skip to Main Content

 

Federalna vlada donijela je tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg i kapitalnih transfera za unapređenje aviosaobraćaja u Federaciji BiH utvrdenog Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u ukupnom iznosu od 6.000.000 konvertibilnih maraka.

JP Aerodrom Mostar odobreno je 430.000 KM tekućeg transfera za subvencije tekućih troškova za 2017. godinu. U usvojenom Programu utroška sredstava kapitalnog transfera za 2017. godinu za JP Aerodrom Mostar u iznosu od 1.570.000 KM, za proširenje platforme je predviđeno 1.150.000 KM, izradu projektne dokumentacije 60.000 KM, opremu za prihvat i otpremu aviona 160.000 KM, sanaciju manevarskih površina 60.000 KM, instaliranje naplate parkinga 50.000 KM, nabavu informatičke opreme 10.000 KM i za izgradnju cargo objekta 80.000 KM.

Usvojen je i program utroška sredstava kapitalnog transfera za JP Aerodrom Bihać u iznosu od 2.000.000 KM. Ova sredstva će biti utrošena za projektnu dokumentaciju – 500.000 KM, ograđivanje poletno-sletne staze i pratećih objekata 400.000 KM, izgradnju pristupne ceste 400.000 KM, izmještanje postojećih objekata 500.000 KM i za ateste, licence i dozvole 200.000 KM

Javnom preduzeću Aerodrom Tuzla će, na osnovu jučerašnje dvije odluke Federalne vlade, biti izdvojeno 430.000 KM namijenjenih za troškove poslovanja, te 1.570.000 KM za Projekt rekonstrukcije i dogradnju zgrade putničkog terminala s pratećom infrastrukturom.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da kontinuirano nadzire utrošak ovih sredstava i da sa aerodromima potpiše ugovore kojim će biti uređen način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.

Back To Top