skip to Main Content

Razmatranje Izvještaja o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu bio je povod sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića i kantonalnog pravobranitelja Kemala Karića.

Konstatovano je da je ostvaren evidentan napredak u radu pravobranitelja i Pravobranilaštva u pogledu redovnog i ažurnog odgovora kao i reagiranja na sve tekuće predmete ali i u aktiviranju određenih predmeta koji u prošlosti nisu bili riješeni.

Istaknuto je da su ministar i pravobranitelj  u nekoliko navrata dosada reagirali i u predmetima koji se tiču zaštite imovine i imovinskih interesa KS-a u susjednim zemljama, a za koje je prijetila realna opasnost da budu “izgubljeni” u njihovim pravosudnim sistemima.

“Tema razgovora je bila i primjena novog Zakona o pravobranilaštvu a koji, između ostalog, propisuje da za svaki predmet koji je finansijske vrijednosti veće od 10.000 KM suglasnost mora dati Skupština KS. Zaključeno je da postoje određene pravne i stvarne situacije gdje ovakvo pravno rješenje usporava realizaciju određenih predmeta i gdje se praktično dva puta odlučuje o istom, obzirom da su prilikom usvajanja Budžeta KS i programa rada resornih ministarstava i organa uprave KS o neka od tih pitanja već jednom bila odlučena. U tom pravcu će pravobranilac pripremiti nacrt izmjena odgovarajućeg propisa kako bi se ovo pitanje riješilo i učinilo operativnijim”, izjavio je ministar Nenadić nakon sastanka.

Ovom prilikom, najavio je i podršku Pravobranilaštvu u zapošljavanju neophodnih kadrova i to pomoćnika pravobranitelja i jednog ekonomiste, kako bi se ojačao njegov rad.

Back To Top