skip to Main Content
119 Sjednica VMBiH 31 10 17 002

BiH UVODI JEDINSTVENI EVROPSKI BROJ ZA HITNE SITUACIJE 112

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o komunikacijama u cilju uvođenja jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije 112 u cijeloj BiH. Na ovaj način vrši se usklađivanje bh. zakonodavstva s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti te ispunjava ranija preporuka Evropske komisije.

Dopunama Zakona definirano je da je operator telekomunikacija dužan omogućiti svim korisnicima usluga besplatne pozive, SMS poruke na jedinstveni evropski broj za hitne situacije 112 i e-pozive, kao i pozive na druge pozivne brojeve za pristup hitnim službama u Bosni i Hercegovini. Ove usluge će biti besplatne s bilo kojeg telefonskog uređaja, uključujući i sve javne telefonske govornice i uređaje za upućivanje e-poziva.

Ministarstvo komunikacija i prometa dostavit će ovaj prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po skraćenoj proceduri.

 

U TOKU PRIJEVOD ODGOVORA NA UPITNIK EK                                             

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Direkcije za evropske integracije o trenutnim i narednim aktivnostima na pripremi odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije.

Vijeće ministara je na sjednici informirano da je u toku proces prevođenja te da je više od 2.300 odgovora na Upitnik Evropske komisije spremno za prijevod. Očekuje se da i preostale radne grupe uskoro završe posao tehničke finalizacije odgovora i postignu dogovor te da ih dostave Sekretarijatu Komisije za evropske integracije.

 

UBRZATI PROCES DIGITATALIZACIJE 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o usvajanju minimalnih tehničkih zahtjeva za prijemnike DVB – T2 u Bosni i Hercegovini u cilju ubrzanja procesa digitalizacije u BiH. 

Na ovaj način želi se realizirati obaveza predviđena dopunom Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju te omogućiti nadogradnja nabavljene opreme, kao i provođenje nabavke opreme za II fazu digitalizacije. Time bi se u najkraćem mogućem roku okončao započeti postupak digitalizacije na dobrobit javnih radiotelevizijskih servisa, komercijalnih RTV stanica i svih građana BiH.

Usvojen je i Izvještaj Ministarstva komunikacija i prometa o realizaciji Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, u kojem su hronološki navedene provedene aktivnosti  i budući koraci za ubrzanje ovog  procesa, koji BiH provodi u skladu s međunarodnim sporazumima.

U toku je provedba aktivnosti za drugu fazu ovog projekta, nakon što je puštanjem radiotelevizijskog digitalnog signala polovinom oktobra prošle godine zvanično okončana prva faza Projekta digitalizacije.

 

ISPUNJENA OBAVEZA IZ AKCIONOG PLANA REFORMSKE AGENDE: OBJAVLJENI REGISTRI NEPOREZNIH DAVANJA               

Vijeće ministara BiH upoznato je s Informacijom Ureda koordinatora za reformu javne uprave o smanjenju poreza i doprinosa, te parafiskalnih nameta i njihova harmonizacija na prostoru Bosne i Hercegovine.

Prema Informaciji, uspostavljeni su i objavljeni registri neporeznih nameta u entitetima i Brčko Distriktu BiH kao prvi korak u mapiranju neporeznih davanja. Na ovaj način ispunjena je obaveza iz Akcionog plana Reformske agende te stvorene pretpostavke za buduće aktivnosti smanjenja i harmonizacije neporeznih davanja kojih na svim nivoima u BiH ima više od 3.000.

 

USKLAĐIVANJE PRAVILNIKA S LEGISLATIVOM EU 

Vijeće ministara BiH donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o usitnjenom mesu, poluproizvodima i proizvodima od mesa, koji je predložila Agencija za sigurnost hrane u cilju daljnjeg usklađivanja s odgovarajućim uredbom Evropske zajednice u pogledu definiranja mašinskog okoštenog mesa.

 

ZAPOŠLJAVANJE STRANACA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu u skladu sa Zakonom o strancima.

Ukupna godišnja kvota za produženje i novo zapošljavanje stranaca u BiH za 2018. godinu iznosi 1.590 radnih dozvola, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 900 radnih dozvola, Republiku Srpsku 600 radnih dozvola i Brčko Distrikt BiH 90 radnih dozvola.

Za produženje već izdanih radnih dozvola godišnja kvota iznosi 970 radnih dozvola. Istovremeno, godišnja kvota radnih dozvola za novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini iznosi 620 radnih dozvola, od čega je za Federaciju BiH 370, za Republiku Srpsku 200 i za Brčko Distrikt 50 radnih dozvola.

 

UNAPREĐUJE SE  KONTROLA UTROŠKA SREDSTAVA OD  DOZVOLA ZA  MEĐUNARODNI PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBA

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o odobravanju 200.000,00 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu Ministarstvu komunikacija i prometa.

Sredstva su namijenjena unapređenju i nadogradnji softvera za evidenciju i kontrolu korištenja izdatih dozvola za međunarodni prijevoz putnika i roba te boljoj kontroli utroška dobijenih sredstava u skladu s preporukom Ureda za reviziju institucija BiH.

 

 BiH USPJEŠNO UČESTVUJE U  ERASMUS+ PROGRAMU

Vijeće ministara usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova BiH o učešću BiH u Erasmus+ programu, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade te donijelo više zaključaka kojima je obavezalo nadležne institucije u BiH da osiguraju sredstva i  ljudske resurse za daljnje učešće BiH u ovom programu Evropske unije. 

U Informaciji je naglašeno da bi institucije iz BiH u naredne tri godine trebali povući više od 2,7 miliona eura na osnovu projekata u kojima učestvuju u okviru Erasmus+ programa.

Institucije iz BiH po pozivu iz 2016. godine učestvuju u devet projekata, ukupne vrijednosti 8.615.607,54 eura, a institucije iz BiH dobit će 2.761.185,00 eura.

 

VIŠE DJECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, A MANJE UČENIKA I STUDENATA 

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o statističkim pokazateljima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

Prema Informaciji, u 331 predškolsku ustanovu (195 javnih i 136 privatnih) u školskoj 2016/17. godini upisano je 24.842 djece, od čega je 491 dijete s posebnim potrebama. U odnosu na prethodnu školsku godinu, broj predškolskih ustanova je veći za 4,4 posto, a broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao je za 8,5 posto.

U Bosni i Hercegovini su  u ovom periodu u 1.840 osnovnih škola upisana 287.694 učenika, od čega je 49 škola za djecu s posebnim potrebama. U prvi razred osnovne škole upisano je 32.414, što je za 890 učenika manje u odnosu na školsku 2015/2016. godinu, kada su upisana 33.304 učenika.

Istovremeno je u 311 srednjih škola u BiH upisano 126.965 učenika, što je manje za 6.263 učenika ili 4,7 posto u odnosu na prethodnu školsku godinu.

Na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući integrirane studije, u zimski semestar akademske 2016/17. godine upisano je 99.977 studenata, dok je u prethodnoj akademskoj godini bilo upisano 105.299 studenata. Od toga je 89.847 studenata upisano na sve godine studija, a 10.130 su apsolventi. U istom periodu postdiplomske, magistarske, master i specijalističke studije upisala su 11.624 studenta, dok su doktorske studije upisala 823 studenta. Ukupno je 14.487 studenata u prošloj akademskoj godini završilo fakultete, što je manje za 1.487 studenata u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Prema podacima entitetskih statističkih organa, javni izdaci za formalno obrazovanje u Republici Srpskoj u 2015. godini iznosili su 413.701.946 KM, a u Federaciji 873.108.000 KM.

 

USVOJITI STRATEŠKI DOKUMENT STRUČNOG OBRAZOVANJA ZA SMANJENJE NEZAPOSLENOSTI MLADIH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Ministarstvo civilnih poslova da zajedno sa svim nadležnim obrazovnim vlastima i drugim partnerima uloži dodatne napore kako bi se realizirale njihove preporuke sa završnog sastanka održanog u Sarajevu prošle godine te izradio strateški dokument koji će predstavljati viziju razvoja stručnog obrazovanja u narednih deset godina. To bi u konačnici trebalo utjecati na smanjenje nezaposlenosti, naročito mladih osoba.

Ovaj zaključak proistekao je iz Informacije Ministarstva civilnih poslova o napretku u stručnom obrazovanju – pregled Torinskog procesa za period 2014. – 2016./2017. godina za Bosnu i Hercegovinu, koja je usvojena na današnjoj sjednici.  Eksperti iz Evropske unije i ETF-a na konferenciji sa svim zemljama partnerima ocijenili da je bh. izvještaj među najboljim.

Vijeće ministara BiH pozvalo je nadležne obrazovne vlasti, koje su učinile značajan napredak u području stručnog obrazovanja, da i dalje razvijaju ovu oblast, s fokusom na osiguranje kvaliteta, vrednovanja i priznavanja informalnog i neformalnog učenja u kontekstu različite provedbe kvalifikacionog okvira za cjeloživotno učenje. Posebno se prioritetno ističe važnost usklađivanja upisne politike s potrebama tržišta rada u oblasti stručnog obrazovanja.

 

 SPORAZUMOM DEFINIRATI OBAVEZE  IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA I VLADE REPUBLIKE SRPSKE

Vijeće ministara BiH zadužilo je Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine da, u saradnji s Ministarstvom finansija i tezora BiH, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Uredom za zakonodavstvo BiH, pokrene pregovore s nadležnim organima Republike Srpske i pripremi tekst sporazuma o međusobnim pravima i obavezama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske o snošenju troškova arbitražnog postupka u postupku koji se vodi pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu (ICISID) po tužbi „Elektrogospodarstva Slovenije – razvoj in inžinjering“ protiv Bosne i Hercegovine.

Usaglašeni tekst ovog sporazuma Pravobranilaštvo BiH dužno je dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na saglasnost.

Na ovaj način osiguralo bi se i plaćanje depozita u vrijednosti 350.000,00 američkih dolara za vođenje arbitražnog postupka pred ICSID-om po tužbi ,,Elektrogospodarstva Slovenije – Razvoj in inžinjering” protiv Bosne i Hercegovine.

Riječ je o sporu vrijednom 1.359.645.000,00 KM koji je pokrenulo Elektrogospodarstvo Slovenije, pozivajući se na ugovor o investiranju u Termoelektranu Ugljevik iz 1981. godine.

 

POJAČATI INSPEKCIJSKU KONTROLU SOLI NA TRŽIŠTU BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provedenom istraživanju kvaliteta soli na tržištu  Bosne i Hercegovine u 2017. godini i zadužilo Agenciju za sigurnost hrane BiH da, u okviru svojih nadležnosti, uputi preporuke nadležnim inspekcijskim organima u Bosni i Hercegovini da  pojačaju kontrolu deklaracija proizvoda soli na tržištu Bosne i Hercegovine.

U Izvještaju je konstatirano da je od ukupno 260 uzoraka 98 odgovarajuće, dok 162 nisu u skladu s važećim propisima. Najčešći uzroci neispravnosti se odnose na nepravilne deklaracije proizvoda, koncentraciju joda i odstupanja kada je riječ o organoleptičkim svojstvima (strana tijela i mirisi).

Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 260 uzoraka soli dostupnih komercijalnih pakovanja kod tržnih i maloprodajnih centara, ravnomjerno na cijelom području Bosne i Hercegovine. Uzorkovane su sve tražene marke soli zastupljene na tržištu BiH.  Analizirani su fizičko-hemijski parametri, i to: organoleptička sredstva, sadržaj vode, natrij-hlorida, joda, arsena i bakra, te reakcija na 20% vodeni rastvor lakmus papira. Također su praćena sredstvo i datum jodiranja, kao i deklarisanje roka upotrebe.

               

POKRENUTE AKTIVNOSTI ZA IZRADU PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI

Finalna verzija Programa ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za 2018. – 2020. godinu bit će završena do januara naredne godine, navodi se u Planu aktivnosti za izradu ovog programa koji je za Vijeće ministara BiH pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje.

Plan aktivnosti sadrži pregled nosioca obaveza i aktivnosti  koje će biti provedene u precizno utvrđenim rokovima u cilju izrade kvalitetnijeg i sadržajnijeg Programa ekonomskih reformi koji podnose zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.

Back To Top