skip to Main Content

Gradska Trznica

 

Nakon što je Porezna uprava FBiH proteklih dana zapečatila oko 350 trgovačkih objekata na sarajevskim pijacama Sirano, Kvadrant i Ciglane, direktor KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o  Jasmin Terović i šef Službe za tržišno-pijačne poslove i održavanje Suljo Đafić, zajedno sa predstavnikom zakupaca Mirsadom Hasanovićem, posjetili su Općinu Centar gdje su sa predsjedavajućim Općinskog vijeća (OV) Nedžadom Ajnadžićem i pomoćnikom općinskog načelnika za finansije Fahrudinom Kurtovićem razgovarali o ubrzavanju izdavanja neophodnih odobrenja za rad kojim bi se omogućio nesmetan rad trgovcima.

Direktor KJKP „Tržnice-Pijace“ Sarajevo Jasmin Terović kazao je da su zakupci već počeli predavati zahtjeve za izdavanje neophodnih odobrenja za rad.

– Da bi Općina Centar izdala potrebno rješenje, odnosno odobrenje za osnivanje trgovačke radnje, jedan od papira koji se prilaže uz zahtjev je i uvjerenje o poslovnoj sposobnosti koje izdaje Služba socijalne zaštite općine prema prebivalištu podnosioca zahtjeva. Bilo bi dobro da uputimo neku vrstu inicijative prema općinama kako bi se ta procedura maksimalno ubrzala. Nakon što Općina podnosiocima zahtjeva izda odobrenje za rad oni su primorani čekati identifikacioni broj od Porezne uprave. Smatram da bi olakšavajuća okolnost bila kada bi Porezna uprava imala razumijevanja da, na osnovu rješenja koje izdaje Općina, po skraćenoj proceduri izdaje i ove identifikacione brojeve, kako bi trgovci mogli početi raditi – istakao je Terović.

Predsjedavajući Ajnadžić naglasio je važnost skraćenja svih procedura u bezi izdavanja rješenja i identifikacionih brojeva kako bi trgovci legitimno i legalno mogli obavljati svoj posao, te uredno ispunjavati svoje obaveze prema državi.

– Mi podržavamo sve aktivnosti koje dovode do stavljanja u okvir legitimiteta i naravno da zakupac ima svoju obavezu prema državi, da Porezna uprava radi svoj posao i da općine zajedno sa KJKP „Tržnice-pijace“ definišu obligaciju sa zakupcima na pravi način kako je to zakon definisao. Ovaj sastanak je organiziran zbog podnošenja inicijative i efikasnosti u realizaciji ovih zahtjeva, jer prekid poslovnog procesa proizvodi štetu i gubitke i zakupcima, ali i državi. Pozivamo i druge institucije koje treba da izdaju određena uvjernja da se uključe u brzu realizaciju ovog legitimnog rješenja – istakao je Ajnadžić.

Pomoćnik načelnika za finansije Fahrudin Kurtović je kazao da je u Općinu Centar do sada pristiglo oko 90 zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke radnje, te da se za zahtjeve koji su kompletirani rješenje izdaje u roku od 24 sata.

Naime, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje trgovačke radnje potrebno je priložiti ovjerenu kopiju lične karte, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (za podnosioca zahtjeva koji nema prebivalište na području općine Centar Sarajevo, a izdaje ga Služba socijalne zaštite općine prema prebivalištu podnosioca zahtjeva), dokaz o stručnoj spremi (svjedočanstvo, diploma), ljekarsko uvjerenje (samo ukoliko se prodaje hrana), dokaz o posjedovanju poslovnog prostora (pravo vlasništva; ugovor o zakupu), ovjerenu izjavu da prostor ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje trgovačke djelatnosti, dokaz da nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario pravo po osnovu radnog odnosa (radna knjižica na uvid ili uvjerenje o nezaposlenosti Službe za zapošljavanje), ovjerenu izjava da nema već osnovanu trgovačku radnju i dokaz da pravomoćnom presudom nije izrečena mjera zabrane obavljanja trgovačke djelatnosti (uvjerenje Općinskog suda Sarajevo – Prekršajno odjeljenje općine mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva), saopćeno je iz općinske Pres-službe.

 

 

Izvor:FENA

Back To Top