skip to Main Content

Image Description

 

Registar testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine

Piše: mr. Đemaludin Mutapčić, notar

Pažnju šire javnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine izaziva pozitivno saopćenje Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine od 1. 4. 2016. godine u kome se obavještava javnost da se od 9. 4. 2016. godine uspostavlja i vodi Registar testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Registar), kao jedinstveni javni upisnik, koji će se voditi ručno, dok se ne steknu tehnički uslovi za elektronsko vođenje Registra.

U vezi s tim, a radi pravničke i šire stručne javnosti, uputno je ukazati na pravni osnov uvođenja Registra.

Naime, od 9. 1. 2015. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine primjenjuje se Zakon o nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 80/14), koji propisuje Registar.

U Registru se evidentira činjenica da je sastavljen, pohranjen, opozvan, te proglašen neki testament.

Testament je strogo lični akt koji može sastaviti svaka osoba sposobna za rasuđivanje koja je navršila 15 godina života, a zakonski oblici testamenta su:

 1. svojeručni testament,
 2. pismeni testament pred svjedocima,
 3. sudski testament,
 4. sudski testament ako zavještatelj nije u stanju da ga pročita,
 5. notarski testament,
 6. testament sačinjen pred konzularnim ili diplomatskim predstavnikom u inozemstvu,
 7. testament sačinjen na bosanskohercegovačkom brodu i u avionu,
 8. testament sačinjen za vrijeme mobilizacije ili rata,
 9. usmeni testament i
 10. međunarodni testament.

Vođenje Registra je u isključivoj nadležnosti Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, koja ima javna ovlaštenja za vođenje Registra.

U Registar su podatke dužni dostaviti:

 1. nadležni sudovi,
 2. notari,
 3. diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine.

Druge osobe koje su sačinile testament mogu dostaviti podatke u Registar.

Registar je javni upisnik iz kojeg se podaci prije smrti ostavitelja ne mogu nikome staviti na raspolaganje, osim ostavitelju ili osobi koju je on za to posebno ovlastio na osnovu notarski ovjerene punomoći.

Pored testamenata, u Registar se evidentira i činjenica da je sklopljen, pohranjen, te opozvan / raskinut ugovor o nasljeđivanju, koji mogu zaključiti bračni ili vanbračni partneri ili budući bračni partneri.

Osim toga, u Registar se evidentiraju i navedene činjenice za ugovor o odricanju od naslijeđa koje nije otvoreno.

Prema tome, u Registar se evidentiraju samo navedene činjenice vezane za testamente i navedena dva imenovana ugovora iz nasljednog prava.

Iz toga dalje slijedi da se u Registar ne evidentiraju činjenice koje se odnose na ugovor o doživotnom izdržavanju i na ugovor o ustupanju i raspodjeli imovine za života.

Treba ukazati da je zakonodavac propisao da činjenica da testament, ugovor o nasljeđivanju i ugovor o odricanju od nasljeđa koje nije otvoreno, nisu evidentirani u Registru, niti bilo gdje posebno pohranjeni ne šteti njihovoj valjanosti.

U članu 15. Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/15), koji je donio federalni ministar pravde, propisano je da se sva pismena koja se odnose na evidenciju Registra upućuju Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine elektronskim putem od strane notara, sudova i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Ostale osobe koje su zakonom ovlaštene da mogu podnositi zahtjeve za evidentiranje činjenica o testamentima koji nemaju status javne isprave podnose se neposredno na posebno propisanom obrascu u sjedištu navedene Komore (lično ili putem punomoćnika) ili dostavljaju putem preporučene pošiljke na kojoj je zahtjev sa činjenicama koje se unose u Registar propisno ovjeren.

Bitno je napomenuti da je federalni ministar pravde donio i Uputstvo o primjeni Pravilnika o načinu vođenja registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 18/16).

Na kraju ovog osvrta, treba posebno istaći da uspostava i vođenje Registra kao jedinstvenog javnog upisnika nesumnjivo doprinosi daljem razvoju i jačanju pravnog sistema u Bosni i Hercegovini.

 

Back To Top