet kg i rad sa inhalatornim opterećenjima
Piše: mr. sci. Kenan SPAHIĆ

PITANJA I ODGOVORI
POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Neispravno utvrđen iznos PDV-a – ispravka i odbitak ulaznog poreza
– Odbitni PDV-e po osnovu zakupa vozila za poslovne svrhe
– Odbitni PDV po osnovu nabavke eksproprisane nepokretnosti
– Poreski punomoćnik
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc. 

Izmijenjena PDV prijava u slučaju neosnovanog korištenja odbitka ulaznog PDV-a
– Obračun PDV-a kada je promet usluga vršen bez naknade
– Promet imovine stečene naplatom potraživanja u sudskom postupku
– Povrat PDV-a stranom državljaninu
– Promet poslovnih objekata prema ROH BAU sistemu gradnje
Dejan RAKIĆ, advokat

– Efekat pariteta isporuke na odbitak ulaznog poreza pri uvozu
Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

 – Usluge povezane sa uvozom
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

LOHN POSLOVI
 – Carinski i porezni tretman privremenog uvoza roba namijenjenih unutrašnjoj obradi
Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Doprinosi za dopunski rad zdravstvenih radnika
(Broj: 04-02-4-8070/20 od 10. 11. 2020. godine)
– Evidentiranje i obračun sati rada smjenskih radnika
(Broj: 04-02-4-8671/20 od 30. 11. 2020. godine)
Pripremila: E. J.

POREZ NA DOBIT
– Tretman zateznih kamata u slučaju isplate regresa po sudskoj presudi
– Usluge tehničkog održavanja softvera od strane pravnog lica iz Republike Hrvatske
– Isplata dividende – učešća u dobiti
– Usluge online edukacije iz inostranstva za radnike društva sa sjedištem u Federaciji BiH
– Izvještavanje o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica  

POREZ NA DOHODAK
– Oporezivanje prihoda rezidentnog fizičkog lica ostvarenih u inostranstvu

FINANSIJE
– „Pravdanje“ troškova reprezentacije i sponzorstva neprofitnih organizacija
– Rokovi izvršenja novčanih obaveza u ugovorima između poduzetnika i subjekata javnog prava

FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE
 – Ispravka greške iz ranijeg perioda (korekcija godišnjeg obračuna)
Fuad BALTA, dipl. ecc.

 – Obaveza izrade konsolidovanih finansijskih izvještaja
Dr Mirna PAJEVIĆ ROŽAJAC

RAČUNOVODSTVO
– Evidentiranje koristi po osnovu korištenja službenog vozila u privatne svrhe
– Odgovornost ovlaštenog lica za sačinjavanje finansijskih izvještaja
Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
 – Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
 – Obaveza objave plana nabavki
– Posljedice odustanka izabranog ponuđača od ponude
Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH
 – Prijem na radna mjesta u državne institucije – pitanje prethodne saglasnosti Vijeća ministara
(Broj: 03-34-2-178-1/21 od 3. 3. 2021. godine)

 DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH
– Uvjeti za obavljanje složenih i manje složenih poslova
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

OBLIGACIONO PRAVO
– Rokovi za zaključivanje ugovora o kupoprodaji nakon zaključenog predugovora

SUVLASNIŠTVO I ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO
– Upravljanje i korištenje zajedničkim stvarima – postupanje u slučaju neslaganja zajedničara
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

STVARNO PRAVO
– Promjena namjene i raspolaganje zemljištem koje je upisano kao općenarodna imovina
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ

RADNI ODNOSI
 – Odgovornost radnika za teži prijestup ili težu povredu radnih obaveza
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

– Zbrinjavanje viška radnika i obaveza konsultovanja sa vijećem zaposlenika/sindikatom
– Angažman studenata za obavljanje privremenih i povremenih poslova
Doc. dr. Emina HASANAGIĆ

 – Postupanje poslodavca u slučaju zaprimanja neistinitih dokaza o stručnoj spremi radnika –
Prof. dr. Mehmed HADŽIĆ

ZAŠTITA NA RADU
 – Troškovi obaveznih i periodičnih ljekarskih pregleda
– Izbor povjerenika za zaštitu na radu
Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
– Retroaktivna uplata zaostalih doprinosa za PIO
– Retroaktivno utvrđivanje povrede na radu
Mr.sci. Kenan SPAHIĆ

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO
Pobijanje sporazuma o naknadi štete
Članovi od 60. do 65. i član 103. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 P 035266 20 Rev od 9. 2. 2021. godine)
– Uticaj povrede prava preče kupovine na valjanost ugovora o prodaji nekretnine
Član 103. i 111. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 P 285145 17 Gž od 12. 10. 2020. godine)
Oboljenje u vezi sa radom i nematerijalna šteta
Član 154. stav 1. u vezi sa članom 200. Zakona o obligacionim odnosima
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 P 378650 20 Rev od 11. 1. 2021. godine)
Značaj pismene izjave  o odricanju od prava na naknadu štete
Član 8. st. 1 tč. 5. i član 61. Zakona o rudarstvu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj 26/10) Član 40. st. 3. Zakonu o rudarstvu („Službeni list SR BiH“, broj 4/84) (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 36 0 P 029932 19 Rev 2 od 2. 4. 2019. godine)

NASLJEDNO PRAVO
Raspolaganje sa nasljednim dijelom umrlog bračnog partnera
Član 12. Zakona o nasljeđivanju, Službeni list SR BiH, br. 7/80 i 15/80 (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 209621 18 Gž od 16. 6. 2020. godine)

RADNO PRAVO
Faktički radni odnos po osnovu zaključenog ugovora o djelu
Član 600. Zakona o obligacionim odnosima, Član 9. stav 1. tačka c), član 12. i 16. Zakona o radnim odnosima u institucijama Bosne i Hercegovine, Član 21. stav 1. Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (Presuda Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 034336 20 Gž od 18. 2. 2021. godine)

– Opravdanost otkaza ugovora o radu iz ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga
Članovi 96., 109. i 110. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 23 0 Rs 038822 19 Rev od 17. 9. 2020. godine)

– Pitanje ovlaštenja inspektora rada da poslodavcu naredi zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme
Član 22. i 23. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 62/15 i 89/18)(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 03 0 U 019961 20 U od 27. 1. 2021. godine)

MJENIČNO PRAVO

– Dospijeće bjanko mjenice
Član 3. Zakona o mjenici
(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Mal 234504 17 Gž od 3. 9. 2020. godine)

UPRAVNI SPOR
Povreda propisa o postupku u upravnom sporu
Član 35. stav 2. Zakona o upravnim sporovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 109/05 i 63/11) (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 11 0 U 022517 20 Uvp od 3. 2. 2021. godine) 

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
UNSKO – SANSKI KANTON
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top