skip to Main Content

7b118f9f22c526653f6c0dc781c249b6

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 31.12.2015. godine na evidencijama je prijavljeno 537.568 nezaposlenih lica, što u odnosu na 30.11.2015. godine predstavlja povećanje za 909 lica ili 0,17%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 277.840 ili 51,68% su žene.

U strukturi lica koja traže posao, zaključno sa 31.12.2015. godine, NKV radnika je bilo 142.374 ili 26,48%, PKV 9.435 ili 1,76%, KV 181.534 ili 33,77%, VKV 2.864 ili 0,53%, NSS 1.476 ili 0,27%, SSS 148.538 ili 27,63%, VŠS 7.586 ili 1,41% i VSS 43.761 ili 8,14%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,77%, te radnici sa SSS 27,63%.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica u decembar 2015. godine, novoprijavljenih lica koja traže posao bilo je 15.408. Broj lica brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 14.611. Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 7.594 ili 51,97%.

U decembru 2015. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.118 potreba za zapošljavanjem novih radnika, dok je registrovani broj lica kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio 7.566*.

Od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih novčanu naknadu koristilo 2,37%

U skladu sa važećim zakonskim propisima, u decembru 2015. godine novčanu naknadu koristilo je 12.716 lica ili 2,37% od ukupnog broja registrovanih nezaposlenih lica. U istom periodu 2014. godine novčanu naknadu koristilo je 12.171 lice, što ukazuje da se ovaj broj povećao za 545 lica ili 4,5%.

Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 432.687 lica ili 80,49% od ukupno registrovane nezaposlenosti u BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2015. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 719.175, a od toga 296.367 žena. U odnosu na oktobar 2015. godine broj ukupno zaposlenih u pravnim licima se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se takođe smanjio za 0,2%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za novembar 2015. godine iznosila je 42,7% i ostala je nepromjenjena u odnosu na oktobar 2015. godine.

Back To Top