skip to Main Content

PITANJE: Prema podacima Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje namještenik ima 35 godina, 10 mjeseci i 2 dana staža osiguranja (bez posebnog staža.) Sa uračunatim posebnim stažom namještenik bi imao 40 godina 0 mjeseci i 4 dana staža osiguranja, a 15. 9. 2020. godine navršio je 60 godina života. Namještenik je shodno odredbama članka 38. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju dao suglasnost da mu se poseban staž u duplom trajanju računa u penzijski staž. Odredbama članka 70. Zakona o namještenicima u organima državne službe Federacije BiH( „Sl.novine FBiH“, broj 49/05), propisano je u kojim slučajevima namješteniku prestaje radni odnos, a što je u točki 4. navedenog članka propisano da radni odnos prestaje ispunjavanjem zakonskih godina života, odnosno sa navršenih 40 godina penzijskog staža. Da li se u navedenoj situaciji na status namještenika u pogledu prestanka radnog odnosa radi odlaska u mirovinu primjenjuje isključivo kao lex specialis Zakon o namještenicima ili Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, („Sl. novine FBiH“, broj 13/2018) a ovo sve ako imamo u vidu činjenicu da postoji neusklađenost odredbi Zakona o namještenicima i Zakona o državnoj službi u FBiH sa Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u pogledu navedenog mirovinskog staža. Kako postupiti u situaciji ako smo namješteniku donijeli rješenje o prestanku radnog odnosa na temelju članka 70. stav 1.točka 4. Zakona o namještenicima zbog navršenih 40 godina penzijskog staža i to rješenje je konačno?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top