skip to Main Content

PITANJE: Ugovorni organ provodi otvoreni postupak javne nabave radova sa predviđenim zaključenjem okvirnog sporazuma. Procijenjena vrijednost predmetne nabave je 130.769,00 KM bez PDV-a. Zaprimljene su dvije ponude za koje je povjerenstvo konstatiralo da su prihvatljive te je zakazana e-aukcija. Cijene se nisu mijenjale nakon e-aukcije. Cijena najniže ponude iznosi 141.901, 00 KM bez PDV-a, a cijena drugorangiranog ponuditelja je 147.440,00 KM bez PDV-a. Radi se o postupku koji je za ugovorni organ relativno hitan. Člankom 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama je propisano da je ugovorni organ obvezan poništiti postupak javne nabave ako su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavu, međutim nigdje nije jasno propisano šta pojam “znatno” podrazumijeva je li to npr. do 5% do 10 % ili neki treći postotak. Može li se prihvatiti ponuda sa cijenom u iznosu od 141.901,00 KM bez PDV-a ili je ugovorni organ u obvezi poništiti predmetni postupak?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Član 2. stav (1) tačka l) Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon) navodi da je ponuda dokument koji podnosi ponuđač, pri čemu nudi isporuku robe, pružanje usluge ili izvođenje radova, pod uslovima koje određuje ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. Ponuda može biti:

  • prihvatljiva – ako ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom;
  • – neprihvatljiva – ako ne ispunjava uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom.

Dakle, sve uslove koje je ugovorni organ postavio u tenderskoj dokumentaciji (tehnička specifikacija, kvalifikacija, rokovi, garancije, zahtjevi, i sl.) ponuđači moraju ispuniti kako bi njihove ponude bile ocijenjene prihvatljivim. Takve ponude se, prije zakazivanja e-aukcije, unose u sistem e-Nabavke, u skladu sa članom 3. stav (1) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH” broj 66/16). Suprotno, ponuda koja ne ispunjava naprijed navedeno smatra se neprihvatljivom ponudom.

Također, bitno je pojasniti da je članom 69. stav (2) tačka e) Zakona propisano da je ugovorni organ obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Dakle, ako se ugovorni organ nađe u situaciji da su cijene svih primljenih prihvatljivih ponuda znatno veće od budžeta ugovornog organa, odnosno od sredstava osiguranih za predmetnu nabavku, u pravilu je obavezan poništiti postupak nabavke. Poništenje postupka zbog ovog razloga će normalno značiti da će ugovornom organu biti potrebno da ponovo razmotri sve uslove vezane za nabavku i da na takvoj novoj osnovi ponovo pokrene postupak dodjele ugovora.

Međutim, ovde se postavlja pitanje šta znači „znatno veće cijene“? Naime, to je vrlo relativan pojam, a u postupku javne nabavke odgovor zavisi od niza faktora: veličine ugovornog organa, budžeta ugovornog organa, priliva sredstava, značaja konkretne nabavke, mogućnosti prestrukturiranja sredstava, i sl. U nekim slučajevima, kada ugovorni organ nema finansijska sredstva i 500,00 KM može biti znatno veće jer ugovorni organ jednostavno nema dodatna sredstva, dok u nekim slučajevima ni 50.000,00 KM ne predstavlja značajna sredstva za ugovorni organ.

U svakom slučaju, nije isključena mogućnost da rješenje bude ponovno razmatranje raspodjele budžeta. Ugovorni organ može prilagoditi svoj budžet i raspodijeliti dodatna sredstva za finansiranje ugovora.

Dakle, u situaciji kada cijena najniže ponude prekoračuje budžet, postoje dva jednako raspoloživa izbora: da se poveća budžet i dodijeli ugovor ili, ukoliko je to nemoguće, postupak se obavezno poništava. Nedopuštena je treća situacija, odnosno nije dozvoljeno dodijeliti ugovor ponuđaču koji nije prvi na rang listi, bez obzira što je njegova cijena ponude u okviru osiguranih sredstava za predmetnu nabavku (što se može desiti u slučaju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude). Također, nije dozvoljeno umanjiti količine i zaključiti ugovor na manju vrijednost, odnosno na vrijednost koja odgovara sredstvima predviđenim za datu nabavku.

Pored toga je bitno naglasiti da nije moguće prilagoditi svoj budžet i raspodijeliti dodatna sredstva te dodijeliti ugovor u slučaju da cijena ponude prelazi vrijednosni razred u odnosu na provedeni postupak.

Ovdje je jako važno naglasiti da prilikom planiranja i donošenja budžeta i samog pokretanja postupka javne nabavke postoji određeni vremenski razmak u toku kojeg se mogu desiti promjene na tržištu, tako da je vrijednost koja je planirana i odobrena za predmetnu nabavku znatno povećana do momenta kada ugovorni organ pokreće postupak javne nabavke. Stoga je bitno da ugovorni organ ispita tržište za predmetnu nabavku neposredno prije pokretanja postupka javne nabavke, kako bi mogao da utvrdi realno obim ili količine za dati predmet javne nabavke, a u okviru sredstava koja u budžetu ima na raspolaganju.

Prema tome, ne može procijenjena vrijednost ugovornog organa, odnosno visina osiguranih sredstava uticati na ocjenu prihvatljivosti bilo koje ponude. Kada bi to bilo tako, tada bi jedna te ista ponuda (istog sadržaja) bila prihvatljiva ako je u okviru osiguranih sredstava, a neprihvatljiva ako prelazi iznos osiguranih sredstava, što ne smije biti dozvoljeno. Pored toga, ukoliko bi se ponude koje prelaze iznos osiguranih sredstava ocijenile kao neprihvatljive, tada se postupak ne bi poništavao po osnovu člana 69. stav (2) tačka e) Zakona (cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku), već po osnovu člana 69. stav (2) tačka d) (nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva). Time bi tačka e) stava (2) člana 69. Zakona bila suvišna, odnosno nepotrebna u Zakonu.

Pored toga, kao što je već navedeno, tačka e) stava (2) člana 69. Zakona glasi: “ugovorni organ je obavezan poništiti postupak javne nabavke u slučaju da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.”

Dakle, već u pomenutoj odredbi se kaže “prihvatljivih ponuda”, što znači da su ponude već ocijenjene kao prihvatljive, ali se postupak poništava iz razloga što su cijene tih prihvatljivih ponuda veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Prema tome, sve prihvatljive ponude, pa tako i one prihvatljive ponude čije su “početne” cijene veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku se, prije zakazivanja e-aukcije, unose u sistem e-Nabavke, u skladu sa članom 3. stav (1) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH”, broj 66/16).

U slučaju da se i nakon e-aukcije desi situacija da su cijene svih prihvatljivih ponuda veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku tada se primjenjuje član 69. stav (2) tačka e) Zakona na način kako je naprijed pojašnjeno.

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Back To Top