skip to Main Content

PITANJE: Ured za reviziju FBiH je prilikom revidiranja dao preporuku da Registar budžetskih korisnika treba da sadrži općinu kao jedinstven organ uprave, te da općinske službe kabinet načelnika i općinsko vijeće ne mogu biti budžetski korisnici. (Preporuka: sačiniti registar budžetskih korisnika u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u Federaciji BiH). S obzirom na to da su navedeni imali identifikacioni broj, pokrenuli smo postupak ukidanja ID brojeva za službe, kabinet i vijeće pred Poreznom upravom, te ustanovili da općinska izborna komisija ima identifikacioni broj kao neka vrsta poslovne jedinice u sklopu općinskog vijeća. Ukidanje ID broja podrazumijeva i ukidanje transakcijskog računa u banci. Do sada smo poslovali na način da je općina prebacivala transu na račun općinske izborne komisije. Da li općinska izborna komisija može imati identifikacioni broj i račun kojim samostalno upravlja, odnosno na koji način regulisati poslovanje općinske izborne komisije da se u skladu sa izbornim zakonom omogući da sredstvima za vršenje ovlaštenja i provedbu izbora samostalno raspolaže općinska izborna komisija, a da se omogući i provedba Zakona o budžetima i Zakon o trezoru u smislu odredbe da se sa računa Jedinstvenog račun trezora ne  može isplatiti izdatak ako nije planiran budžetom, i odredbe da Jedinstvenim računom trezora upravlja općinska služba za finansije?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top