skip to Main Content
Sudska Praksa 87 3dWEB

I dio

Izvorni naučni rad
POSLOVNA TAJNA
Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Izvorni naučni rad
Bračna stečevina i pravo privrednih društava
Prof. dr. Meliha POVLAKIĆ, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Izvorni naučni rad
Utvrđivanje jačeg prava za upis vlasništva na istoj nekretnini
između vanknjižnog vlasnika i trećeg savjesnog lica
Pišu: Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla

II dio

KRIVIČNO PRAVO

KRIVIČNI ZAKON BOSNE I HERCEGOVINE
Oduzimanje imovinske koristi

KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Saučiniteljstvo – sadržaj umišljaja saučinitelja
Vanjska manifestacija očigledne nesposobnosti za sigurnu vožnju
Pogrešno tumačenje branitelja sintagme očigledna nesposobnost za sigurnu vožnju

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Donošenje presude kojom se preinačava presuda koja je bila predmet ocjene Ustavnog suda BiH
Pravilo ne bis in idem
Neosnovani prigovori optuženih u pogledu presuđene stvari
Predlaganje na glavnom pretresu izvođenja novih dokaza koji nisu bili predloženi u optužnici
Prije iznošenja završnih riječi tužitelj je iz pravnog opisa djela optužnice unio blanketne propise u njen činjenični opis

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Nesporni rukopis osumnjičenog kao nezakoniti dokaz
Identifikacija osobe na koju se odnosi naredba o određivanju posebnih istražnih radnji
Odlučivanje suda o prijedlogu za nadvještačenje
Vezanost presude za optužbu – izmjena činjenica i okolnosti koje se odnose na oblik umišljaja
Produženje roka za žalbu – sadržaj izreke rješenja kojim se dopušta produženje roka za izjavljivanje žalbe
Prekoračenje optužbe – kada sud optužene oglasi krivim za teži oblik njihovog psihičkog odnosa prema posljedici djela, iako ih je tužitelj teretio za blaži oblik
Tužitelj ne može povrjediti objektivni identitet optužbe i presude,
već to može učiniti samo onaj ko donosi presudu – sud – ukoliko prekorači optužbu
Preambula i pojedinačne tačke opisa djela koje se navode iza nje

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNA PRAVA
Vlasništvo na garaži izgrađenoj na gradskom građevinskom zemljištu
Korisni radovi
Posjedovna zaštita ili rei vindicatio – vezanost suda za tužbeni zahtjev
Etažiranje stana kao jedne etažne jedinice

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Pobijanje sporazuma o naknadi štete
Ugovor zaključen od (ne)ovlaštenog lica
Ništavost ugovora
Uticaj povrede prava preče kupovine na valjanost ugovora
Ništavost odluka nadzornog odbora
Pravne posljedice fiktivne zamjene stanova
Naknada štete zbog ništavosti ugovora
Istovremeno ispunjenje obaveza
Stjecanje bez osnova iz radnog odnosa
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Zastara potraživanja
Zastara potraživanja isplate naknade za zemljište
Računanje rokova kod štete nastale povredom ugovorne obaveze
Zastara zahtjeva za naknadu štete
Početak roka zastarjelosti kod naknade nematerijalne štete
Priznanje duga

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Naknada štete nastale usljed propusta advokata
Oboljenje u vezi sa radom i nematerijalna šteta
Naknada štete u vidu izmakle koristi
Odgovornost za štetu zbog greške u liječenju
Objektivna odgovornost za štetu od opasne djelatnosti
Odgovornost općine za naknadu štete zbog rada njenih organa
Odgovornost pravnog lica za štetu
Naknada štete u vidu kapitalizirane rente
Visina nematerijalne štete uzrokovane diskriminacijom
Nematerijalna šteta kod bolova i straha neznatnog trajanja
Faktička eksproprijacija i naknada materijalne štete
Naknada štete zbog neosnovanog pritvora
Značaj pismene izjave o odricanju od prava na naknadu štete

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Promjenjiva kamatna stopa kod ugovora o kreditu
Solidarnost dužnika kod prodaje
Odgovornost za materijalne nedostatke prodane stvari
Saznanje za materijalni nedostatak na stvari
Ovlaštenje na poništenje ugovora o hipoteci zaključenog između prethodnog
vlasnika i treće osobe – zaštita kod kupnje stvari sa pravnim nedostatkom
Forma ugovora o zajmu
Faktički radni odnos po osnovu zaključenog ugovora o djelu
Troškovi obrade kredita

OBLIGACIONO PRAVO – OSIGURANJE
Isplata osigurane sume – značaj mjera poduzetih u cilju sprječavanja nastupanja osiguranog slučaja

NASLJEDNO PRAVO
Raspolaganje sa nasljednim dijelom umrlog bračnog partnera

PORODIČNO PRAVO
Izdržavanje punoljetnog djeteta na redovnom školovanju
Bračna stečevina i posebna imovina
Upravljanje bračnom stečevinom
Raspolaganje bračnom stečevinom
Ništavost poklona zajedničke imovine
Troškovi postupka

RADNO PRAVO
Radno angažovanje direktora
Razrješenje direktora
Rok za raspored na drugo odgovarajuće radno mjesto
Produženje radnog odnosa po sporazumu radnika i poslodavca
Nezakonit otkaz ugovora o radu
Opravdanost otkaza ugovora o radu
Nadležnost suda da raspravlja o zahtjevu za uplatu doprinosa za PIO/MIO
Kolektivni ugovor za granu finansija
Pravo na žalbu Sudu BiH protiv odluke Visokog sudskog i tužilačkog
vijeća o razrješenju sudije ili tužioca od dužnosti

STAMBENI ODNOSI
Nacionalizirani stanovi – rok za stjecanje stanarskog prava
Otkup stana

ZABRANA DISKRIMINICAIJE
Odgovornost za diskriminaciju

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO
Zabilježba spora

SUDSKA NADLEŽNOST
Nositelji prava ratnih priznanja i odlikovanja i članovi njihovih obitelji
Pitanja izbora u zvanje prema Zakonu o visokom obrazovanju

MJENIČNO PRAVO
Dospijeće bjanko mjenice

PARNIČNI POSTUPAK
Aktivna legitimacija sindikalne organizacije u parničnom postupku
Primjena načela slobodne ocjene izvedenih dokaza i pravila o teretu dokazivanja
Vezanost parničnog suda za krivičnu presudu
Promjena istovjetnosti tužbenog zahtjeva
Presuđena stvar u radnom sporu
Teret dokazivanja zastare potraživanja kod zajma
Teret dokazivanja kod regresnog potraživanja
Priznanje tužbenog zahtjeva koje ne dovodi do donošenja presude na osnovu priznanja
Ocjena žalbenih navoda
Propust suda da odluči o žalbi
Ponavljanje postupka
Odlučivanje o mjeri osiguranja nakon preinake tužbe
Promjena vrijednosti spora

IZVRŠNI POSTUPAK
Izuzimanje od izvršenja
Predlaganje nastavka izvršnog postupka
Rok za predlaganje novog predmeta izvršenja
Zabilježba izvršenja na nekretninama
Utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti
Namirenje tražioca izvršenja
Obustava izvršenja
Izvršenje vraćanjem radnika na rad

VANPARNIČNI POSTUPAK
Postupak uređenja međa – naknada troškova pravnog zastupnika
Uređenje međa prema katastarskim planovima

PRIVREDNA DRUŠTVA
Promjena oblika privrednog društva i aktivna legitimacija
Ovlaštenje direktoru za zaključenje ugovora o hipoteci1
Istupanje člana iz privrednog društva i utvrđivanje vrijednosti udjela

UPRAVNO PRAVO

PRAVO VLASNIŠTVA
Utvrđivanje prava svojine u postupku izlaganja nepokretnosti

EKSPROPRIJACIJA
Utvrđivanje javnog interesa na regionalnom putu – nadležnost za donošenje rješenja

INSPEKCIJSKI NADZOR
Zakonsko pretvaranje ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovor o radu na neodređeno vrijeme
Ovlaštenje inspektora rada da poslodavcu naredi da zaposleniku ponudi
zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

UPRAVNI POSTUPAK
Rok za izjavljivanje žalbe u upravnom postupku i vanredno stanje
Obustavljanje upravnog postupka zbog odustanka stranke od zahtjeva
Obnova postupka

UPRAVNI SPOR
Aktivna legitimacija pravobranilaštva u upravnom sporu
Pasivna legitimacija u upravnom sporu po tužbi zbog ćutanja uprave radi ostvarivanja prava na slobodu pristupa informacijama
Iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza u tužbi za pokretanje upravnog spora
Povreda postupka u upravnom sporu
Povreda propisa o postupku u upravnom sporu
Pravni lijekovi u postupku zaštite sloboda i prava građanazagarantovanih Ustavom Bosne i Hercegovine
Početak roka za podnošenje tužbe u upravnom sporu u slučaju ispravke rješenja

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Ocjena zdravstvene i radne sposobnosti

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Naknada plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
Troškovi produženog liječenja u slučaju kada je osigurano lice
upućeno na liječenje u drugi kanton na području Federacije BiH
Pravo na refundaciju troškova liječenja
Refundacija troškova liječenja u zdravstvenoj ustanovi u inostranstvu
Rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju troškova liječenja

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I BEZBJEDNOST
Pritvor
Mjere zabrane

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Radni odnosi
Osiguranje imovine i lica
Stečajni postupak
Pravo na isplatu razlike plata i ostalih naknada
Stanarsko pravo
Eksproprijacija
Poslovne prostorije
Nezakoniti dokazi
Disciplinska odgovornost
Suđenje u razumnom roku
Povjeravanje i izdržavanje zajedničkog maloljetnog djeteta

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU
Valutna klauzula
Postojanje pasivne legitimacije

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANJA

PRAVO NA IMOVINU
Izvršni postupak

PRAVO NA SLOBODU KRETANJA I PREBIVALIŠTA
Kontrola izrečenih mjere zabrane

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA
OBLIGACIONO PRAVO
Nematerijalna šteta zbog lišenja slobode
PARNIČNI POSTUPAK
Ukidanje potvrda pravosnažnosti i izvršnosti
Presumcija povlačenja tužbe

REPUBLIKA SRBIJA
OBLIGACIONO PRAVO
Uslovi za novaciju
RADNO PRAVO
Razlog za otkaz ugovora o radu
PRIVREDNO PRAVO
Odgovornost poduzetnika za preuzete obaveze

REPUBLIKA CRNA GORA
STVARNO PRAVO
Naknada zbog oduzimanja nepokretnosti
OBLIGACIONO PRAVO
Izmakla dobit
NASLJEDNO PRAVO
Odgovornost za dugove ostavioca

IV dio 

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Delić protiv Bosne i Hercegovine
Muhović i Lekić i 12 drugih protiv Bosne i Hercegovine
Rodić protiv Bosne i Hercegovine
Smiljanić protiv Hrvatske
Jurčić protiv Hrvatske
Dabić protiv Hrvatske
Zličić protiv Srbije
Stoimenovikj i Miloshevikj protiv Sjeverne Makedonije
Antonopoulou protiv Grčke

Back To Top