skip to Main Content

Zaposljavanje

 

Na dan 30.04.2016. u Bosni i Hercegovini je bilo 524.061 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 6.309 osoba ili 1,19%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, njih 272.737 ili 52,04% su žene.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 4.953 osoba (1,29%), u Republici Srpskoj za 1.163 osoba (0,86%), a u Brčko distriktu BiH za 193 osoba (1,64%).

U strukturi lica koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.04.2016. godine:

NKV radnika je 141.026 ili 26,91%,

PKV 9.186 ili 1,75%,

KV 176.186 ili 33,62%,

VKV 2.762 ili 0,53%,

NSS 1.440 ili 0,27%,

SSS 144.242 ili 27,52%,

VŠS 7.378 ili 1,41% i

VSS 41.841 ili 7,98%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 33,62%, te radnici sa SSS 27,52%.

U aprilu je ukupno 18.798 osoba brisano sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 12.717 osoba.

Istovremeno je za 5.879 osobu prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 5.646 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u martu 2016. godine, broj zaposlenih u pravnim licima u BiH iznosio je 721.633, a od toga 299.420 žena. U odnosu na februar 2016. godine broj zaposlenih lica se povećao za 0,5%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,5%.

Stopa registrovane nezaposlenosti za mart 2016. godine iznosila je 42,4% i u odnosu na februar 2016. godine smanjila se za 0,4 postotna poena.

Screenshot_1

 

Back To Top