skip to Main Content
Na osnovu člana 12. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/17), a u vezi sa članom 91. stav (1) Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Prečišćeni tekst (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/10, 37/10 i 62/10), Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije utvrdio je Prečišćeni tekst Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako slijedi
UREDBA
O USLOVIMA, NAČINU I PROGRAMU ZA POLAGANJE
ISPITA OPĆEG ZNANJA I STRUČNOG ISPITA ZA
KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU U FEDERACIJI
BOSNE I HERCEGOVINE
(Prečišćeni tekst)
I. OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
Ovom uredbom uređuju se uslovi, načini i program polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita koje kandidati za državne službenike u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), kantona, grada i općine (u daljem tekstu: organi državne službe) polažu u proceduri javnog konkursa, koji predstavljaju uslov za rad u organu državne službe.
Član 2.
Ispit općeg znanja i stručni ispit polažu lica koja se kao kandidati, u skladu sa članom 6. stav (1) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) prijave na javni konkurs za ra dna mjesta državnih službe- nika u organima državne službe, stručnim i drugim službama organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, ombudsmanima, tužilaštvima, pravobranilaštvim a, ustanovama za izvršenje kri-vičnih sankcija i kazneno-popravnim zavodima poluotvorenog i zatvorenog tipa, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Član 3.
(1) Prijavu na javni konkurs kandidati podnose na Prijavnom obrascu Agencije za državnu službu Federacije Bosne iHercegovine (u daljem tekstu: Agencija), koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
(2) Ostalu dokumentaciju, o ispunjavanju općih i posebnih uslova javnog konkursa, kandidati su dužni dostaviti u skladu sa odredbama ove uredbe.
II. ISPIT OPĆEG ZNANJA
Član 4.
(1) Ispit općeg znanja polažu sva lica koja kao kandidati konkurišu na radna mjesta državnih službenika u organima državne službe.
(2) Ispit općeg znanja ima za cilj utvrditi da li kandidati koj i konkurišu na radno mjesto državnog službenika posjedujudovoljan stepen znanja iz oblasti javne uprave koja su neophodna za obavljanje poslova državnog službenika.
(3) Kandidati koji su položili st ručni upravni ispit, javni isp it za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudni ispit izuzeti su od polaganja ispita općeg znanja.
(4) Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanj a, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci na Obrascu uvjerenja, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
(5) Kandidati, za stručnog saradnika, koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, uz prijavu na javni konkurs i diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi dužni su dostaviti i:
– dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici, dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe, nakon položenog stručnog ispita za namještenika, izdati nakon objavljivanja javnog konkursa i dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike.
Član 5.
(1) Ispit općeg znanja polaže se prema Programu polaganja ispita općeg znanja za kandidate za državu službu koji obuhvata sljedeće oblasti:
a) osnove ustavnog sistema,
b) organizacija organa državne uprave,
c) upravni postupak i upravni spor,
d) osnove radnih odnosa,
e) kancelarijsko poslovanje u organima uprave,
f) osnove evropskih integracija.
(2) Program polaganja ispita općeg znanja za kandidate za državnu službu je u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
1. Stručna komisija
Član 6.
(1) Stručna komisija sastoji se od ukupno šest članova, po jedan za svaku oblast iz član a 5. stav (1) ove uredbe.
(2) Predsjednika i njegovog zamjenika te članove Stručne komisije rješenjem imenuje direktor Agencije za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija).
(3) Članovi Stručne komisije imenuju se iz reda diplomiranih pravnika koji su se istakli u radu na normativno-pravnim, upravnim i drugim stručnim poslovima kao i poslovima vezanim za finansiranje i nstitucija i procesima pridruživanja evropskim integracijama u organima državne službe.
Član 7.
Stručna komisija priprema pitanja i opcijske odgovore za polaganje ispita općeg znanja.
Član 8.
(1) Stručna komisija prati promjene propisa predviđenih Programom za polaganje ispita općeg znanja za kandidate za državnu službu i blagovremeno ažurira pitanja i opcijske odgovore koji se koriste za testiranje kandidata.
(2) Na osnovu tako sačinjenih pitanja Agencija sačinjava bazu podataka koja će omogućiti elektronsko generisanje testova, po metodi slučajnog odabira.
Član 9.
Agencija ima dužnost da za svakog kandidata koji polaže ispit općeg znanja:
– utvrdi njegov identitet, upozna kandidata koji je pristupio polaganju ispita o njegovim pravima i oba- vezama, o vremenu trajanja ispita, načinu ponašanja za vrijeme ispita, mogućnos ti korištenja zakonskih i podzakonskih akata, da uruči kandidatima tekst zadataka te da učestvuje u testiranju.
Član 10.
Aktom o imenovanju Stručne komisije iz člana 6. stav (2) ove uredbe određuje se i visina naknade koja pripada članovimaStručne komisije.
Član 11.
Agencija, najranije 24 sata prije početka testiranja, utvrđuje sadržaj ili sadržaje testova ispita općeg znanja.
2. Način polaganja ispita općeg znanja
Član 12.
(1) Agencija obavještava kandidate koji su obavezni polagati ispit općeg znanja o datumu, vremenu i mjestu održavanja najmanje pet dana prije termina ispita.
(2) Obavještavanje o datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja, Agencija može izvršiti pismeno ili elektronskom poštom (službena
internet stranica Agencije) ili na drugi pogodan način, s tim da se svaki od navedenih načina i obavještavanja smatra urednim.
Član 13.
Radi ekonomičnosti i efikasnosti Agencija može organi- zovati polaganje ispita općeg znanja za veći broj kandidata koj i
su u različitim konkursnim procedurama dužni polagati ovaj ispit.
Član 14.
(1) Kandidat može, na pismeni zahtjev, odložiti polaganje ispi- ta općeg znanja, najdalje za sedam dana, ako dokaže da zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nije u mogućno- sti polagati ispit prema utvrđenom terminu.
(2) O zahtjevu za odlaganje ispita općeg znanja odlučuje direktor Agencije.
Član 15.
(1) Ispit općeg znanja polaže se u vidu testa sačinjenog od pitanja na koja je ponuđeno više odgovora od kojih je samo jedan tačan.
(2) Test se sastoji od ukupno 42 pitanja.
(3) Kandidat prilikom rješavanja testa treba odgovoriti na svako pitanje označavanjem samo jedne od ponuđenih opcija.
(4) Vrijeme za rješavanje testa iznosi najdalje jedan sat.
(5) Prilikom rješavanja testa kandidatu je zabranjeno korištenje stručne literature, elektronskih, tehničkih i drugih pomagala.
Član 16.
(1) Nakon završenog ispita Agencija pristupa ocjenjivanju testova.
(2) Agencija objavljuje rezultate testova na oglasnoj ploči i obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli.
(3) Kandidat je položio ispit ako tačno odgovori na najmanje dvije trećine pitanja.
Član 17.
(1) Licu koje položi ispit općeg znanja Agencija izdaje uvjerenje o položenom ispitu.
(2) Uvjerenje o položenom ispitu općeg znanja sadrži: naziv organa, ime i prezime kandidata, godinu i mjesto rođenja, naziv fakulteta koji je završio, datum položenog ispitaopćeg znanja, broj i datum izdavanja uvjerenja, potpis direktora Agencije i službeni pečat.
Član 18.
(1) O položenom ispitu općeg znanja Agencija vodi evidenciju.
(2) Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice označene rednim brojevima.
(3) Ovjeru knjige vrši direktor Agencije.
(4) U evidenciji se upisuju podaci o kandidatu: ime i prezime, godina rođenja, naziv fakulteta koji je završio, datum polaganja ispita općeg znanja, ocjena uspjeha na ispitu, broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja.
(5) Evidencijska knjiga iz stava
(6) ovog člana čuva se trajno.
III. STRUČNI ISPIT
Član 19.
(1) Stručni ispit polažu sva lica koja kao kandidati konkurišu na radna mjesta državnih službenika u organima državne službe.
(2) Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad na konkretnom radnom mjestu na koje se prijavio.
(3) Stručni ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela (intervjua).
(4) Agencija obavještava kandidate o datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita, na način utvrđen u članu
12. stav (2) ove uredbe.
Član 20.
(1) Stručni ispit polaže se pred Komisijom za izbor koju imenuje direktor Agencije za svaki pojedini javni konkurs u
skladu sa Zakonom.
(2) Organ državne službe dužan je dostaviti Agenciji imena članova Komisije za izbor iz organa državne službe uz zahtjev za objavu konkursa.
(3) U slučaju da organ državne službe nema sindikalnu organizaciju ili da sindikalna organizacija odbije dati prijedlog predstavnika sindikata u Komisiju za izbor, rukovodilac je dužan obavijestiti Agenciju da organ nema sindikalnu organizaciju ili da je sindikalna organizacija odbila dati prijedlog svog predstavnika i dostaviti prijedlog drugog člana iz reda državnih službenika koji ima akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa.
(4) Svaki prijavljeni kandidat može tražiti i dobiti od Agencije imena članova Komisije za izbor, a Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i tekst Javnog konkursa se objavljuje na oglasnoj ploči Agencije.
(5) Ukoliko se iz organa državne službe ne može obezbijediti član Komisije za izbor koji ima akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa, Agencija će, na prijedlog rukovodioca organa, za koji se provodi javni konkurs, imenovati člana Komisije za izbor iz reda državnih službenika drugog organa državne službe.
(6) Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za izbor obavlja Agencija.
Član 21.
(1) Službenik Agencije zadužen za provođenje javnog konkursa (u daljem tekstu: službenik), vrši nadzor nad provođenjem konkursne procedure.
(2) U slučaju da službenik uoči da Komisija za izbor ili pojedini njen član postupa suprotno zakonu i podzakonskim aktima ili na drugi način dovodi u pitanje regularnost konkursne procedure, dužan je ukazati Komisiji na uočene nepravilnosti i zatražiti da s e uočene nepravilnosti odmah otklone.
(3) Ako Komisija za izbor ne postupi po upozorenju, službenik će prekinuti provođenje procedure javnog konkursa i o tome odmah obavijestiti direktora Agencije.
(4) Direktor Agencije, nakon ocjene utvrđenih nepravilnosti, može razriješiti članove ili pojedinog člana Komisije za izbor i poništiti dio stručnog ispita koji je proveden suprotno zakonu i podzakonskim aktima.
(5) U slučaju predviđenom u stavu (4) ovog člana, direktor Agencije dužan je u roku od sedam dana imenovati novog člana ili članove Komisije za izbor.
1. Pismeni dio stručnog ispita
Član 22.
(1) Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od određenog broja pitanja i to:
a) za rukovodeće državne službenike 14 pitanja,
b) za ostale državne službenike 10 pitanja.
(2) Za svako pitanje na testu ponuđena su tri ili četiri opcijska odgovora.
(3) Kandidat prilikom rješavanja testa treba odgovoriti na svako pitanje označavanjem samo jedne opcije.
(4) Svaki tačan odgovor na pitanje ocjenjuje se sa jednim bodom.
Član 23.
(1) Pitanja iz pismenog dijela stručnog ispita odnose se na oblast i vrstu poslova kojoj pripada radno mjesto na koje kandidat konkuriše.
(2) Komisija za izbor prije provođenja stručnog ispita utvrđuje tematske oblasti iz propisa i utvrđuje pitanja za stručni ispit, u skladu sa opisom poslova radnog mjesta za koje se raspisuje konkurs.
(3) Tematske oblasti i propisi iz kojih će biti utvrđena pitanja za stručni ispit objavljuju se na internet stranici Agencije najmanje sedam dana prije održavanja ispita.
Član 24.
(1) Komisija za izbor dužna je utvrditi dvostruko veći broj pitanja u obliku testa sa tri ili četiri opcijska odgovora uodnosu na propisan broj pitanja iz člana 22. ove uredbe, koristeći isključivo propise, odnosno tematske oblasti utvrđene prije provođenja stručnog ispita u skladu sa članom 23. ove uredbe.
(2) Od dvostruko utvrđenog broja pitanja iz baze podataka, pomoću računarskog programa i metodom slučajnog izbora, Komisija za izbor formira test za pismeni dio stručnog ispita, koji se sastoji od propisanog broja pitanja sa opcijskim odgovorima.
(3) Pitanja za pismeni dio stručnog ispita utvrđuje Komisija za izbor najranije dva sata prije početka testiranja.
Član 25.
(1) Za rješavanje testa na pismenom dijelu stručnog ispita kandidat ima na raspolaganju jedan sat.
(2) Kandidat radi pismeni dio stručnog ispita bez korištenja bilo kakve literature, elektronskih, tehničkih i drugih pomagala.
(3) Ukoliko Komisija za izbor konstatuje bilo koju povredu iz stava (2) ovog člana službenik će udaljiti kandidata, u kojem slučaju se smatra da kandidat nije položio stručni ispit. Razlozi i okolnosti zbog kojih se kandidat udaljava obavezno će se unijeti u Zapisnik o provođenju stručnog ispita.
2. Ocjenjivanje pismenog dijela stručnog ispita
Član 26.
(1) Nakon završetka testiranja Komisija za izbor odmah pristupa ocjenjivanju kandidata.
(2) Kandidat stiče pravo da pristupi na intervju za prijavljeno radno mjesto ako njegov ukupan broj bodova na pismenom dijelu stručnog ispita iznosi 70% maksimalnog broja bodova.
Član 27.
Nakon pismenog dijela stručnog ispita, kandidati se usmeno obavještavaju o postignutim rezultatima, sa pravom uvida u test, a kandidati koji su položili pismeni dio stručnog ispita obavještavaju se o vremenu i mjestu održavanja usmenog dijela stručnog ispita (intervjua), koji se, u pravilu, provodi nakon saopćavanja rezultata pismenog dijela stručnog ispita.
3. Usmeni dio stručnog ispita (intervju)
Član 28.
(1) Kandidat koji je uspješno položio pismeni dio, pristupa intervjuu na kojem mu članovi Komisije za izbor postavljaju određeni broj pitanja.
(2) Broj pitanja koja se postavljaju na intervjuu utvrđuje Komisija za izbor i ista imaju za cilj da utvrde personalnekarakteristike i iskazane sp osobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta na koje se prijavio.
(3) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi i na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu spremu, kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, djelatnost organa na koju se javni konkurs odnosi, kao i oblasti državne uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu biti u vezi sa radnim mjestom kao i druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi.
(4) Komisija za izbor vodi zapisnik o toku intervjua sa svim kandidatima.
(5) Intervju ne može biti duži od 30 minuta.
(6) Ocjena kandidata na intervjuu vrši se na obrascu, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
4. Ocjenjivanje intervjua
Član 29.
(1) Kandidata na intervjuu ocjenjuje svaki član Komisije za izbor dodjeljujući mu određen broj bodova, a najviše 40 bodova.
(2) Konačnu ocjenu kandidata na intervjuu čini zbir bodova datih od strane svakog člana Komisije za izbor podijeljen sa brojem članova Komisije.
(3) Broj bodova utvrđen u skladu sa stavom (2) ovog člana podijeljen sa maksimalnim brojem bodova predstavlja postotak osvojenih bodova na intervjuu.
(4) Ukoliko se kandidat prijavio za dva ili više radnih mjesta različitog nivoa unutar iste oblasti, Komisija za izbor će dati odvojene ocjene za svako od ovih mjesta, u zavisnosti od specifičnih uslova koji se za ta radna mjesta traže.
5. Rezultati stručnog ispita
Član 30.
(1) Zbir postotaka sa dva, predstavlja ukupan postotak osvojenih bodova na stručnom ispitu za svakog kandidata.
(2) Agencija objavljuje rezultate stručnog ispita na oglasnoj ploči Agencije i usmeno obavještava kandidate o rezultatima koje su postigli, istog dana, nakon završenog stručnog ispita.
(3) Obrazac o rezultatima stručnog ispita nalazi se u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
Član 31.
Komisija za izbor utvrđuje listu kandidata u skladu sa rezultatima postignutim na stručnom ispitu.
Član 32.
(1) Kandidati koji su ostvarili najmanje 70% od ukupnog broja bodova uspješno su položili stručni ispit.
(2) Kandidati iz stava (1) ovog člana, dužni su u roku od pet dana, nakon usmenog obavještenja o rezultatima ispita, dostaviti dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, navedenih u tekstu javnog konkursa.
(3) Kandidati koji dostave tražene dokaze u roku i za koje se utvrdi da ispunjavaju posebne uslove čine Listu uspješnih kandidata prema redoslijedu počev od najvećeg prema najmanjem broju ostvarenih bodova.
(4) Listu uspješnih kandidata, sa kopijom prijavnog obrasca za kandidate sa Liste, Agencija dostavlja rukovodiocu organa državne službe na čiji zahtjev je proveden javni konkurs na obrascu koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.
Član 33.
(1) Izabrani kandidat sa Liste uspješnih kandidata, dužan je Agenciji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uslova javnog konkursa.
(2) Izabranog kandidata, ako u roku iz stava (1) ovog člana ne dostavi tražene dokaze ili ako se utvrdi da ne ispunjava opće uslove za postavljenje državnog službenika, Agencija, posebnim rješenjem, briše sa Liste uspješnih kandidata i o brisanju kandidata sa Liste uspješnih, u roku od pet dana, obavještava rukovodioca organa državne službe.
(3) Rukovodilac organa državne službe obavezan je u roku od pet dana, od dana prijema obavještenja, donijeti rješenje o postavljenju jednog od preostalih kandidata sa Liste uspješnih kandidata.
(4) Agencija objavljuje rezultate javnog konkursa na oglasnoj ploči i pisano informiše sve kandidate o rezultatima koje su
postigli.
IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 34.
Konkursi objavljeni prije stupanja na snagu Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/06), a koji nisu okončani, okončat će se u skladu sa tada važećim propisima.
Član 35.
Danom stupanja na snagu Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/06) prestaje da važi Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 3/05, 10/05 i 65/05).
Član 36.
Prečišćeni tekst Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bo
sne i Hercegovine obuhvata: Uredbu o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/06), Uredbu o dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 78/06), Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za
državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 63/08), Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 27/14) i Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/17).
Broj 02-02/2-05-846/17
21. decembra 2017. godine
Sarajevo
Direktor
Željko Silađi, s. r.
Back To Top