skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt budžeta KS-a za 2019. godinu od 928.370.000 KM kao i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta te ih je uputila u skupštinsku proceduru zastupnicima na razmatranje i izjašnjavanje.

Ministar finansija KS Jasmin Halebić izjavio je da je ovo najveći do sada planirani iznos Budžeta KS.

“Mi smo svaki put uspjeli donijeti budžet na vrijeme, to znači krajem tekuće godine za narednu. Namjera nam je da stvorimo pretpostavke da se to desi i u ovoj godini”, istakao je ministar Halebić.

Što se tiče prihodovne strane Nacrta budžeta, najveći dio, tj. oko 77 posto, po riječima ministra Halebića, odnosi se na prihode od poreza.

“U ovom dijelu imamo prihode od indirektnih poreza koji iznose oko 430 miliona KM, prihode od poreza na dohodak u iznosu od 144 miliona KM te prihode od poreza na dobit u iznosu od 128 miliona KM. Ove tri pozicije nose glavninu iznosa budžeta i one su u posljednje četiri godine značajno uvećane”, naveo je ministar Halebić i dodao da su to pokazatelji rasta privrede u KS i FBiH.

Što se tiče neporeznih prihoda, njihov udio u budžetu je 15 posto ili 140 miliona KM, po riječima ministra Halebića, dok prihodi od tekućih transfera i donacija te primici od zaduženja iznose oko tri posto.

“Smatramo da je ovaj budžet realno planiran, te da nije ‘napuhan’. U posljednje četiri godine vodili smo takvu politiku u okviru koje su planirani isključivo budžeti koji su realni”, naglasio je ministar.

Kada je riječ o rashodovnoj strani, kapitalni budžet će iznositi 150 miliona KM, zaduženja emisijom obveznica od 33 miliona, dok su oko 140 miliona planirana zaduženja na inostranom tržištu koja će biti utrošena najvećim dijelom u projekte saobraćajne infrastrukture.

Planirana su sredstva i za plaće 11.086 uposlenika na Budžetu KS, čiji broj je smanjen za oko 368 osoba. U Nacrt budžeta ugrađena je osnovica za obračun plaća uposlenika u iznosu od 315 KM. Što se tiče deficita Budžeta, očekivanja su da će on u ovoj godini iznositi 70 miliona KM, odnosno da će biti smanjen za oko 38 posto.

Back To Top