skip to Main Content

PITANJE: Da li ima pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva do godinu života djeteta, radnica koja punu normu ostvaruje kod dva poslodavca (60%-40% radnog vremena) u slučaju kada je postojao prekid radnog odnosa, te je zahtjev za korištenje tog prava podnesen određeno vrijeme nakon ponovnog zasnivanja radnog odnosa?

Na koji način definisati ostale poslove koje sekretar škole treba da obavlja po nalogu poslodavca i obaveze/mogućnosti njihovog pojašnjenja kroz podzakonske akte odnosno ugovore o radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Odredbom člana 63. stav (1) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), utvrđeno je da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta, ako propisom kantona nije predviđeno duže trajanje ovog prava. Odredbom člana 68. stav (3) pomenutog zakona propisano je da za vrijeme rada sa polovinom radnog vremena iz člana 63. ovog zakona, radnik ima za polovinu punog radnog vremena za koje ne radi, pravo na naknadu plaće, u skladu sa posebnim zakonom.

Shodno navedenom, a s obzirom na to da se radi o pravu koje se koristi nakon isteka porođajnog odsustva, mišljenja smo da bi se pravo na porođajno odsustvo i pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva trebalo koristiti u kontinuitetu, bez prekida. Imajući u vidu da je u vašem slučaju radnica imala prekid radnog odnosa, te da je nakon ponovnog sklapanja ugovora o radu radnica određeno vrijeme radila prije nego što je podnijela zahtjev za ostvarivanje prava na rad polovinu punog radnog vremena do jedne godine života djeteta, mišljenja smo da poslodavac nije obavezan udovoljiti zahtjevu radnice.

Međutim, imajući u vidu da je cilj navedenih odredbi zakona zaštita žene i materinstva, odnosno njega i zaštita djeteta, smatramo da bi u konkretnom slučaju, iako nije postojao kontinuitet korištenja navedenih prava, poslodavac mogao odobriti korištenje navedenog prava, ukoliko se na taj način ne utiče na unaprijed planiranu organizaciju i raspored obavljanja poslova kod poslodavca.

Radnici koja punu normu ostvaruje kod različitih poslodavaca, pravo na rad sa polovinom punog radnog vremena nakon isteka porođajnog odsustva svaki poslodavac bi omogućio srazmjerno procentu koji zavisi od norme koju kod njega ostvaruje.

U pogledu pojašnjenja definicije ostalih poslova koje sekretar škole treba da obavlja po nalogu poslodavca, ne ulazeći u tumačenje kantonalnih propisa iz oblasti obrazovanja, mišljenja smo da se ostali poslovi koje poslodavac pored sistematizovanih može tražiti od radnika, općenito mogu odnositi samo na poslove koji odgovaraju stepenu i vrsti obrazovanja kao i stručnoj spremi radnika. Imajući u vidu da je u vašem slučaju status i opis poslova sekretara škole definisan kantonalnim zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti obrazovanja, mišljenja smo da se bilo kakva korekcija položaja i poslova sekretara škole može izvršiti samo kroz izmjene pomenutih propisa kojim je njihov status i uređen.

Broj: 03-34/11-2697/19 IK od 25. 10. 2019. godine

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Back To Top