skip to Main Content

Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, na današnjoj sjednici koja je završena u Sarajevu, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, na račun Federalnog zavoda za PIO, bude doznačeno 399.865,41 KM za penzionisanje 25 radnika privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, koji su ispunili zakonske uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Usvojivši informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada FBiH je zaključila da od Vijeća ministara BiH zatraži prenos vlasništva objekta Doma policije u Sarajevu na Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno Vladu Federacije BiH, nakon čega bi mogla prenijeti pravo korištenja na Vrhovni sud FBiH i Federalno tužilaštvo, što je vrlo važno u fazi rekonstrukcije objekta radi eventualnih donacija. Objekat bi trebao služiti za smještaj Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebnog odjela Federalnog tužilaštva, za što su ove pravosudne institucije već iskazale interes.

Danas je produžen moratorij na zapošljavanje do 30.9.2017. godine. Sve federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agencija za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, obavezane su da do tog roka obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika.

Usvojeni su i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele utvrđen na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša“, u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu, u iznosu od 1.500.000 KM, analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH u 2016. godini i izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.

Vlada Federacija Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, čija primjena je počela 10.7.2014. godine, i zadužila ga da sagleda cjelokupnu situaciju nastalu primjenom ovog zakona i predloži rješenje do 10.7.2017. godine kada zakon prestaje da važi.

Prihvaćena je i informacija Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu o izmijenjenim okolnostima u odabiru lokacije za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o novoj lokaciji na području općine Centar (dio lokacije „Hastahana“) na Marindvoru.

Federalna vlada primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju inicijative za zaključenje aneksa Sporazuma o osnovnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane od 27.3.2008. godine, koji zaključuju Bosna i Hercegovina – Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine – Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republika Srpska – Vlada Republike Srpske. Premijer Federacije BiH je zadužen da ovu inicijativu uputi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na nadležno postupanje.

Back To Top