skip to Main Content

PITANJE: Škola koristi Cambridge nastavni plan i program uz odgovarajuću naknadu koju Cambridge fakturiše svake godine. Dosadašnja praksa je bila da se plati cijeli iznos fakture, a porez po odbitku se obračunavao po preračunatoj stopi. Ove godine je tražena njihova saglasnost da im se plati 90% fakture, a 10% na ime poreza po odbitku uz dostavu potvrde o tom plaćenom porezu. Njihov odgovor je bio da su aplicirali za potvrdu o rezidentnosti u Bosni i Hercegovini. U slučaju da dostave takav dokument, da li i dalje ostaje obaveza plaćanja poreza po odbitku s obzirom na to da je na fakturi naznačena njihova adresa u Velikoj Britaniji? Ukoliko ne ostaje obaveza plaćanja, postoji li neka druga procedura koju treba ispoštovati vezano uz prijavu takvog prometa kod PU?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Shodno članu 40. Zakona o porezu na dobit, ukoliko se primjenjuje niža porezna stopa od propisane stope od deset odsto (što u konkretnom primjeru nije slučaj!), isplatilac je dužan, uz propisani obrazac, priložiti nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Potvrdu o rezidentnosti primaoca prihoda koju je izdao nadležni organ države primaoca, ne stariju od godine dana, kao i Izjavu nerezidenta da je on primalac prihoda i stvarni vlasnik, odnosno korisnik tog prihoda.

Ako se porez po odbitku uredno i blagovremeno ne obustavi i/ili ne plati, isplatilac prihoda je dužan platiti porez po odbitku koji duguje nerezident kao da je to njegova porezna obaveza.

Ukoliko je Ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja propisano oporezivanje u državi nerezidenta, isplatilac prihoda je dužan posjedovati u svojoj evidenciji naznačene dokumente.

U odnosu na postavljeno pitanje, prema svemu navedenom, očigledno je da ste dužni da na svoj teret uplatite porez po odbitku po preračunatoj stopi od 11,11 odsto na osnovicu koju čini plaćeni iznos fakture Cambrige-a za obrazovne usluge izvršene na području Federacije u roku od deset dana nakon isteka mjeseca u kome je izvršena isplata, odnosno izmirena obaveza nerezidentu, saglasno članu 38. stavovima: 1. pod d), 5. i 7. Zakona o porezu na dobit.

U protivnom, prekršili ste norme propisane u članovima 38. i 40. Zakona o porezu na dobit!

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Back To Top