skip to Main Content

Više od tri stotine institucija u Bosni i Hercegovini, na svim nivoima vlasti, izdvaja godišnje više od 100 miliona konvertibilnih maraka za civilni sektor u BiH primjenjujući različite kriterijume i modele u dodjeli i naročito u praćenju efekata ulaganja u ovaj značajan segment društvenog djelovanja, podatak je sa dvodnevne regionalne konferencije “Transparentno alociranje javnih sredstava – dobre prakse i modeli iz EU”. 

„Odgovornost za transprentne procedure i efikasno civilno društvo leži i na institucijama i na organizacijama civilnog društva podjednako. Institucije su te koje treba da osiguraju objektivne kriterijume i efikasnu disperziju javnih sredstava, a na organizacijama civilnog društva je da budu dosljedne i efikasne u svom radu, da jačaju svoje kapacitete i kompetencije kako bi odgovorile potrebama društva na adekvatan način. Ovom temom se, kroz EU projekat Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) u BiH u partnerstvu sa TACSO VESTA, bavimo s namjerom da događaj doprinese ispunjenju Cilja 2 „EU smjernica za podršku civilnom društvu u zemljama proširenja 2014-2020“, odnosno, osiguranja finansijskog okruženja koje podržava održivost organizacija civilnog društva. Smjernice predviđaju rezultate koji trebaju biti ostvareni do 2020. godine i prema kojima podrška vlade organizacijama civilnog društva treba biti povećana, dostupna i izdvojena na transparentan, odgovoran, korektan i nediskriminatoran način“,  rekla je Slavica Drašković, rezidentni savjetnik TACSO BiH.

Tokom dvodnevne konferencije, oko 90 učesnika iz Albanije, Srbije, Crne Gore, Bivše jugoslovenske republike Makedonije, Kosova*, Turske i Bosne i Hercegovine, uz razmijenjene prakse i iskustva, saglasilo se da je neophodno poštovanje ključnih principa za uspostavu procedura i sistema – za sve institucije i civilno društvo  u procesu izdvajanja sredstava iz javnih fondova – zasnovanih na kriterijima transparentnosti; jednakog i nediskriminatornog pristupa; uvažavanja interesa javnosti i usklađenosti sa strategijama; istovremeno principi uključuju podršku civilnom društvu da bude efikasno u svojim aktivnostima, da je  sposobno i održivo uz jačanje uloge u učesničkoj demokratiji. Ove principe uspostavila je estonska mreža organizacija civilnog društva NENO koja je predstavljena kao primjer dobre EU prakse tokom konferencije, koji su svi učesnici prepoznali kao obavezne i primjenjive u svim državama Zapadnog Balkana i Turske.

Fokus prakse izdvajanja i distribucije javnih sredstava treba da prati cijeli proces upravljanja sredstvima, od strateškog planiranja do praćenja efekata i uticaja utrošenih sredstava. Trendovi u transparentnom izdvajanju javnih sredstava kreću se u razvojnim pravcima uz napomenu da ima još mnogo posla na uspostavljanju sistema koji će omogućiti da izdvajanja budu korištena na najbolji način, bez uplitanja politike i uz maksimalnu zaštitu od korupcije u javnom finansiranju, prodiskutovano je tokom konferencije. Informacija o trendovima u iznosima, procedurama i načinu distribucije sredstava iz javnih izvora u BiH tokom 2013. i 2014. godine, biće dostupne krajem aprila, kad će biti završeno istraživanje koje je u toku.

Konferencija je dizajnirana da maksimalno uključi sve učesnike u razmjenu iskustava i zajednički rad na iznalaženju najboljih modela primjenjivih u postojećim uslovima u svakoj od zemalja učesnica uz  identifikaciju ključnih izazova za svaku od država iz Zapadnog Balkana i Turske gdje su sagovornici bili i predstavnici vladinih institucija i organizacije civilnog društva.

Projekat TACSO je dio EU programa za podršku civilnom društvu koji ima za cilj jačanje uloge civilnog društva u okviru učesničke demokratije, te podršku razvoju stimulativnog okruženja za civilno društvo u zemljama korisnicama instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

TACSO VESTA je konzorcij Udruženja Vesta i Mreže trenera u BiH, koji je izabran da bude nacionalni TACSO Resursni centar u Bosni i Hercegovini. TACSO VESTA će u budućnosti pratiti promjene u okruženju, prikupljati podatke i pripremati adekvatne informacije za godišnji izvještaj EU o napretku BiH, na osnovu indikatora iz „EU smjernica za podršku civilnom društvu u zemljama proširenja 2014-2020“

Back To Top