skip to Main Content

 

Vlada FBiH dala je juče saglasnost na Odluku o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije (FIA). Odlukom je detaljno propisana struktura naknada za ustupanje prava na korištenje podataka i sačinjavanje izvještaja.

Struktura naknada obuhvata sve predviđene načine ustupanja i izbora podataka, kao i korisnike koji su dužni plaćati naknade, te svrhe u koje podatke mogu koristiti. Temeljna načela u određivanju strukture su ravnomjernost i pravičnost rasporeda finansijskog opterećenja za korisnike usluga. Odlukom je, također, predviđen bodovni sistem za obračun naknada, radi lakših naknadnih korekcija tarifa, kao i radi toga što bi naknade po pojedinim kategorijama morale biti iskazivane u jediničnom iznosu manjem od 0,01 KM (1 fening), što nije moguće. Novčana vrijednost boda iznosi 1 KM. Ukupna vrijednost naknade za ustupanje prava na korištenje podataka izračunava se kao umnožak broja podataka, jedinične naknade u bodovima i vrijednosti boda.

Back To Top