skip to Main Content
VLADA FEDERACIJE 690×400

 

Federalna vlada dala je suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar o usvajanju Pijedloga statuta ovog javnog poduzeća. Novi Statut je usuglašen sa Zakonom o gospodarskim društvima i Uredbom o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH, a dopunjen je se u dijelu koji se odnosi na uvjete za radna mjesta članova Uprave Društva.

Back To Top