skip to Main Content
Sudska Praksa 86 3dWEB

I dio

Izvorni naučni rad
Odgovornost za štetu nastalu uslijed povrede prethodno postojeće obaveze (ugovorna odgovornost)
Prof. dr. Senad MULABDIĆ, sudija Vrhovnog suda Federacije BiH
Prof. dr. Hamid MUTAPČIĆ, Pravni fakultet Tuzla

Izvorni znanstveni rad
Elektronički dokazi u parničnom postupku
Prof. dr. sc. Jozo ČIZMIĆ, redoviti profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu

Pregledni naučni rad
Utvrđivanje prava na posjed u parničnom postupku
radi upisa u katastar nepokretnosti
Dr. sc. Adis POLJIĆ, sudija u Osnovnom sudu u Zvorniku 

Rasprave
Granica ekstenzivnosti hipoteke
Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ, sudija Okružnog suda  u Banjaluci i redovni univerzitetski profesor ustavnog prava

II dio

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI ZAKON FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Povreda krivičnog zakona – u opisu djela nedostaju elementi subjektivne prirode
Saobraćajna nezgoda uzrokovana u korelativnom dejstvu nepropisne vožnje optuženog i oštećenog
Zloupotreba položaja ili ovlaštenja – konstitutivni elementi krivičnog djela
Nesavjestan rad u službi – radnja učinjenja

KRIVIČNI ZAKON SFRJ
Bitni elementi krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva
Žalba branitelja u jednom njenom dijelu sadrži pravne prigovore na štetu optuženog

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU BOSNE I HERCEGOVINE
Zakonitost dokaza
Objektivni i subjektivni identitet
Nije povrjeđeno pravo na odbranu ako je saslušan svjedok po čuvenju
o onome šta je saznao od osumnjičene
Vrijeme učinjenja krivičnog djela u činjeničnom opisu može biti određeno
u okvirnom vremenskom rasponu

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Zakonitost dokaza – pribavljanje dokaza radnjom pregleda prijevoznih sredstava
Ako se u prethodnim fazama postupka ne problematiziraju pitanja zakonitosti dokaza, onda se to ne može nadoknaditi žalbom trećestepenom vijeću izjavljenom protiv drugostepene presude
Nadležnost za određivanje vještačenja u toku glavnog pretresa
Nedozvoljena izmjena optužnice
Objektivni identitet optužbe i presude nije povrijeđen

ZAKON O KRIVIČNOM POSTUPKU REPUBLIKE SRPSKE
Obaveza postavljanja pitanja svjedoku u istrazi
Izuzeće sudije zbog odlučivanja o pritvoru
Uticaj propuštanja upozorenja svjedoku na zakonitost dokaza

GRAĐANSKO I PRIVREDNO PRAVO

STVARNA PRAVA
Suvlasništvo objekta temeljem zajedničkog ulaganja
Uređenje međa
Osnivanje i utvrđenje prava stvarne služnosti
Brisanje državnog vlasništva iz zemljišne knjige

EKSPROPRIJACIJA
Odustanak od eksproprijacije
Naknada za faktičku eksproprijaciju ili predaja u posjed
Zakonski rok za potraživanje naknada za nacionalizovano zemljište

OBLIGACIONO PRAVO – OPĆI DIO
Odložni uslov za odustanak od kamate
Tumačenje ugovora
Ništavost prividnog pravnog posla
Raskid ugovora o radu i povrat novčanih davanja zbog neispunjavanja ugovora o specijalizaciji
Raskid ugovora kod ugovorenog fiksnog roka za ispunjenje
Obavijest o raskidu ugovora
Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
Zastara potraživanja naknade štete
Zastara povremenih potraživanja utvrđenih izvršnom ispravom
Zastara potraživanja komunalne naknade
Preinaka tužbe i rok zastare
Preuzimanje ispunjenja
Odgovornost za pravne nedostatke prodane stvari
Odgovornost za nedostatke predmeta lizinga
Tijek zakonskih zateznih kamata kod isplate osiguranog slučaja

OBLIGACIONO PRAVO – NAKNADA ŠTETE
Naknada štete poslodavcu neizvršenjem ugovora
Šteta učinjena od psa lutalice
Oslobođenje od odgovornosti usljed više sile
Naknada štete u vidu troškova liječenja
Odgovornost za štetu u saobraćaju
Nemogućnost prenošenja naknade štete u vidu novčane rente
Nematerijalna šteta licu protiv kojeg je neosnovano podnesena krivična prijava
Stjecanje bez osnova (dugovi bračne zajednice)
Raskid ugovora i naknada štete

OBLIGACIONO PRAVO – UGOVORI
Naknada troškova za obradu kredita

PRAVO OSIGURANJA
Odgovornost Zaštitnog fonda za štetu

POSLOVNE ZGRADE I PROSTORIJE
Sanacije zakupljenog prostora i povrat uloženih sredstava

KONCESIJE
Naknada za koncesiju

PRAVO POTROŠAČA
Solidarna odgovornost potrošača

PORODIČNO PRAVO
Izmjena odluke o povjeravanju djeteta drugom roditelju
Supružničko izdržavanje
Udjel u privrednom društvu kao bračna stečevina
Raspolaganje bračnom stečevinom
,,Postanak“ posebne imovine zajedničkom imovinom

NASLJEDNO PRAVO
Nužni nasljedni dio
Vraćanje dara zbog povrede nužnog nasljednog dijela
Isključenje iz nasljedstva
Opoziv testamenta naknadnim raspolaganjem istom nekretninom
Nedostojnost za nasljeđivanje
Zastara nasljedno-pravnog zahtjeva
Odgovornost nasljednika za dugove ostavitelja
Imovina ostavitelja koja nije obuhvaćena rješenjem o nasljeđivanju

RADNO PRAVO
Menadžerski ugovor
Prestanak ugovora o radu zbog penzionisanja
Gubitak povjerenja u zaposlenika kao otkazni razlog
Pravo radnika na odbranu
Sadržaj odluke o otkazu ugovora o radu
Otkaz ugovora o radu zbog teže povrede radne obaveze
Sudska zaštita prava iz radnog odnosa
Oglašavanje nevažećim Pravilnika o radu
Mjerodavno (entitetsko) pravo prema sjedištu poslodavca

STAMBENI ODNOSI
Naknada nužnih troškova i teret dokazivanja

STARA DEVIZNA ŠTEDNJA
Isplata stare devizne štednje

ZABRANA DISKRIMINACIJE
Mjesna nadležnost
Dokazivanje diskriminacije
Diskriminacija zbog odlaska u penziju
Mobing na radnom mjestu
Preispitivanje rada i odluka odbora državne službe za žalbe

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK
Postupak uspostavljanja zemljišnih knjiga

PRIZNANJE STRANE SUDSKE ODLUKE
Privremeno odobreni platni nalog druge države

PARNIČNI POSTUPAK
Nadležnost suda
Apsolutna nenadležnost suda
Zasnivanje izreke presude
Sudska nagodba
Ocjena iskaza stranke
Pravna priroda tereta dokazivanja
Teret dokazivanja i dokazna snaga isprave
Nalaz i mišljenje vještaka
Ponavljanje postupka
Stranačka sposobnost
Troškovi postupka u parnicama iz porodično-pravnih odnosa
Određivanje nagrade za rad advokata kod povećanja tužbenog zahtjeva
Dejstvo otkaza punomoći prema stranci
Jedinstveni suparničari i priznanje tužbenog zahtjeva
Položaj umješača u parnici
Opoziv rješenja o prihvatanju izvođenja dokaza koji je povezan sa uplatom troškova

VANPARNIČNI POSTUPAK
Uvjeti da se obnovi ili ispravi međa

IZVRŠNI POSTUPAK
Promjena predmeta izvršenja
Rješenje organa uprave kao izvršna isprava
Podobnost izvršne isprave za izvršenje
Postupak povodom prigovora protiv rješenja o izvršenju na osnovu vjerodostojne isprave
Odluke suda po prigovoru trećeg lica
Promjena predmeta izvršenja
Neuspjela prodaja pokretnih stvari na drugom javnom nadmetanju
Sudska mjera osiguranja odlaganja postupka izvršenja

STEČAJ
Ostvarivanje potraživanja u stečaju

UPRAVNO PRAVO

PRAVNA SHVATANJA
Aktivna legtimacija tuženog za podnošenje Zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke
Stranka i bez pravosudnog ispita može podnijeti Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke

EKSPROPRIJACIJA
Zahtjev ranijeg vlasnika za poništenje pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji

KATASTAR
Pravni osnov upisa u javnu evidenciju nepokretnosti
Upis promjena u katastarskom operatu na osnovu sudske presude

PRAVO SVOJINE
Ispitivanje zakonitosti odluke o utvrđivanju prava svojine na nepokretnostima

DOPRINOSI
Naknadna uplata doprinosa od strane poslodavca i pravo na refundaciju naknade
neto plate isplaćene radnicima za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

TAKSA ZA ISTICANJE FIRME
Vrsta djelatnosti kao kriterij za određivanje visine takse

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
Godine koje se uzimaju u obzir za obračun godišnjeg ličnog koeficijenta
Stimulacija za kasniji odlazak u starosnu penziju
Zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju

SINDIKALNE ORGANIZACIJE
Organizovanje sindikalne organizacije

UPRAVNI POSTUPAK
Troškovi upravnog postupka
Odlučivanje o predmetu upravnog postupka
Pretpostavke za odbacivanje zahtjeva
Pravo na otpremninu

UPRAVNI SPOR
Opoziv izjave o odustanku od tužbe
Odbijanje tužbe
Odbačaj tužbe za ponavljanje postupka

USTAVNO PRAVO

PRAVO NA ŽIVOT I ZABRANA PODVRGAVANJA NEHUMANOM POSTUPKU

PRAVO NA LIČNU SLOBODU I SIGURNOST
Pritvor

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE
Izlučno pravo u stečajnom postupku
Investicioni fondovi
Privremene mjere obezbjeđenja
Autorsko pravo
Javne nabavke
Naknada štete
Obrazloženje presude
Zastarjelost potraživanja
Dokazivanje činjenica u parničnom postupku
Donošenje odluke u razumnom roku

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA PORODIČNI ŽIVOT

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I ZABRANA DISKRIMINACIJE

PRAVO NA PRAVIČNO SUĐENJE I PRAVO NA IMOVINU

Eksproprijacija

PRAVO NA PRIVATNI I PORODIČNI ŽIVOT, DOM I PREPISKU

PRAVO NA SLOBODU IZRAŽAVANjA

PRAVO NA IMOVINU

PRAVO NA SLOBODU KRETANjA

PRAVO IZ ČLANA 2. PROTOKOLA BROJ 7 UZ EVROPSKU KONVENCIJU U VEZI SA PRAVOM IZ ČLANA 6. STAV 1. I PRAVOM IZ ČLANA 13. EVROPSKE KONVENCIJE

III dio

PRAKSA SUDOVA U OKRUŽENJU

REPUBLIKA HRVATSKA
PARNIČNI POSTUPAK
Predujam troškova svjedoka
Pravni interes za podnošenje tužbe
IZVRŠNI POSTUPAK
Kontrola nepoštenosti ugovornih odredbi u izvršnom postupku

REPUBLIKA SRBIJA
OBLIGACIONO PRAVO
Pobude za zaključivanje ugovora o poklonu
PORODIČNO PRAVO
Neuspostavljanje tazbinskog srodstava kod vanbračnih partnera
Prestanak izdražavanja od strane djeda

REPUBLIKA CRNA GORA
OBLIGACIONO PRAVO
Odgovornost poslodavca za štetu trećem licu
Povrat novca uplaćenog za komunalno opremanje građevinskog zemljišta
RADNO PRAVO
Prelazak radnog odnosa sa određenog u neodređeno vrijem

IV dio

PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Akbay and Others v. Germany
Šekerija protiv Hrvatske
Bilan protiv Hrvatske
Ilias Papageorgiou v. Greece (br. 44101/13), od 10. 12. 2020.
Pantalon v. Croatia (no. 2953/14), od 19. 11. 2020.
Bostan v. the Republic of Moldova (no. 52507/09), od 8. 12. 2020.

Back To Top