skip to Main Content

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 28.02.2018. godine na evidencijama je prijavljeno 472.957 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.01.2018. godine predstavlja smanjenje za 2.584 lica ili 0,54%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 256.064 ili 54,14% su žene. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 32,73%, te radnici sa SSS 27,95%, saopćeno je iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u februaru 2018. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 13.594. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 15.892. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 9.998 ili 62,91%.

U februaru 2018. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 5.211 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 7.290.

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u februaru 2018. godine novčanu naknadu koristilo je 14.466 lica ili 3,06% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 396.665 lica ili 83,87% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u januaru 2018. godine, broj zaposlenih lica u BiH iznosio je 790.943, a od toga je 333.306 žena. U odnosu na decembar 2017. godine broj zaposlenih lica se smanjio za 0,2%, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio i to za 0,4%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za januar 2018. godine iznosila je 37,5% i u odnosu na decembar 2017. godine ostala je nepromijenjena.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi za 2017. godinu BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) je činilo 1.026.337 lica, dok je broj neaktivnih iznosio 1.380.994 lica.

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 815.659 i 210.678 nezaposlenih lica. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrovane i na nivou BiH za 2017. godinu iznosila je 20,5%.

Broj zaposlenih lica veći je za 1,8% u odnosu na 2016. godinu, dok se broj nezaposlenih lica smanjio za 22,8%.

 

 

 

 

 

 

Back To Top