skip to Main Content
Zips 1438 3D WEB

DIREKTNI POREZI
(Ne)oporezivanje kod statusnih promjena oblika društva
Često su vrlo isplative odluke društava o njihovim statusnim promjenama, posebno kada se radi o pripajanju, spajanju i podjeli privrednih društava. Naime, uz uslov nepromjenjivosti vrijednosti imovine i obaveza kod navedenih statusnih promjena, uglavnom se ne plaćaju: porez na dodatnu vrijednost, porez na dobit i porez na promet nepokretnosti, tako da u odgovarajućem poslovnom trenutku treba razmisliti o korištenju poreznih benefita, ukoliko je “pravo vrijeme” za fuziju, statutarnu konsolidaciju ili podjelu društva u cilju ostvarivanja uspješnijih poslovnih rezultata
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

INDIREKTNI POREZI
Oporezivanje e-trgovine u EU
Analizom problematike oporezivanja prodaje na daljinu detektirana su tri glavna problema tog segmenta prodaje: visoki troškovi poštivanja PDV propisa kod prekograničnih prodaja na daljinu, ugrožavanje konkurentnosti kompanija iz EU koje se bave prodajom na daljinu zbog povoljnijeg položaja online dobavljača dobara iz trećih zemalja, te značajan gubitak prihoda od PDV-a
Piše: dr. sci. Dinka ANTIĆ

Postupak povrata PDV-a stranim poreznim obveznicima
Svaki obveznik koji nema uspostavljeno poslovanje u BiH, ima pravo na povrat ulaznog poreza koji mu je obračunat na oporezive promete od strane PDV obveznika u BiH, ukoliko dobra kupi ili uveze, odnosno primi usluge u svrhu obavljanja djelatnosti koju obavlja u inostranstvu, pod uvjetom da bi strani obveznik imao pravo na odbitak ulaznog poreza na tu djelatnost da je obavlja u Bosni i Hercegovini
Pišu: Dejan RAKIĆ, advokat & Boško SUKUR, dipl. ecc.

FINANCIJE
Nova EU Uredba o kontrolama gotovine koja se unosi ili iznosi iz Unije
Suočeni sa sve većim protokom prihoda od nezakonitih aktivnosti kroz gospodarski sustav i preusmjeravanjem novca za financiranje takvih aktivnosti potrebno je bilo poduzeti određene zaštitne mehanizme i mjere na razini Europske unije s ciljem kako bi se postigla učinkovitija kontrola nezakonitih novčanih tokova donesena je EU Uredba o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije. Njenim pravilima se nastoje otkriti i spriječiti slučajevi pranja novca, te financiranja terorizma utvrđivanjem sustava kontrola primjenjivih na fizičke osobe koje ulaze u Uniju ili izlaze iz Unije i sa sobom nose gotovinu ili prenosive instrumente na donositelja u vrijednosti od 10.000 eura ili više ili jednakovrijednog iznosa u drugim valutama. Uredba je u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Njezina primjena započinje od 3. lipnja 2021. godine
Piše: Bernard ILJAZOVIĆ, univ. spec. iur.

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA
Uloga finansijskog upravljanja, kontrole i interne revizije u javnom sektoru
Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata sve finansijske i nefinansijske procese i aktivnosti u poslovanju i provodi se u svim organizacionim jedinicama i na svim nivoima u preduzeću. Finansijsko upravljanje i kontrola daje razumno uvjeravanje da će doći do ostvarenja ciljeva u preduzeću i zbog toga je veoma značajno. Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvataju sve poslovne transakcije, a posebno one koje se odnose na prihode i primitke sredstava, rashode i izdatke sredstava, procedure nabavke i ugovaranja, povrate pogrešno uplaćenih iznosa, te imovinu i obaveze
Piše: dr Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

CARINSKI POSTUPAK
Lohn poslovi kao poseban oblik unutarnje obrade
Unutarnja obrada je carinski postupak s ekonomskim učinkom kojim se daju povlastice robi koja se uvozi radi obrade u BiH ukoliko se roba ili proizvodi koji se načine od nje izvezu izvan BiH, a ta trgovina ne šteti osnovnim interesima domaćih proizvođača koji proizvode sličnu robu. Unutarnja obrada predstavlja davanje odobrenja osobi registriranoj u BiH, u ekonomski opravdanim situacijama, za uvoz robe, koja će se nakon procesa obrade ponovno izvesti u inozemstvo u obliku kompenzacijskih proizvoda. Postupak unutarnje obrade može se odvijati isključivo po odobrenju carinskih organa koje se izdaje nosiocu postupka unutarnje obrade. Lohn poslovi predstavljaju poseban oblik unutarnje obrade, gdje inozemni poduzetnik dobra šalje domaćem poduzetniku da, prema ugovoru izvrši određene radnje na tim dobrima i poslije toga vraća ih naručitelju tih poslova. Domaći poduzetnik nije kupio dobra i s njima ne raspolaže kao vlasnik i neće ih plaćati inozemnom isporučitelju. Pri uvozu dobara od stranog naručitelja i ponovnom izvozu dobara poslije izvršenja ugovorenih usluga, oporezivanje će se vršiti u državi stranog naručitelja
Piše: dr. sci. Jozo PILJIĆ

JAVNE NABAVKE
Obaveznost provođenja e-aukcije u informacionom sistemu e-nabavke
E-aukcija je način provođenja dijela postupka javne nabavke, koji uključuje podnošenje novih cijena, izmijenjenih na niže, ili cijena i novih (poboljšanih) vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne ocjene ponuda i omogućuje njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda ocjenjivanja u informacionom sistemu e-nabavke
Piše: Dragana RIBIĆ, dipl. pravnik

 PRIMJENA PROPISA
Važenje propisa bivše SFRJ u Bosni i Hercegovini
– izvorni naučni rad –
Predmet rada je važenje propisa SFRJ u BiH, sa ciljem da se utvrdi da li ovi propisi imaju punu pravnu snagu, te šta je sa propisima SFRJ koji nisu ni preuzeti, a nije određeno ni da se ne primjenjuju, kao i na kojim nivoima vlasti i kako se primjenjuju i ovi propisi. Preciznije, cilj ovog istraživanja je dokazati da se propisi bivše SFRJ ne samo primjenjuju, već da su i na punoj pravnoj snazi, kako na nivou Bosne i Hercegovine kao države, tako i u entitetima, i da još uvijek regulišu određene, čak i značajne oblasti u BiH
Piše: mr. Neven AKŠAMIJA

JAVNA UPRAVA
Pravna regulacija radnopravnog statusa policijskih službenika
Autori u ovom radu razmatraju pravnu regulaciju statusa i radnih odnosa policijskih službenika, kao posebne kategorije javnih službenika. Naime, policija predstavlja najznačajniji operativni dio resora unutrašnjih poslova, a policijski poslovi, kao poslovi koji osiguravaju javni red i sigurnost, spadaju među najstarije i najznačajnije poslove uprave. Policijske poslove vrše policijski službenici te je nužno da se njihovom statusu posveti dužna pažnja. Poznato je da su ljudski potencijali jedna od osnovnih vrijednosti, te da od njihovog kvaliteta i kvantiteta zavise rezultati rada svake organizacije. Sve navedeno određuje općedruštveni značaj uređenja ove djelatnosti. U radu se ukazuje na specifičnosti u regulisanju statusa, prava i dužnosti policijskih službenika na nivou Bosne i Hercegovine, ukazuje na neke probleme u oblasti radnih odnosa, ali i na neka normativna rješenja koja u većem obimu nego što to nužno predstavljaju odstupanja od općeg režima službeničkih radnih odnosa
Pišu: Emir MEHMEDOVIĆ & Selma STOJANOVIĆ

RADNI ODNOSI
Krivičnopravna zaštita prava po osnovu rada
U okviru normativne djelatnosti svih modernih i demokratskih država utemeljeno je pravo na rad, kao Jedno od osnovnih ljudskih prava. Krivičnim zakonikom Republike Srpske predviđena je krivičnopravna zaštita prava po osnovu rada, čime je u okviru grupe krivičnih djela protiv prava po osnovu rada propisan niz krivičnih djela, kao što su: povreda osnovnih prava radnika, zlostavljanje na radu, povreda prava pri zapošljavanju i za vrijeme nezaposlenosti, povreda prava iz socijalnog osiguranja, zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja i nepreduzimanje mjera zaštite na radu
Piše: prof. dr Aleksandra M. VUKOVIĆ

PARNIČNI POSTUPAK
Pravo umješača na nadoknadu troškova parničnog postupka sa prijedlozima de lege ferenda
O pravu umješača na troškove u Bosni i Hercegovini može se govoriti samo u smislu de lege ferenda rješenja. Pravila parničnih postupaka BiH propisuju samo pravo na troškove za stranke, dok ništa ne govore o pravu na troškove umješača. Položaj stranke i umješača se jasno razlikuje u parnici, i samo nepropisivanje prava na troškove trebalo bi da znači da umješač nema pravo na ove troškove, ali se u praksi nalaze i drugačija mišljenja, prema kojima umješač ima pravo na troškove parničnog postupka u slučaju kada uspije stranka kojoj se pridružio
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST

Činjenice od značaja za ispunjavanje uslova za korištenje odbitnog PDV-a-

PDV-e tretman poklon vaučera

Odbitni PDV komunalnom preduzeću za promet dijela građevinskog objekta

Odbitak paušalnog iznosa za isporučena dobra i usluge od poljoprivrednika

Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik

Dejan RADIĆ, dipl. ecc.

Popunjavanje PDV prijave i e-KIF za usluge međunarodnog transporta

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

Odbitni PDV za gradnju građevinskog objekta kada građevinska dozvola glasi na drugo lice

PDV tretman sporednog prometa

Poreski tretman usluga nadzora na nepokretnosti u Srbiji

(Ne)oporezivanje usluga socijalnog osiguranja

Izdavanje stambenog objekta pod zakup

Osnovica za obračun PDV-a za ustupanje radne snage povezanom pravnom licu

Dejan RAKIĆ, advokat

POREZ NA DOHODAK

Povrat poreza na dohodak po osnovu neiskorištenog ličnog odbitka

Naknada predsjedavajućeg općinskog vijeća za rad u komisijama

Naknada po osnovu konsultantskih usluga između fizičkih lica

Angažman državljana Slovačke na poslovima u Republici Srpskoj

Iznajmljivanje imovine u Republici Srpskoj od strane fizičkog lica iz Federacije BiH

POREZ NA DOBIT

Porezni kredit za plaćeni porez u RS ili BD i porezni gubici

Usluge osiguranja imovine – porez po odbitku

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJE

Raspodjela dobiti i pokriće gubitka – 129

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

Ostvarivanje naknade po osnovu korištenja vlastitog mobilnog telefona u poslovne svrhe

Visina naknade troškova prijevoza na posao i sa posla

Raspodjela javnih prihoda jedinicama lokalne samouprave

POZAJMICE

Pozajmice između povezanih lica

OBRT

(Ne)mogućnost obavljanja vanjskotrgovinskog prometa samostalnih obrtnika

Fuad BALTA, dipl. ecc.

RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

Infrastukturna imovina u vlasništvu grada – ustupanje javnom preduzeću i knjigovodstvena evidencija

Primjena MSFI u matičnom i zavisnom društvu

Nerevizorske usluge

Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

RAČUNOVODSTVO PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Otpis obveza proračunskih korisnika

LOHN POSLOVI

Privremeni izvoz i ponovni uvoz ambalaže

Dr. sci. Jozo PILJIĆ

MEĐUNARODNA TRGOVINA

Promet uvezenih sirovina (reeksport)

ZAŠTITA POTROŠAČA

Kontrolni veterinarski broj proizvoda životinjskog porijekla iz uvoza

Momir STEFANOVIĆ, dipl. oec.

JAVNE NABAVKE

Prihvatljivost ponude koja nije „složena“ po zahtijevanom redoslijedu

Zaštita identiteta ponuđača – zahtjev jednog od ponuđača da mu se dostavi žalba izjavljena od

strane drugog ponuđača

Admir ĆEBIĆ, dipl. ecc.

OBLIGACIONO PRAVO

Ugovor o komisionu i primjena klauzule delkredere

KOMUNALNA DJELATNOST

Naplata potraživanja za pružene komunalne usluge

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Imenovanje i razrješavanje direktora zdravstvene ustanove

Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

IZ AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BiH

Izuzeci od pribavljanja saglasnosti Vijeća ministara za prijem na radna mjesta u državne institucije

(Broj: 01-34-2-914-16/20 od 30. 4. 2021. godine)

Pripremio: mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH

RADNI ODNOSI

Zastara novčanih potraživanja iz radnog odnosa

Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

Otkaz ugovora o radu zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i novo zapošljavanje

Doc. dr. Emina HASANAGIĆ

Otkaz ugovora o radu zbog krivotvorenih diploma

Pripravnički staž nakon isteka porođajnog odsustva

Plaćeno odsustvo

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Pripremila: Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU

Organizovanje poslova zaštite na radu

Izbor povjerenika za zaštitu na radu kod poslodavca sa više poslovnih jedinica

Obavljanje poslova iz oblasti zaštite na radu kod poslodavca sa poslovima sa povećanim rizikom

Stručna sprema i radno iskustvo radnika za zaštitu na radu

„Ponovljeni“ postupak interne procjene rizika

(Ne)nadležnost inspekcije rada za povrede nastale na mjestu rada izvan BiH

Ispunjavanje uvjeta za upotrebu sredstava za rad

Elektronsko vođenje evidencija od značaja za oblast zaštite na radu

Struktura općeg akta o zaštiti na radu

 Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik & Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Računanje posebnog staža u staž osiguranja policijskih službenika

(Broj: 04-31/16-1188/21 M.T. od 23. 4. 2021. godine)

Pripremila: Mirela TALOVIĆ, mr. evropskog biznisa

IZVRŠNI POSTUPAK

Žalba na rješenje o prigovoru i njen uticaj na daljnji tok postupka

Namirenje razlučnih povjerilaca u stečajnom i (ili) izvršnom postupku

Protivizvršenje nad privrednim subjektom u stečaju

Protest mjenice

Prigovor trećeg lica u pogledu predmeta izvršenja

Dr. sci. Muhamed CIMIROTIĆ, sudija Kantonalnog suda u Bihaću


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BiH

OBLIGACIONO PRAVO

Računanje rokova zastare kod štete nastale povredom ugovorne obaveze

Član 376. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 65 0 Ps 413555 20 Rev od 4. 2. 2021. godine)

Zastara zahtjeva za naknadu štete

Članovi 376. i 377. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 68 0 P 009135 19 Rev 2 od 22. 8. 2019. godine)

Ovlaštenje na poništenje ugovora o hipoteci zaključenog između prethodnog vlasnika i treće osobe – zaštita kod kupnje stvari sa pravnim nedostatkom

Članovi 508., 509. i 510. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 65 0 P 449701 15 Gž od 8. 12. 2020. godine)

PORODIČNO PRAVO

Raspolaganje bračnom stečevinom

Čl. 15., 22. i 25. ranije važećeg Zakona o osnovnim svojinsko- pravnim odnosima u vezi sa članom 264. stav 2. i članom 265. ranijeg Porodičnog zakona SRBiH

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 20 0 P 038718 20 Rev od 4. 2. 2021. godine)

RADNO PRAVO

Stjecanje bez osnova iz radnog odnosa

Član 210. Zakona o obligacionim odnosima

(Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 20 0 P 041692 20 Gž od 30. 9. 2020. godine)

InvalidI II kategorije – rok za raspored na drugo odgovarajuće radno mjesto

Član 66. stav 1. Zakona o radu

(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 243398 16 Rsž od 11. 6. 2020. godine)

– Presuđena stvar u radnom sporu

Član 67. Zakona o parničnom postupku

(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 231711 18 Rsž od 15. 10. 2020. godine)

PARNIČNI POSTUPAK

Aktivna legitimacija sindikalne organizacije u parničnom postupku

Član 42. stav 3. Zakona o upravnom postupku Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 29/2002, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16); Član 15. Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 88/07, 83/08 и 74/10) (Presuda Apelacionog vijeća Suda Bosne i Hercegovine, broj: S1 3 P 032556 20 18 Gž od 26. 2. 2021. godine)

Priznanje tužbenog zahtjeva koje ne dovodi do donošenja presude na osnovu priznanja

Član 180. Zakona o parničnom postupku (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 Rs 279859 17 Rsž od 12. 11. 2020. godine)

Propust suda da odluči o žalbi

Član 232a. st. 1. i 4. u vezi sa članom 192. stav 3. i članom 194. stav 3. te članom 247. stav 2. Zakona o parničnom postupku (Rješenje Vrhovnog suda Federacije BiH, broj 32 0 P 175933 20 Rev od 18. 2. 2021. godine)

IZVRŠNI POSTUPAK

Utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti

Član 80. Zakona o izvršnom postupku (Rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj: 41 1 I 012951 20 Gž 2 od 9. 6. 2020. godine)

 NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
UNSKO – SANSKI KANTON
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top