skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo je na svojoj Prvoj redovnoj sjednici utvrdila Nacrt Zakona o prijavljivanju, utvrđivanju porijekla i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo te ga uputila u dalju skupštinsku proceduru.

Donošenje ovog zakona proizlazi i iz preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine, naročito onih iz Konvencije UN-a protiv korupcije gdje se državama članicama nameće obaveza da u najvećoj mogućoj mjeri poštuju principe transparentnosti, sprečavaju sukobe interesa u javnom sektoru i nezakonito bogaćenje javnih funkcionera. Takođe, Zakon svoje utemeljenje ima i u preporukama UN-a, EU i Vijeća Evrope u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije i pranja novca.

U Strategiji za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo 2018 – 2019 stoji da će institucije KS, na čelu sa Vladom Kantona sistemskim pristupom raditi na eliminiranju i smanjivanju uzroka korupcije te da će unaprijediti integritet, efikasnost i odgovornost u javnom sektoru.

Zakon definiše principe i nadležnosti u provođenju Zakona kao i obavezu koju imovinu su imenovana lica dužna prijaviti prilikom pruzimanja dužnosti, obavezu njenog godišnjeg prijavljivanja kao i obavezu prijavljivanja poslije završetka dužnosti ili razrješenja. Propisane su i sankcije za neprijavljivanje imovine i davanje lažnih podataka o imovini kao i obaveze zatečenih izabranih zvaničnika u smislu primjene ovog Zakona kao i podnošenje krivičnih prijava gdje se utvrdi osnov za navedeno.

Kako je naglašeno iz Ministarstva pravde i uprave, koje je predlagač ovog Zakona, suština donošenja ovakvog zakona jeste mogućnost preventivnog djelovanja koruptivnih radnji uz jasnu poruku i strateško opredjeljenje ove Vlade da će borba protiv korupcije biti prioritet njihovog djelovanja. Transparentnost je osnovna pretpostavka protiv korupcije, a usvajanjem ovakvog zakona poslala bi se jasna poruka političke volje da javni dužnosnici javni interes stave ispred svog privatnog.

Predloženo je da Zakon provodi Ured za borbu protiv korupcije Kantona Sarajevo, kao politički neovisno tijelo, a kontinuiran nadzor nad njegovim provođenjem imala bi Komisija koju imenuje Skupština Kantona Sarajevo u kojoj bi pored predstavnika političkih partija bili i predstavnici akademske zajednice i nevladinog sektora koji se bave pitanjem prevencije i borbe protiv korupcije.

Back To Top