skip to Main Content

PITANJE: Molimo za mišljenje o shvatanju odredbe člana 94. stav (1) alineja d. Zakona o radu (‘’Službene novine Federacije BiH’’, br. 26/16, 89/18). Naime, radnik rođen 2. 5. 1961. godine,  je prema kadrovskim evidencijama u radnom odnosu kod različitih poslodavaca u kontinuitetu od 15. 6. 1981. godine. U periodu od 1992. do 1995. godine je bio pripadnik Armije RBiH (za taj period radniku nisu uplaćeni doprinosi od strane firme kod koje se u tom periodu vodio kao zaposlenik i bio prijavljen na obavezno osiguranje). Prema matičnoj evidenciji osiguranika i radnoj evidenciji poslodavca, radnik će u sljedećoj godini imati 40 godina radnog staža. Shodno tome, da li će 2021. godine kada će radnik imati 60 godina života, biti ostvaren uslov za prestanak ugovora o radu zbog navršenih 40 godina staža osiguranja? Odnosno, da li mi kao trenutni poslodavac moramo nastaviti radni odnos sa radnikom za nedostajući period staža osiguranja, kako bi on stekao 40 godina staža osiguranja kao uslov za prestanak ugovora o radu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

DODATNO PITANJE: Zašto u vašem odgovoru period u kojem je staž ostvaren potpada pod poseban staž. Želim da napomenem još jednom, da je iz evidencija PIO/MIO evidentno da se radnik vodio kao prijavljen kod tog poslodavca za period 1992. do 1995. iako je isti taj period proveo i u Armiji BiH. Za period 1992. godine njegov tadašnji poslodavac je izvršio uplatu doprinosa, ali je sa plaćanjem istih prestao u periodu od 1993. do 1995. U radnoj knjižici radnika, stoji pečat njegovog poslodavca za isti period 1992. do 1995.

Član 16. Zakona o PIO kaže da se status osiguranika stiče podnošenjem prijave u Jedinstveni sistem koju je podnio obveznik uplate doprinosa, a prestaje podnošenjem odjave.

Iz navedenih evidencija je evidentno da prijava radnikovog tadašnjeg poslodavca postoji ali da isti nije odjavljen, te samim time postojala je I obaveza tadašnjeg poslodavca da vrši uplatu doprinosa.

Poseban staž u svakom slučaju ne igra ulogu sa aspekta ispunjavanja uslova za prestanak ugovora o radu po sili zakona, te mene zanima da li se radni staž radnika za period 1993. do 1995. za koji se prema evidencijama radnik vodi kao zaposlen, a za koji nisu uplaćeni doprinosi, može uzimati kao staž osiguranja radi prestanka radnog odnosa zbog navršenih 40 godina staža osiguranja?

 

ODGOVOR NA DODATNO PITANJE:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top