skip to Main Content
Zips 1435 3D WEB

POREZ NA DOBIT
Godišnja prijava poreza na dobit za 2020. godinu u Federaciji BiH
Porezni obveznici poreza na dobit u FBiH imaju obavezu da Poreznoj upravi FBiH podnesu Godišnju prijavu poreza na dobit za 2020. godinu najkasnije do 31. 3. 2021. godine. U članku je operativno razrađen način popune svih rednih brojeva federalnog Poreznog bilansa tako da članak obveznicima može poslužiti kao praktični VODIČ koji će im olakšati rad na popuni pomenutog obrasca. U 2020. godini izvršene su izmjene Zakona o porezu na dobit FBiH, koje imaju značajnog uticaja na način sastavljanja Poreznog bilansa. Obrazac godišnje prijave poreza na dobit od 1. 1. 2021. godine dostavlja se nadležnoj ispostavi PU FBiH isključivo elektronskim putem. U narednom broju ZIPS-a bit će objavljen članak o načinu obračuna poreza na dobit za 2020. godinu za poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH koje posluju na teritoriji RS i BDBiH
Piše: Jasenko HADŽIAHMETOVIĆ, dipl. oec.

POREZI I DOPRINOSI
Porezi i doprinosi za „paušalce“ u Federaciji BiH

Od početka primjene novih propisa iz oblasti oporezivanja dohotka, mogućnost paušalnog utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak posebnu se analizirala kod poreznih obveznika koji obavljaju samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu, kućne radinosti, tradicionalnih zanata, poljoprivrede i šumarstva, „malih“ trgovaca i prevoznika taksista, te određenih slobodnih zanimanja, te otvorila niz pitanja u vezi s tim – koji poduzetnici mogu plaćati porez na dohodak u paušalnom iznosu, pod kojim uslovima, na koje minimalne osnovice treba da obračunavaju i plaćaju doprinose i slično
Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANSIJSKA ANALIZA
Uloga i značaj finansijskih pokazatelja u analizi finansijskih izvještaja
Finansijska analiza je proces skupljanja, upoznavanja, provjeravanja i interpretiranja finansijskih podataka i predstavlja, zapravo, sintezu finansijskih podataka pomoću koje se pokušavaju prepoznati ekonomski trendovi, odrediti finansijske politike i usmjerenja, izraditi finansijski planovi, te identifikovati potencijalni projekti i investicije. Finansijski pokazatelj je racionalni ili odnosni broj, što podrazumijeva da se jedna ekonomska veličina stavlja u odnos (dijeli) sa drugom ekonomskom veličinom. Nema smisla dovoditi u vezu bilo koje dvije ekonomske veličine. Finansijski pokazatelj i informacija koju isti pruža mnogo ne znači ukoliko se ne uporedi sa određenom referentnom veličinom. Najčešće korištene veličine za poređenje su planirani pokazatelj za razdoblje koje se analizira, kretanje veličine određenog pokazatelja tokom određenog vremena u istom preduzeću, veličina određenog pokazatelja u sličnom preduzeću koji pripada istoj grupaciji (privrednoj grani) i prosječna vrijednost određenog pokazatelja koji pripadaju istoj grupaciji. Pokazatelji se najčešće posmatraju kao nosioci informacija, koje su potrebne za upravljanje poslovanjem i razvojem preduzeća, odnosno oni služe kao informacijska podloga za donošenje određenih poslovnih odluka. Isti se kao vid finansijske analize, najčešće nalaze u Bilješkama, koje su dio seta finansijskih izvještaja
Piše: dr. Mirna PAJEVIĆ – ROŽAJAC

JAVNE FINANSIJE
Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu
Budžet Federacije BiH za 2021. godinu iznosi 5.436.251.699 KM što je za 27,7 mil. KM ili 0,5% manje u odnosu na budžet Federacije BiH za 2020. godinu.Ukupni prihodi i primici u budžetu Federacije BiH za 2021. godinu, izrađeni su u skladu sa projekcijama makroekonomskih indikatora za 2021. godinu dostavljenim od strane Direkcije za ekonomsko planiranje BiH i projekcijama prihoda od indirektnih poreza dostavljenih od strane Odjeljenja za makroekonomsku analizu UIO BiH, te isti iznose 5.481.251.699,00 KM
Piše: Elvis BEBAKOVIĆ, dipl. ecc.

CARINE I CARINSKI PROPISI
Postupak obrade pod carinskom kontrolom
Postupkom obrade pod carinskom kontrolom omogućava/dopušta se da roba koja nije bh. roba (uvozna roba) bude uvezena u carinsko područje Bosne i Hercegovine bez plaćanja uvoznih pristojbi i da ista ne podliježe mjerama trgovinske politike, da bi prošla postupak obrade kojim se mijenja njen karakter ili stanje prije njenog stavljanja u slobodan promet te da proizvodi koji nastanu iz tih obrada/procesa stave u slobodan promet prema njima odgovarajućim stopama uvoznih pristojbi. Takvi proizvodi dobiveni u postupku obrade pod carinskom kontrolom smatraju se obrađenim proizvodima
Piše: Frano DOGAN

JAVNE NABAVKE
Mini tenderisanje u sistemu javnih nabavki Bosne i Hercegovine
Provođenje postupka javne nabavke koji će svoju realizaciju u smislu osiguranja određene vrste roba ili usluga doživiti u drugoj fazi postupka „mini tender“ zakonski nije dopušteno za sve vrste postupaka i sve vrste predmeta nabavke koje prepoznaje i regulira Zakon o javnim nabavkama. U drugoj fazi moći će se nabaviti robe i usluge ali ne i radovi kroz otvoreni postupak, pregovarački postupak sa objavom obavještenja, konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, te pod određenim okolnostima i pregovarački postupak bez objave obavještenja. Karakteristike višefaznih postupaka ogledaju se i u načinu i formi kreiranja zahtjevaza dostavu ponuda za zaključenje pojedinačnog ugovora, karakteru odluke o dodjeli ugovora, zaključenju ugovora i izvještavanju o zaključenim ugovorima što se kroz opravdanost ovakvog načina provođenja postupka i njegovog smisla sveobuhvatno i temeljito analizira i obrađuje u radu
Piše: mr. iur. Mirel MUJKANOVIĆ

RADNI ODNOSI
Odgovornost radnika za povrede radnih obaveza u općem režimu radnih odnosa u FBiH
Odgovornost radnika za povrede radnih obaveza, odnosno radne discipline predstavlja disciplinsku odgovornost radnika. Disciplinska odgovornost radnika je vrsta pravne odgovornosti u režimu radnih odnosa, te je praćena i odgovarajućim pravnim sankcijama. To je odgovornost radnika za neizvršavanje obaveza na radu i u vezi sa radom, odnosno odgovornost za povrede radnih obaveza. Zakonska rješenja u FBiH samo minimalno uređuju pitanja vezana za disciplinsku odgovornost, te reguliranje ove vrste odgovornosti radnika prenose na kolektivne ugovore ili autonomne akte poslodavca
Piše: doc. dr. Emina HASANAGIĆ

ZAPOŠLJAVANJE
Osporavanje konkursne procedure (upravni spor ili građanska parnica)
Pravno stajalište Vrhovnog suda Federacije BiH prema kojem se ispitivanje zakonitosti i pravilnosti konkursne procedure kod prijema u radni odnos ili službu javnih ustavnova, institucija, upravnih organa i organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, provodi u građanskoj parnici ukazuje na potrebu njegovog preispitivanja. Zaštita kandidatima, koji nisu zakonito i pravilno tretirani u konkursnoj proceduri, a koja im se može pružiti u okviru građanske parnice, nije punog obima, pa kao takva nije ni efikasna ni suštinska.
Ovo potkrepljuju i primjeri iz prakse gdje se nakon poništene konkursne procedure ponavljaju iste radnje, do konačnog iscrpljivanja kandidata
Piše: mr. sci. Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sutkinja Kantonalnog suda Sarajevo

ZALOŽNO PRAVO
Ugovor o davanju u zalog
Ugovor sam po sebi ne proizvodi nastanak založnog prava. On je tek pravni osnov za nastanak dobrovoljnog založnog prava. Kao i svaki ugovor, i ugovor o zalogu obavezuje ugovorne strane. Založni dužnik se ugovorom obavezuje da preda povjeriocu određenu pokretnu stvar u zalog ili da mu dopusti da svoje založno pravo upiše u javnu evidenciju kao teret određene stvari odnosno da prenese povjeriocu neko pravo radi osiguranja. S druge strane, založni povjerilac se obavezuje da će čuvati založenu pokretnu stvar i da će je, čim njegovo potraživanje prestane, vratiti zalogodavcu ili da će učiniti ono što je potrebno da bi se založno pravo izbrisalo iz javnog registra odnosno da će mu ponovo prenijeti neko pravo. Bez ovakvog sporazuma strana ugovor ne može biti valjan pravni osnov za nastanak založnog prava
Piše: prof. dr Duško MEDIĆ, sudija Ustavnog suda Republike Srpske

PARNIČNI POSTUPAK
Utvrđivanje pravno relevantnih činjenica na osnovu indicija
Predmet rada je način utvrđivanja pravno relevantnih činjenica na osnovu indicija. Radi se o institutu koji se ne primjenjuje u svakoj parnici, može se čak reći i da nije na odgovarajući način zastupljen u praksi. Sud će utvrđivati činjenice na osnovu indicija samo u slučaju kada nije mogao utvrditi činjenice na osnovu slobodne ocjene dokaza i kada postoje indicije koje bi mogle dovesti do utvrđivanja pravno relevantnih činjenice. Indicijalno dokazivanje je već bilo normirano ranijim pravilima parničnog postupka, zbog čega se ne može smatrati novim institutom bosansko-hercegovačkog prava ali je potrebno da bude više primijenjeno u sudskoj praksi
Piše: dr sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku

TIMESHARING
Pravna priroda ugovora o timesharingu
Ugovor o timesharingu je potrošački ugovor za koji vrijede specifična pravila i načela potrošačkog prava. Zbog toga, specifična je pravna priroda ovog ugovora. Prava potrošača su različita zavisno od toga da li je sklopljeni ugovor o timesharingu obligacionopravne ili stvarnopravne prirode, odnosno da li se pravo iz ugovora temelji na članstvu u privrednom društvu
Piše: Belma KOKIĆ, mr. iur., dodatni sudija Općinskog suda u Zenici

PITANJA I ODGOVORI

POREZ NA DODANU/DODATU VRIJEDNOST
Online oglašavanje i naplata usluge u ime i za račun drugog lica
Posredovanje pri prodaji poljoprivrednog zemljišta i odbitni PDV
Davanje u zakup vodnog zemljišta
Pripremili: Stana VIDOVIĆ, dipl. pravnik
Dejan RADIĆ, dipl. ecc. 

Ispravka odbitka ulaznog poreza u slučaju otpisa opreme
Popunjavanje evidencija e-nabavki u vezi sa uvozom
Privremeni uvoz stranih prevoznih sredstava
Dejan RAKIĆ, advokat

Evidentiranje u e-Isporuke usluga u vezi sa izvozom
Dostavljanje e – Evidencije (datum fakture)
Obračun PDV-a za usluge pružene putem softvera iz inostranstva
Povrat robe inodobavljaču
Blagajnički računi i priznavanje ulaznog PDV-a
Dr. sci. Jozo PILJIĆ

POREZ NA DOBIT
Porezna osnovica za prihod ostvaren u inostranstvu
Porez po odbitku i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja
Transakcije između povezanih lica
Umanjenje vrijednosti imovine namijenjene prodaji i porezni bilans
Porez po odbitku – popunjavanje obrasca POD-818 u dijelu koji se odnosi na primaoca novčanih sredstava
Ranije korištena porezna oslobađanja koja su neopravdana
Fuad BALTA, dipl. ecc.

IZ FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANSIJA/FINANCIJA

– Porez na dobit –
Odnos poreznog poticaja za novouposlene i subvencija po Korona Zakonu (Federalno ministarstvo finansija, broj: 05-02-4-170/21-1 od 25. 1. 2021. godine)

DOPRINOSI
Prijava kod dva poslodavca istovremeno – doprinosi
Tretman naknade (dodatne) po osnovu proširenja djelokruga rada

PARAFISKALITETI
(Ne)obaveznost plaćanja naknada za šume i turističke zajednice

FINANSIJE
Isplata materijalnih troškova u gotovom novcu
Iznošenje strane gotovine i čekova
Isplata naknade u slučaju smrti člana uže porodice
Naknada plaće za vrijeme porodiljskog odsustva – popunjavanje MIP-1023
Fuad BALTA, dipl. ecc.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Izmjene obrazaca za podnošenje financijskih izvještaja za 2020. godinu

RAČUNOVODSTVO
Sumnjiva i sporna potraživanja
Dr. sci. Jozo PILJIĆ
Ispravka materijalno značajne greške iz prethodnog perioda
Mr. sci. Ranko BATINIĆ, ovlašteni revizor

DRŽAVNA SLUŽBA U FEDERACIJI BiH
– Posebni uvjeti natječajne procedure –
– Prestanak radnog odnosa namještenika radi sticanja prava na penziju
Mr. Neven AKŠAMIJA, direktor Agencije za državnu službu BiH
Naknada plaće nakon prestanka obavljanja javne funkcije

RADNI ODNOSI
Plaćeno odsustvo za radnike koji rade po četverobrigadnom sistemu
Nastavak radnog odnosa nakon ispunjenja uslova za penziju
Prestanak ugovora o radu i pravo na otpremninu
Doc. dr. Emina HASANAGIĆ
– Promjena osnovice za obračun plaće usljed izmjene akata poslodavca
Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu
– Otkaz ugovora o radu u slučaju teže povrede radne obaveze
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

ZAŠTITA NA RADU
Obavezna uputstva za sigurnu upotrebu i rukovanje sredstvima za rad Mr. sci. Ernis IMAMOVIĆ, dipl. pravnik
Amila GAJEVIĆ, dipl. pravnik

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Invalidi II kategorije – usklađivanje naknade plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu

SIGURNOST I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU
– Priznavanje Covid-19 oboljenja kao profesionalne bolesti – operativnost provođenja dopune Pravilnika o Listi profesionalnih bolesti
(FMRSP – Sektor za PIO, broj: 04-31/16- 384/21, 334/21 i 387/21 M.T. od 12. 2. 2021., 9. 2. 2021. i 15. 2. 2021. godine)
Pripremila: Mirela TALOVIĆ, magistar evropskog biznisa

SUKOB INTERESA
Sukob interesa – vijećnik i direktor javnog preduzeća
Nespojivost obavljanja funkcije u političkoj stranci sa upravljačkom funkcijom u javnim preduzećima

LOKALNA SAMOUPRAVA
Finansiranje političkih stranaka
Provjera diploma zaposlenih u općinama
Odlučivanje o naknadi nakon prestanka javne funkcije općinskg načelnika

UPRAVNI POSTUPAK
Naknada troškova za zastupanje u upravnom postupku
Mensur HADŽIMUSIĆ, advokat

PARNIČNI POSTUPAK
Naknada troškova postupka
Troškovi postupka u slučaju preinačenja prvostepene presude
Silvana BRKOVIĆ – MUJAGIĆ, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

IZVRŠNI POSTUPAK
Troškovi postupka u vezi sa određivanjem i provođenjem izvršenja
Samra AKOVA, sutkinja Kantonalnog suda u Sarajevu

STVARNO PRAVO
Otkup stana koji je u društveno/državno vlasništvo prešao po osnovu odricanja od državljanstva tadašnjeg vlasnika
Zaštita kupca po osnovu načela povjerenja u javne knjige
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ
Utvrđivanje prava vlasništva dosjelošću
Mr. sci. Adnan BARUČIJA, sudija Kantonalnog suda u Zenici

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA SUDOVA BIH

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO

– Preuzimanje ispunjenja obaveze

Član 453. stav. 3. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, broj: 58 0 P 900402 20 Rev od 28. 7. 2020. godine)

PORODIČNO PRAVO

Postanak posebne imovine zajedničkom imovinom

Čl. 270. i 271. Zakona o obligacionim odnosima (Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 76 0 P 020868 20 Rev od 10. 7. 2020. godine) 

NASLJEDNO PRAVO
Vraćanje dara zbog povrede nužnog nasljednog dijela
Član 31. Zakona o nasljeđivanju (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 P 047196 15 Rev od 11. 4. 2017. godine)

RADNO PRAVO
Prestanak ugovora o radu zbog penzionisanja
Član 86. Zakona o radu („Sl. novine FBiH“, br. 43/99, 32/00 i 29/03) (Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 17 0 Rs 055468 17 Rev od 16. 1. 2020. godine)
Sadržaj odluke o otkazu ugovora o radu
Član 97. Zakona o radu (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 284058 17 Rsž od 14. 7. 2020. godine)

PARNIČNI POSTUPAK
Određivanje nagrade za rad advokata kod povećanja tužbenog zahtjeva
Čl. 12. i 13. Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata u Federacije BiH (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj: 32 0 Rs 284058 17 Rsž od 14. 7. 2020. godine)
Dejstvo otkaza punomoći prema stranci
Član 310. Zakona o parničnom postupku (Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj 32 0 P 253314 17 Gž od 31. 8. 2020. godine)

UPRAVNI POSTUPAK
Troškovi upravnog postupka
Član 106. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18)
(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj: 11 0 U 021343 18 Uvp od 12. 11. 2020. godine)

Odlučivanje o predmetu upravnog postupka
Članovi 118. i 190. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18) (Presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj: 11 0 U 026103 20 U od 1. 10. 2020. godine)

NOVOSTI IZ ZAKONODAVSTVA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
REPUBLIKA SRPSKA
UNSKO – SANSKI KANTON
BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE
HERCEGOVAČKO – NERETVANSKI KANTON
KANTON SARAJEVO

ZIPS-ov INFORMATOR
SAOPĆENJA ZA PRIMJENU PROPISA

Back To Top