skip to Main Content

 

ZAKON O PLAĆAMA U SUDSKIM I TUŽILAČKIM INSTITUCIJAMA USKLAĐEN SA ODLUKAMA USTAVNOG SUDA BiH

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i uputit će u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, kojim se provode odluke Ustavnog suda BiH.

Izmjenama i dopunama Zakona uvode se naknade za prijevoz, topli obrok, smještaj i odvojeni život za sudije i tužioce te određene kategorije  stručnog  osoblja  u pravosudnim  institucijama na nivou BiH, utvrđene Zakonom  o plaćama i naknadama  u institucijama  Bosne i Hercegovine i odgovarajućim podzakonskim aktima. Istovremeno se  ujednačavaju naknade za regres, koje se sada definiraju na istovjetan način u institucijama BiH.

 

BiH PRISTUPA MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU NOVIH BILJNIH SORTI

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine „Međunarodnoj konvenciji za zaštitu novih biljnih sorti od 02.12.1961. godine“ (UPOV Konvencija), tekst Konvencije izmijenjen u Ženevi 10.11.1972., 23.10.1978. i 19.03.1991. godine, čime BiH ispunjava obavezu preuzetu CEFTA sporazumom.

Istovremeno će ratifikacijom ove konvencije BiH ubrzati proces pristupanja Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, jer članstvo u ovoj organizaciji obavezuje države članice na osiguranje efikasne i odgovarajuće zaštite prava intelektualnog vlasništva, uključujući zaštitu prava intelektualne svojine za biljne sorte.

Predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika Instrumenta o pristupanju, predložen je ministar vanjskih poslova.

 

BiH INTENZIVIRA SARADNJU S MAKEDONIJOM, CRNOM GOROM I SRBIJOM U PROCESU PRISTUPANJA EU

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog  Ministarstva vanjskih poslova, utvrdilo je tri  prijedloga osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije, između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore te između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Na ovaj način BiH i zemlje regije na bilateralnoj osnovi intenziviraju politički dijalog i saradnju usmjerenu na integraciju u Evropsku uniju u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU (SSP), a najvažniji principi odnose se na usklađivanje politika i standarda regije, odnosno država potpisnica SSP-a u kontekstu približavanja standardima EU. Spremnost BiH da zaključi ove bilateralne ugovore doprinijet će daljnjem razvoju odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dostavit će pojedinačne prijedloge osnova

Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjskih poslova BiH.

 

REGULIRANJE UREDSKOG POSLOVANJA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, donijelo je Odluku o reguliranju uredskog poslovanja za potrebe Komisije za odlučivanje o sukobu interesa.

Propisano je da se uredsko  poslovanje  za potrebe Komisije obavlja u Agenciji  za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije – Odjeljenje za sukob interesa/Ured Komisije za odlučivanje  o sukobu.

                                                           

USVOJENA  INFORMACIJA O IZGRADNJI MOSTA PREKO DRINE

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o realizaciji projekta izgradnje mosta preko rijeke Drine na lokaciji Bratunac – Ljubovija i o potrebi poduzimanja aktivnosti radi izgradnje zajedničkog graničnog prijelaza Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na teritoriji općine Bratunac, s ciljem unapređenja koordinacije aktivnosti nadležnih institucija u BiH i ubrzavanja ovih procesa.

Projekt  se realizira  na osnovu  potpisanog  Sporazuma izmedu  Vijeća  ministara BiH i  Vlade  Republike Srbije  o izgradnji  međudržavnog  mosta  preko  rijeke  Drine  sa  pratećiim  putnim  objektima  na lokaciji  Bratunac – Ljubovija.

Građevinski  radovi  na  izgradnji  mosta  na teritoriji  Srbije  počeli  su  u oktobru  2015.  godine,  a na teritoriji  BiH  u maju  20l6. godine.  Planirano  je  da  se  do  kraja  ove  godine  završi građevinska  konstrukcija  mosta ili  fizičko  premoštavanje  rijeke  Drine,  a  završetak  svih  radova  očekuje se do kraja 2017. godine.

 

U 2015. GODINI RAST VANJSKOTRGOVINSKOG PROMETA ORUŽJA I VOJNE OPREME 

 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Godišnji izvještaj o vanjskotrgovinskom prometu oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene, koji sadrži Izvještaj Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o realizaciji vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene za 2014. i Izvještaj o izdatim ispravama za vanjskotrgovinski promet oružja, vojne opreme, roba dvojne i posebne namjene za 2015.godinu

Ukupna vrijednost vanjskotrgovinskog prometa, prema izdatim ispravama za izvoz, uvoz i privremeni izvoz i uvoz oružja, vojne opreme i roba dvojne i posebne namjene, a na osnovu  profaktura koje su dostavljene uz zahtjeve za izdavanje dozvola, u 2014. godini iznosila je 247.032.542,00 eura. Uvidom u realizaciju izdatih dozvola ukupna vrijednost realiziranog vanjskotrgovinskog prometa u ovoj oblasti iznosila je 105.209.141,00 eura.

Ukupna vrijednost venjskotrgovinskog prcmeta prema izdatim ispravama za izvoz, uvoz i privremeni izvoz i uvoz oružja vojne opreme, roba dvojne i posebne namjene, a na osnovu profaktura koja su dostavljene uz zahtjeve za izdavanje dozvola iznosila je 426.927.569, eura, što je za oko 75 posto više nego u prethodnoj godini.

 

 PLAN RADA KOMISIJE ZA NATO INTEGRACIJSKI PROCES BiH

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, dalo je saglasnost na Poslovnik o radu Komisije za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine uz usvojene sugestije na sjednici.

Na sjednici je usvojen i Plan rada za period juni – decembar 2016. godine, koji sadrži paket aktivnosti koje će Komisija za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine provesti u drugoj polovini ove godine.

Prethodno je usvojen Izvještaj o radu Komisije za NATO integracijski proces Bosne i Hercegovine za period septembar 2015 – maj 2016. godine.

Back To Top