skip to Main Content

ZAKON
O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

Član 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom propisuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate za dužničko-povjerilačke odnose u slučaju kada dužnik kasni sa ispunjavanjem novčane obaveze.

Član 2.
(Primjena Zakona)

Odredbe ovog zakona primjenjuju se u svim slučajevima u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

Član 3.
(Visina stope zatezne kamate)

(1) Dužnik koji zakasni sa ispunjavanjem novčane obaveze duguje osim glavnice i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi 10% godišnje.
(2) Za period kraći od godinu dana primjenjuje se konformni način obračuna zatezne kamate.
(3) Obračun zatezne kamate prema pravomoćnim sudskim rješenjima vrše komercijalne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.

Član 4.
(Iznos zatezne kamate)

Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.

Član 5.
(Primjena odredbi ovog zakona)

(1) Na zakašnjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunat će se na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S).
(2) Na zakašnjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunava se u skladu sa ovim zakonom.
(3) Zatezna kamata na neizmirena dugovanja u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.) do dana stupanja na snagu ovog zakona obračunava se prema odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.), a nakon stupanja na snagu ovog zakona zatezna kamata obračunava se u skladu sa ovim zakonom.

Član 6.
(Prestanak primjene)

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S.) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 56/04, 68/04 – Ispr., 29/05 i 48/11 i “Službeni glasnik BiH”, br. 73/19-O.U.S.).

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Službene novine FBiH 18/20
06.03.2020.

Back To Top