skip to Main Content

Vlada 29 08 2017

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas prijedlog Zakona o naučno – istraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Ovim zakonom uređuje se sistem naučno-istraživačkog rada u Tuzlanskom kantonu, ciljevi i načela, planiranje i ostvarivanje općeg interesa u naučno – istraživačkom radu, uslovi osnivanja i rada organizacija koje obavljaju te djelatnosti, stjecanje naučnih i istraživačkih zvanja, način finansiranja programa od općeg interesa, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje naučno – istraživačkog rada.

Razlozi za donošenje ovog zakona proizlaze iz činjenice da su se prilikom primjene Zakon o naučno – istraživačkoj djelatnosti pojavile nejasnoće odnosno pravne nedorečenosti vezano za njegovu primjenu. Osim toga 2009. godine je donesen Okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da će entiteti, kantoni i Brčko distrikt BiH svojim zakonima o naučno – istraživačkoj djelatnosti urediti pitanja koja nisu propisana ovim okvirnim zakonom.

 

Završne aktivnosti za 25 miliona KM vrijednu kreditnu liniju za privredu TK

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na tekst Ugovora o pružanju usluga plasmana kreditnih sredstava uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona koji će se zaključiti između Sparkasse Bank d.d. Sarajevo i Vlade Tuzlanskog kantona. Nakon provedene procedure za odabir najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, donijelo je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača kojom se ponuda ponuđača Sparkasse Bank d.d. Sarajevo proglašava najpovoljnijom. Ugovorom kojeg će potpisati ministar industrije, energetike i rudarstva Srđan Mićanović i direktor Banke uredit će se uslovi i način poslovne saradnje koja se odnosi na plasman kreditnih sredstava od strane Banke privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Uredit će se način subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona od strane Vlade Kantona, definisati uslovi pod kojima Banka može plasirati kreditna sredstva privrednim subjektima kako bi ostvarili pravo na subvenciju kamate od strane Vlade Kantona, te način izvještavanja Vlade o realizaciji plasmana kreditnih sredstava i subvencionirane kamate kao i druga pitanja.

 

Nastavak saradnje Vlade i NERDA-e
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas tekst Aneksa II Ugovora o upravljanju sredstvima za podršku poduzetništvu putem Garantnog fonda. Ovom odlukom omogućava se nastavak uspješne dosadašnje saradnje Vlade Tuzlanskog kantona i Udruženja za razvoj NERDA, a u okviru projekta obezbjeđivanja garantnog fonda za podrščku privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona. Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona i Udruženje za razvoj NERDA su još 2007. Godine zaključili Ugovor o upravljanju sredstvima za podršku poduzetništvu putem Garantnog fonda, sa rokom važenja od deset godina, na koji rok su oročena sredstva kod poslovne banke. Obzirom da se krediti u okviru Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA izdaju na maksimalan period otplate od pet godina, rok važenja navedenog ugovora mora biti minimalno pet godina od datuma odobrenja posljednjeg kredita. Naime, period dospjeća za naplatu posljednjeg odobrenog kredita nastupa do 2022. godine. Kako bi se osigurao nesmetan rad Garantnog fonda u narednih deset godina Vlada i NERDA će ovim Aneksom produžiti rok važenja Ugovora o upravljanju sredstvima za podršku poduzetništvu putem Garantnog fonda do 2032. godine.
Kada je u pitanju potencijal ovog projekta recimo da vrijednost garantnog potencijala u augustu 2017. iznosi 5.833.000 KM. U dosadašnjem periodu Garantni odbor je odobrio 194 zahtjeva, od kojih je 149 dobilo sredstva u ukupnoj vrijednosti od 7.535.113,95 KM. Kamatna stopa Fonda je trenutno 6,29%, ali je zahvaljujući čestim subvencijama kamatne stope od strane Vlade TK više od 60% kredita dodijeljeno po subvencioniranim kamatnim stopama od 3 do 4%. Evaluacijom svih projekata podržanih kroz Garantni fond procijenjeno je da su ove investicije omogućile firmama da zadrže preko 2.600 postojećih radnih mjesta, te stvorile uslove za zapošljavanje preko 900 novih radnika.

 

Subvencija troškova smještaja studenata u studentskim centrima
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju iznosa subvencije troškova smještaja i ishrane studenata u studenskim centrima u FBiH. Ovom odlukom odobren je iznos od 219,00 KM po jednom studentu mjesečno za subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata sa područja Tuzlanskog kantona smještenih u Studentski centar u Sarajevu, Studentski centar Univerziteta u Mostaru, Studentski centar Sveučilišta u Mostaru i Studentski centar Univerziteta u Zenici. Subvencioniranje troškova smještaja i ishrane studenata vršit će se za period od 15. septembra ove godine do 15. jula 2018. godine. Za ovu namjenu Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu planirala ukupno 272.000,00 KM. Kriterijima za prijem studenata u studenske centre u FBiH predviđeno je da se smještaj i ishrana subvencioniraju samo onim studentima koji prvi puta upisuju akademsku godinu. Današnjom odlukom navedeni studentski centri su zaduženi da, najkasnije do 01.11.2017. godine, dostave kopije uvjerenja o redovnom studiju u akademskoj 2017./18. godini za studente sa područja Tuzlanskog kantona.

 

Koncesija za RMU „Đurđevik”
Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o dodjeli koncesije za eksploataciju mrkog uglja na eksploatacionom polju „Đurđevik” i „Višća” u općini Živinice. Koncesija na period od 20 godina dodijeljena je JP „Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik” d.o.o. Đurđevik. Jednokratna koncesiona naknada (JKN) za koncesioni period od 20 godina iznosi 210.000,00 KM, i bit će plaćena u 60 mjesečnih rata u iznosima od po 3.500,00 KM. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,70 KM/toni, s tim da ne može biti manja od 250.200,00 KM na godišnjem nivou. Odlukom je također predviđeno da Koncesionar mora obezbijediti bankovnu garanciju za period od pet godina, koja će na godišnjem nivou glasiti na iznos od 420.000,00 KM.

 

Ostale odluke
Vlada je danas dala saglasnost na Odluku Ministarstva industrije, energetike i rudarstva o odobravanju 483,00 KM na ime pomoći privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom iz resorne nadležnosti, koja nisu u mogućnosti da za svoje radnike osiguraju pristup pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovim sredstvima osigurava se zdravstveno osiguranje za 7 uposlenika „Koksno-hemijskog kombinata” Lukavac.
Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je danas informaciju o implementaciji projekta BMIS, informacijskog sistema za upravljanje budžetskim procesom. Svrha projekta je kreiranje i implementacija modernog BMIS sistema zasnovanog na centraliziranim bazama podataka koje će omogućiti budžetskim korisnicima izradu budžeta putem online sistema. Radi se o realizaciji FAR projekta, putem kojeg USAID pomaže federalnim, kantonalnim i institucijama lokalnog nivoa vlasti.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost JP „Šume Tuzlanskog kantona” D.D. Kladanj da učestvuje u postupku sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva u postupku potpune eksproprijacije nekretnina i da potpiše Sporazum o stjecanju prava vlasništva na nekretninama šume „Vrana” i „Dolina”, te pašnjak „Jukića Brijeg” u korist Općine Banovići.
Vlada je danas donijela Odluku kojom se Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na korištenje ustupa dio podrumskih prostorija u JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, površine oko 70m², za potrebe smještaja arhive i KDP predmeta, na period od pet godina bez plaćanja naknade, uz mogućnost pregrađivanja i adaptacije prostora u skladu sa arhivskim propisima. Ovaj prostor Tužilaštvo će početi koristiti po okončanju adaptacije i osposobljavanja prostora za navedene potrebe.
Kao podršku procesu povratka Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na odobravanje 8.000,00 KM mjesnoj zajednici Đulići, Općina Zvornik, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u rješavanju projekata održivog povratka. Sredstva su namijenjena za sanaciju klizišta na putnoj komunikaciji Sjenokos-Đine-Klisa.
Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas suglasnost na odluku Ministarstva za boračka pitanja TK, kojom se Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona odobrava 1.000,00 KM na ime refundacije izdataka nastalih tokom učešća na manifestaciji „Odbrana BiH – Igman 2016″.
Vlada je danas odobrila 4.000,00 KM direkciji izbora „Miss Bosne i Hercegovine za Miss Svijeta”, za sufinansiranje programa manifestacije izbora „Miss Federacije BiH za Miss BiH 2017.godine”.
Vlada je danas donijela i Odluku o ovlaštenju za raspolaganje sredstvima na depozitnom računu Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije BiH.
Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas Izvještaj o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-30.06.2017. godine.
Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravila JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić” Tuzla.
Vlada je danas dala saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem četiri uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to stručnog savjetnika za nabavke, višeg samostalnog referenta za opće i ekonomsko –finansijske poslove, referenta-portira i pomoćnog radnika čistačicu-spremačicu. Također saglasnost za prijem u radni odnos je data i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta i to za prijem pomoćnika ministra za pravne i opće poslove, višeg stručnog saradnika za pravne i opće poslove iz oblasti Odsjeka za saobraćajnu edukaciju, stručnog saradnika za polaganje vozačkih ispita, višeg referenta za opće poslove, višeg referenta za kontrolu i trezorsko poslovanje, te višeg referenta za polaganje ispita iz upravljanja motornim vozilom svih kategorija.
U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas utvrdila prijedlog kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva Rudnik soli „Tuzla” d.d. Tuzla.

 

Back To Top