skip to Main Content

 

Nakon razmatranja problematike u vezi s postupanjem inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove, Vlada Federacije BiH je zaključila da Vijeću ministara BiH uputi inicijativu za hitno donošenje nedostajućih podzakonskih akata na Zakon o duhanu BiH.

Federalna vlada juče je posebnim rješenjem imenovala članove interresorne radne grupe u čiji sastav bi ušli predstavnici federalnih ministarstava trgovine, pravde, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i energije, rudarstva i industrije i Federalne uprave za inspekcijske poslove, sa zadatkom da sačini pravnu analizu procedura kod izdavanja ovlaštenja laboratorijama za obavljanje analiza. Ova interresorna radna grupa je zadužena da, na temelju urađene pravne analize, definiše oblast monitoringa.

Nadležna resorna ministarstva Vlada je zadužila da sačine posebne programe monitoringa, dinamiku njegovog provođenja, broj uzoraka i na koji način će biti raspoređivani i na koja ovlaštena tijela, prema obimu akreditiranih laboratorija, kao i iznos i ko snosi troškove monitoringa.

Vlada FBiH je, također. imenovala radnu grupu sa zadatkom da sačini inventurnu listu federalnih propisa u kojima nisu precizno utvrđene odredbe o inspekcijskom nadzoru, te da predloži mjere i aktivnosti radi definisanja izmjena odredbi kojima će biti preciziran organ nadležan za obavljanje inspekcijskog nadzora u federalnom propisu.

Federalna vlada će Vijeću ministara BiH uputiti zahtjev da zaduži nadležna BiH ministarstva, kao predlagače propisa, da izmjenama odgovarajućih odredbi preciziraju inspekcijski organ koji će provoditi nadzor konkretnog bh. propisa.

 

Back To Top