skip to Main Content

Vlada FBiH donijela je odluke kojim je obustavila ranije pokrenutu natječajnu proceduru za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo FBiH i  o ponovnom raspisivanju javnog konkursa i tekstu javnog oglasa, te utvrdila kriterije za ovaj izbor i imenovanje. Ujedno, doneseno je i Rješenje kojim su u Komisiju za provođenje ovog postupka imenovani Mira Bradara (predsjednica), Nusreta Čerkez, Amra Đendušić, Mirjana Vučić i Jasmin Gačević.

Danas je utvrđen prijedlog za imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za bankarstvo FBiH u sastavu Ljerka Marić, Meliha Bašić, Samir Bakić, Želimira Raspudić i Velid Efendić. Prijedlog će biti dostavljen Parlamentu FBiH koji će donijeti konačnu odluku.

Izmijenjenim Rješenjem, za članicu Radne gupe za izradu Prijedloga zakona o pravima žrtava torture u BiH nominirana je Jagoda Kržović.

Federalna vlada je utvrdila kriterije i tekst ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje.

Za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Vlada FBiH je opunomoćila Pavu Bobana.

Back To Top