skip to Main Content

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje predviđaju izdvajanje za poljoprivredu od tri do šest posto poreznih i neporeznih prihoda, koji ne obuhvataju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, budžeta FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Predloženom izmjenom ovog zakona stiču se uslovi za osiguravanje većih sredstva za poljoprivredu u budžetima narednih godina. Dosadašnja formulacija stvarala je nedoumice o tome šta se ustvari smatra ukupnim primicima u odnosu na budžet.

Nova formulacija člana 3. stav (2) otklanja ove nedoumice i jasno precizira da je visina novčanih sredstava određena procentualno u odnosu na prihode budžeta Federacije BiH, koji ne obuhvataju doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i tekuće transfere i donacije.

Back To Top